Решение № 381 от 18.07.2013 година

За увеличаване капитала на „Диагностично - консултативен център VIII - София” ЕООД, чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран учредителен акт на дружеството.

Приложение № 1
Приложение № 2
Приложение № 3


Решение № 382 от 18.07.2013 година

За даване на съгласие на ”ДКЦ XII - София” ЕООД да закупи със собствени средства ДМА - 1 (един) брой ехокардиограф.


Решение № 383 от 18.07.2013 година

За даване на съгласие на ”Първа САГБАЛ Света София” ЕАД да закупи със собствени средства ДМА - 1 (един) брой инкубатор.


Решение № 384 от 18.07.2013 година

За заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община, съгласно т. 20 от ДДС № 7/04.04.2008 г. за разплащане на разходи по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PО001/1.1- 12/2011/047 от 16.02.2012 година между Столична община (СО) и Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).


Решение № 385 от 18.07.2013 година

За издаване на Запис на заповед в полза на Министерство на регионалното развитие с издател Столична община, подписана от Кмета на Столична община, без протест и без разноски, със срок на предявяване до 2 месеца след одобряване на окончателния доклад, в размер на 560 000 лева (петстотин и шестдесет хиляди лева), обезпечаваща 10% от авансовото плащане по Договор № BG161PО001/1.1-11/2011/009 от 31.01.2012 г. за безвъзмездна финансова помощ, за проект „Технологично обновление и ремонт на Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания ЕООД - гр. София”, одобрен за финансиране по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. (ОПРР).

Приложение


Решение № 386 от 18.07.2013 година

За подписване на финансов договор с Европейска инвестиционна банка за осигуряване на заемно съфинансиране за проект „Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община” - II фаза.

Приложение


Решение № 387 от 18.07.2013 година

За предоставяне на мерите и пасищата от общинския поземлен фонд (ОПФ) за общо или индивидуално ползване по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ).

Приложения № 1 - № 4
Приложения № 5 - № 7
Приложения № 8


Решение № 388 от 18.07.2013 година

За приемане на „Анализ на възможностите за определяне на нов способ за определяне на размера на такса битови отпадъци на Столична община” и стартиране на пилотен проект за да се изпробват нови схеми за събиране на отпадъците (и евентуално нови начини на плащане) в избрани райони на територията на Столична община.

Приложение № 2


Решение № 389 от 18.07.2013 година

За даване на съгласие на „Пазари Изток” ЕАД да разходва собствени средства в размер на до 112 100 лв. за извършване на основен ремонт на търговски обект - Кафе-аперитив, находящ се между бл. 89 и бл. 90 в ж.к. „Мусагеница”, Район „Студентски”.


Решение № 390 от 18.07.2013 година

За определяне на регистрирани одитори за извършване одиторски контрол и заверка на годишните финансови отчети за 2013 г. на търговските дружества със 100% участие на Столична община в капитала.

Приложение А


Решение № 391 от 18.07.2013 година

За увеличаване на капитала на „Пазари Възраждане“ ЕАД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран устав на дружеството.

Приложения № 1 - № 4
Приложение № 5


Решение № 392 от 18.07.2013 година

За даване на разрешение на „Пазари Възраждане” ЕАД за сключване на договор за кредит с „Фонд за устойчиво градско развитие на София” ЕАД за финансиране на проект „Първи етап на реконструкция и капитален ремонт на „Женски пазар” гр. София, както и даване съгласие на дружеството за разходване на средства в размер до 20% от стойността на проекта.

Приложение № 1


Решение № 393 от 18.07.2013 година

За даване на съгласие „Метрострой” ЕАД (в ликвидация) да извърши търг с явно наддаване на недвижим имот, собственост на дружеството.

Приложение № 1
Приложение № 2


Решение № 394 от 18.07.2013 година

За даване на съгласие на ”Географска информационна система - София” ЕООД да закупи дълготраен материален актив - автомобил, на стойност над 10 000 лева.


Решение № 395 от 18.07.2013 година

За изменение на устава на „Лозана” ЕАД - София.

Приложение № 1


Решение № 396 от 18.07.2013 година

За даване на съгласие на „Лозана” ЕАД да закупи дълготраен материален актив - автомобил, на стойност над 10 000 лева.


Решение № 397 от 18.07.2013 година

За определяне на бюджетни кредити за разплащане на преференциални карти и компенсации по Регламент 1370 на ЕК, в рамките на бюджета на Столична община за 2013 г.


Решение № 398 от 18.07.2013 година

За финансиране на проект на Дом за деца - кв. ”Драгалевци” на тема „Учебна площадка за безопасно движение и приложно колоездене” към дирекция „Социални дейности” - направление „Здравеопазване, интеграция на хора с увреждания и социални дейности”.


Решение № 399 от 18.07.2013 година

За прехвърляне на Министерство на образованието и науката безвъзмездно правото на собственост върху недвижим имот - общинска собственост.


Решение № 400 от 18.07.2013 година

За предоставяне безвъзмездно за управление на Министерството на културата за срок от 10 години общински нежилищен имот - публична общинска собственост, представляващ сграда, находяща се на ул. „Кирил и Методий” № 63, АОС (пос) № 313 от 19.11.1998 г., състояща се от партер, 1-ви, 2-ри и 3-ти етаж (бившето 13-то ОУ ”Св.Св. Кирил и Методий”, закрито с Решение № 625 по Протокол № 31 от 06.10.2012 г. на СОС и Заповед № РД 14-11/13.02.2013 г. на МОМН).