Решение № 301 от 13.06.2013 година

За приемане на решение за изработване на проект за изменение на Общия устройствен план на Столична община за терени в Район „Искър” и Район „Панчарево”.

Приложение


Решение № 302 от 13.06.2013 година

За откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект - общинска собственост.


Решение № 303 от 13.06.2013 година

За откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект - общинска собственост.


Решение № 304 от 13.06.2013 година

За определяне на представител на Столичната община в общото събрание на съдружниците в ”Диагностично - консултативен център XXIII - София” ООД, както и конкретизиране на неговите задачи по повод насроченото за 14.06.2013 година общо събрание на съдружниците в ”Диагностично - консултативен център XXIII - София” ООД.


Решение № 305 от 13.06.2013 година

За даване на съгласие за дарение от „ДКЦ ХХ - София” ЕООД - лек автомобил „Форд Мондео”, в полза на „ДКЦ XVI - София” ЕООД.


Решение № 306 от 13.06.2013 година

За откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем, по предложение на кмета на Район „Надежда” на част от недвижим имот публична общинска собственост, находящ се на територията на Район „Надежда”.


Решение № 307 от 13.06.2013 година

За учредяване право на строеж на „ЧЕЗ Разпределение България” АД за изграждане на трасформаторен пост с площ 9 кв.м. в общински имот - урегулиран поземлен имот УПИ I - за търговия и трафопост, кв. 21а, с. Кривина, Район „Панчарево”, АОС № 3695/07.08.2012 година.


Решение № 308 от 13.06.2013 година

За награждаване с отличието „Значка на София” на г-жа Ксения Стоянова Семизорова.


Решение № 309 от 13.06.2013 година

За присъждане на Почетния знак на Столична община на проф. д.ик.н. Стоян Денчев.


Решение № 310 от 13.06.2013 година

За удостояване със званието ”Почетен гражданин на София”.


Решение № 311 от 13.06.2013 година

За увеличаване на капитала на „Пазари Възраждане” ЕАД, чрез непарична вноска.


Решение № 312 от 13.06.2013 година

За даване на съгласие на „ДКЦ XIV - София” ЕООД за сключване на договор с Министерство на труда и социалната политика, Агенция по заетостта, за изпълнение на проект „Усъвършенстване на организацията на трудовата дейност в „Диагностично - консултативен център XIV - София” ЕООД по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, приоритетна ос 2: „Повишаване производителността и адаптивността на заетите”, област на интервенция 2.3: ”Подобряване на условията на труд на работното място” посредством схемата за безвъзмездна финансова помощ BG051РО001-2.3.03 „Безопасен труд”.


Решение № 313 от 13.06.2013 година

За придобиване право на собственост върху незастроени поземлени имоти №№ 1355 и 1357, кв. 9, м. „Гробищен парк Малашевци”, Район „Подуяне”, частна собственост.


Решение № 314 от 27.06.2013 година

За даване на съгласие на „Пазари Изток” ЕАД да разходва средства в размер на до 643 200 лв. за реконструкция на пазар „Ситняково”, Район „Слатина”.

Приложение № 1


Решение № 315 от 27.06.2013 година

За приемане годишните финансови отчети на общинските еднолични дружества с ограничена отговорност и едноличните акционерни дружества за 2012 година и освобождаване от отговорност на управителите и членовете на съветите на директорите.


Решение № 316 от 27.06.2013 година

За приемане годишните финансови отчети и годишните доклади за дейността на общинските дружества в ликвидация за 2012 година.


Решение № 317 от 27.06.2013 година

За разпределение на балансовата печалба по годишните финансови отчети за 2012 година на търговските дружества със 100% участие на Столична община в капитала и отчисляване на дивидент за Столична община.


Решение № 318 от 27.06.2013 година

За изменение на Решение № 624 по Протокол № 23 от 23.10.2008 г. и Решение № 78 по Протокол № 5 от 22.12.2011 г. на Столичен общински съвет за определяне на представители на СОС в Областния съвет за развитие на Област София.


Решение № 319 от 27.06.2013 година

За промени в Ценоразписа на услугите на ОКИ „Столична библиотека”.

Приложение № 1


Решение № 320 от 27.06.2013 година

За приемане на Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2013 година.

Приложение № 1