Решение № 122 от 13.03.2008 година

За утвърждаване на доклад на Бойко Борисо – кмет на Столичната община, относно отправяне на предложение до Японската банка за международно сътрудничество (ЯБМС) за използване на част от средствата за непредвидени разходи по договора за заем за разширение на метрото в гр. София, сключен на 02.04.2002 г. за допълнително финансиране на дейностите на консултанта (инженера) по проекта – Падеко-ПиСиАй.


Решение № 123 от 13.03.2008 година

За подробен устройствен план – Парцеларен план за обслужващ път от с. Яна до площадка за третиране на ТБО, ЕКАТТЕ 87401, масиви 28, 31, 40, 44, 51.


Решение № 124 от 13.03.2008 година

За откриване на производство по отчуждаване на реална част от ПИ № 5157, кв. 46а, м. „Младост – 1 – Мусагеница” – частна собственост, засягащ се от изграждане на Метростанция 12 и участък между Метростанция 11 и Метростанция 12 – етап от обект „Трасе на I-ви метродиаметър” по реда и условията на Закона на общинската собственост.


Решение № 125 от 13.03.2008 година

За разкриване на Център за настаняване от семеен тип за деца с интелектуални затруднения на възраст от 4 до 9 години, с адрес: ж.к. „Люлин”, бл. 015, вх. Б, ет. 1, ап. 19.


Решение № 126 от 13.03.2008 година

За намаляване капацитета на Дом за деца и младежи от 3 – 18 години с умствена изостаналост и преименуването му.


Решение № 127 от 13.03.2008 година

За определяне предназначението на общински жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди, за резервен фонд и общински ателиета за настаняване под наем.


Решение № 128 от 13.03.2008 година

За поправка на очевидни фактически грешки в Решение № 251 по Протокол № 105 от 12.04.2007г. на СОС.


Решение № 129 от 13.03.2008 година

За предложение за отпускане на четири персонални пенсии на деца без право на наследствена пенсия от починал родител.


Решение № 130 от 13.03.2008 година

За процедура по § 6, във връзка с § 8, ал. 1 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план.


Решение № 131 от 13.03.2008 година

За откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.


Решение № 132 от 13.03.2008 година

За провеждането на публичен подбор за избор на членове на съвета на директорите на „Пазари Възраждане” ЕАД.


Решение № 133 от 13.03.2008 година

За упълномощаване на представителя на СО в ОС на Акционерите „София Крематориум” АД за насроченото на 21.03.2008 г. общо събрание на дружеството.


Решение № 134 от 13.03.2008 година

За учредяване на ежегоден Европейски музикален фестивал и дофинансиране на дирекция „Култура” за провеждането му.


Решение № 135 от 13.03.2008 година

За изменение на Решение № 950 по Протокол № 120 от 11.10.2007 г. на Столичен общински съвет.


Решение № 136 от 13.03.2008 година

За удължаване срока на договор за наем № РД-566-05-15/19.01.2005 г. за общински недвижим имот, находящ се в район „Сердика”, бул. „Княгиня Мария-Луиза” № 88.


Решение № 137 от 13.03.2008 година

За откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на помещение – публична общинска собственост, на територията на район „Илинден”.


Решение № 138 от 13.03.2008 година

За отдаване под наем на помещение – частна общинска собственост, актуван с АОС № 313/12.12.1997 г., представляващ клуб към трафопост,  находящ се в гр. София,  ж. к. „Младост - 4” до бл. 470 и бл. 465с, състоящ се от: зала, две стаи, вде антрета и тоалетна с площ от 86,17 кв. м, панелна конструкция на 1 етаж, построена 1981 г. за ползване като клуб на членовете на Районния съвет на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва – Младост 3 и 4.


Решение № 139 от 13.03.2008 година

За настаняване семейството на надежда димитрова Хаджиева в общинско жилище под наем, чиито две непълнолетни деца се нуждаят от специализирано лечение и обучение.


Решение № 140 от 13.03.2008 година

За поставяне на паметна плоча на първото Посолство на Украинската народна република.


Решение № 141 от 13.03.2008 година

За поставяне на паметна плоча на проф. д-р Панайот Коларов.