Решение № 41 от 14.02.2013 година

За Общинска строителна програма за изграждане, реконструкция и ремонт на обекти – публична общинска собственост за 2013 г.

Приложение


Решение № 42 от 21.02.2013 година

За откриване на две нови социални услуги - Дневни центрове за деца като делигирана от държавата дейност при провеждане на конкурс за възлагането им на външен доставчик.


Решение № 43 от 14.02.2013 година

За откриване на Център за социална рехабилитация и интеграция - град София, Район „Илинден”, ж.к. „Захарна фабрика”, бл.48-А, като делегирана от държавата дейност.


Решение № 44 от 14.02.2013 година

За даване на съгласие за кандидатстване на Столична община по проект „Разширяване на модела за качествено предоставяне на грижите за децата в Дом за деца, лишени от родителска грижа „Асен Златаров” и в Дом за деца, лишени от родителска грижа „П. Славейков” пред Фонд „Социална закрила” към Министерство на труда и социалната политика и съфинансиране на проекта в размер на 3 130 лв.

Приложение


Решение № 45 от 14.02.2013 година

За осигуряване на средства за членски внос за 2013 година на Столична община в Европейска социална мрежа.


Решение № 46 от 14.02.2013 година

За откриване на социална услуга в общността Център за настаняване от семеен тип за деца „Детство”, като делегирана от държавата дейност, при провеждане на конкурс за възлагането й на външен доставчик.


Решение № 47 от 14.02.2013 година

За предложение за отпускане на две персонални пенсии на деца без право на наследствена пенсия от починал родител.


Решение № 48 от 14.02.2013 година

За проведен конкурс за избор на изпълнителни директори на общински лечебни заведения - еднолични дружества по т.I от Решение № 574 от 08.11.2012 г. на СОС и избор на управители на общински лечебни заведения - еднолични търговски дружества с ограничена отговорност по т.II от същото Решение.


Решение № 49 от 14.02.2013 година

За увеличаване на капитала на „Диагностично- консултативен център ХII- София” ЕООД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран учредителен акт на дружеството.

Приложения № 1 - № 3


Решение № 50 от 14.02.2013 година

За допълнение на Решение № 564 по Протокол № 29/08.11.2012 г. на Столичен общински съвет, относно увеличаване капитала на „Диагностично – консултативен център ХХIV – София” ЕООД чрез непарична вноска.

Приложение № 3


Решение № 51 от 14.02.2013 година

За одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за за трасе за външно електрозахранване чрез кабелни линии 20 KV през планоснимачни райони 6204, 6205, 6209,6210, 6216 и план за застрояване (ПЗ) на поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 44063.6216.560 и 44063.6216.561, идентични с поземлени имоти 515088, 515091 по картата на възстановената собственост (КВС) на землището на с. Лозен, район „Панчарево”.


Решение № 52 от 14.02.2013 година

За одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП)  - план за регулация и застрояване (ПРЗ) за район „Нови Искър”, с. Локорско, м. „Разкапе” в кв. 1 – УПИ I-208; 115; 214 и кв. 2 – УПИ I-45; 76 - „озеленяване” и изменение на план за регулация (ИПР) на улица от о.т. 117 до о.т. 118А.


Решение № 53 от 14.02.2013 година

За одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за регулация (ИПР) за бул. „Пейо К. Яворов” в частта му от ул. „Стоян Михайловски” до о.т. 514 от действащ план за регулация на кръстовището на бул. „Драган Цанков” и бул. „Пейо К. Яворов”, за бул. „Пейо К. Яворов” и бул. „Никола Вапцаров”, кв. 5, УПИ II, м. „Борисова градина – Погребите” – част I във връзка с кръстовище на две нива на бул. „Никола Вапцаров” и ул. „ Стоян Михайловски” в район „Изгрев” и район „Лозенец”.


Решение № 54 от 14.02.2013 година

За разрешение изработване на ПУП – парцеларен план за инженерна инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за кабели с ниско напрежение (НН) с цел захранване на КТП в ПИ с идентификатор 21662.4855.24 по КК, по полски път до нов ж.р. в ПИ с идентификатор 21662.2602.314 по КК на с. Доброславци, гр. Нови Искър и одобряване на задание.


Решение № 55 от 14.02.2013 година

За одобряване на План - извадка за ИПР за линеенен обект от о.т. 32 до о.т. 259 м. „Дианабад-запад”


Решение № 56 от 14.02.2013 година

За одобряване на План- извадка за ИПР – линейна регулация на ул. „Никола Габровски”, м. „Дианабад”.


Решение № 57 от 14.02.2013 година

За одобряване на изменение на ПУП – изменение на ПР кв. 142а, 150 и кв. 199а, м. „Центъра – Зона Б-2“ (Женски пазар).


Решение № 58 от 14.02.2013 година

За одобряване на изменение на ПУП – изменение на ПР и изменение на ПЗ на кв. 1, кв. 1а, кв. 1б, кв. 1в, м. „парк „Възраждане“.


Решение № 59 от 14.02.2013 година

За утвърждаване на отчет за извършената работа в СОАП по изпълнението на ГОПРП и следприватизационен контрол за 2012 година.

Приложение
Приложения № 1 - № 6


Решение № 60 от 14.02.2013 година

За утвърждаване на Годишния общински план за работа по приватизация за 2013 г.

Приложение
Приложения № 1 - № 4