Решение № 241 от 16.05.2013 година

За изменение на Решение № 226 по Протокол № 75 от 13.04.2006 год. на СОС, относно процедура за доброволно прилагане на плана за регулация и застрояване за урегулиран поземлен имот II-813, 762, кв. 1, м. ”Южен парк - IV част”, чрез придобиване на правото на собственост на общинската реална част, включена в него.


Решение № 242 от 16.05.2013 година

За процедура по чл. 15, ал. 5 от Закона за устройство на територията, във връзка с изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ III-3790, 3791, 3792 - за „търговия, склад, офиси и трафопост”, кв. 14, УПИ I-3793 - за „обществено обслужване”, кв. 15, и общински поземлен имот с идентификатор 68134.4083.6075 и трите в местност „Цариградско шосе 7-ми - 11-ти км” по плана на гр.София, находящи се в гр. София, Район „Младост” и обявявяне от публична в частна общинска собственост на общинския имот, предмет на настоящата процедура.


Решение № 243 от 16.05.2013 година

За процедура по чл. 15, ал. 3 и 5 от Закона за устройство на територията, във връзка с изменение на плана за регулация.


Решение № 244 от 16.05.2013 година

За провеждане на конкурс за отдаване под наем на части от имоти - публична общинска собственост в сградите на общински училища на територията на Район ”Младост” за зали за общофизическа подготовка.


Решение № 245 от 16.05.2013 година

За изменение на Решение № 463 по Протокол № 22/13.09.2012 година на Столичния общински съвет.


Решение № 246 от 16.05.2013 година

За конкурс за отдаване под наем на терени, находящи се на територията на Район ”Люлин”.


Решение № 247 от 16.05.2013 година

За промяна предназначението на общински нежилищен имот - ателие № 2, вход „А”, ет. 16, бл. 460, ж.к. „Надежда IV част” в жилищен имот.


Решение № 248 от 16.05.2013 година

За даване на съгласие за сключване договор за наем от СО - Район „Нови Искър”.


Решение № 249 от 16.05.2013 година

За процедура по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ, във връзка с изменение на плана за регулация за УПИ XIX-8551.350 и УПИ XX-8551.350, кв. 97, м. ”Враждебна”.


Решение № 250 от 16.05.2013 година

За включване в програмата за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост за 2013 г. и придобиване на собственост от Столична община чрез отчуждаване на част от поземлен имот № 2922 - частна собственост, засягащ се от изграждането на улица от о.т. 237 - о.т. 238 до о.т. 240, кв. № 140 и 141, м. ”Студентски град”.


Решение № 251 от 16.05.2013 година

За процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, във връзка с изменение на плана за регулация и застрояване за урегулиран поземлен имот XXI-31 и урегулиран поземлен имот XXII-30, от квартал 3, м. ”Парк Въртопо”, находящи се в град София, Район ”Студентски”.


Решение № 252 от 16.05.2013 година

За процедура по реда на Закона за устройство на територията и прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинския дял.


Решение № 253 от 16.05.2013 година

За заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община, съгласно т. 20 от ДДС № 7/04.04.2008 г. за разплащане на разходи по Договор за безвъзмездна финансова помощ № 10-21-12/07.07.2011 за проект „Модерната администрация - гарант на модерното образование”, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”.


Решение № 254 от 16.05.2013 година

За заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община, съгласно т. 20 от ДДС № 7/04.04.2008 г. за разплащане на разходи по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161РО001/1.1- 10/2010/001 за проект „Фестивали на изкуството в публичното пространство: SOFIA CONTEMPORARY и Фестивал на открито в Западен парк”, финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие”.


Решение № 255 от 30.05.2013 година

За устно предложение и избор на заместник-председател на Столичния общински съвет за мандат 2011 - 2015 година.


Решение № 256 от 30.05.2013 година

За промени в поименния състав и ръководствата на постоянните комисии на Столичния общински съвет.


Решение № 257 от 30.05.2013 година

За финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд изпълнението на конструктивни укрепвания и ремонтно-възстановителни работи през 2013 година, с оглед превенция на сеизмични въздействия на сградите на общински детски и учебни заведения.


Решение № 258 от 30.05.2013 година

За финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за извършването на подготвителни и съпътстващи СМР (извън обхвата на Проекта) в учебни и детски заведения, включени в Програмата за финансиране от Международен фонд „Козлодуй” през 2013 година.


Решение № 259 от 30.05.2013 година

За финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд закупуването на дизелгенератор за нуждите на „Първа многопрофилна болница за активно лечение - София” ЕАД.


Решение № 260 от 30.05.2013 година

За финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд закупуването на нова рентгенова тръба на компютърния томограф на „Първа многопрофилна болница за активно лечение - София” ЕАД.