Решение № 62 от 17.01.2008 година

За продължаване срока на договор от 02.08.1999г. за наем на общински имот – частна общинска собственост, находящ  се в с. Кривина-центъра,  представляващ помещение с площ 42 кв.м. по АОС № 1268/23.03.99 г., отдадено на ЕТ „Кавиад – Катя Милева” за ползване като магазин за хранителни стоки.


Решение № 63 от 17.01.2008 година

За продължаване срока на договор № 01-14/17.06.2004г. за наем на общински имот по АОС № 2417/27.05.04г, представляващ навес с площ 30 кв.м., намиращ се в с. Панчарево, местност „Дебело гуно“, ул. „Падинето“, между магазин за хранителни стоки и трафопост, отдаден на ЕТ „Изгрев – Крум Благоев“ със задължение да преустрои насеса в магазин за 1 лев.


Решение № 64 от 05.02.2008 година

За изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от СО, приета с Решение № 894 по Протокол № 93/23.11.2006 г.


Решение № 65 от 05.02.2008 година

За промяна в структурата на столичната общинска администрация.


Решение № 66 от 05.02.2008 година

За утвърждаване на отчет за извършената работа в Столичната общинска агенция за приватизация (СОАП)П по изпълнението на ГОПРП и след приватизационен контрол за 2007 г.


Решение № 67 от 05.02.2008 година

За избиране на главен изпълнителен директор, изпълнителен директор по приватизация и изпълнителен директор по следприватизационен контрол на Столичната общинска агенция за приватизация (СОАП).


Решение № 68 от 05.02.2008 година

За приемане на годишния план за ползване от горите и дейностите по възпроизводство, защита и други лесовъдски мероприятия в Общинския горски фонд през 2008 година.


Решение № 69 от 05.02.2008 година

За подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на м.„Орландовци-Малашевци” – Парк „Братска могила” – кв.160 /стар/, квартали 15а, 15б, 15в, 16б, 105, 106, 108, 160, 196/нови/.


Решение № 70 от 05.02.2008 година

За подробен устройствен план  - парцеларен план за газопроводно отклонение от ТРС „Кремиковци” до производствена площадка на „Интерпайп”АД в землището на с. Горни Богров.


Решение № 71 от 05.02.2008 година

За предложение за отпускане на две персонални пенсии на деца без право на наследствена пенсия от починал родител.


Решение № 72 от 05.02.2008 година

За процедура за отдаване под наем на помещение с площ от 130 кв. м. в сградата на ОКИ Дом на културата „Красно село”, находящ се на бул. „Цар Борис III” № 41.


Решение № 73 от 05.02.2008 година

За процедура по доброволно прилагане на влязъл в сила ЗРП за УПИ ІІІ-11, кв. 128, местност „Пробив бул. Пенчо Славейков”.


Решение № 74 от 05.02.2008 година

За удължаване срока на договор за наем № НИ-05-7/25.05.2005 г. на помещение в административната сграда на СО, район „Оборище” с площ 2.80 кв. м. – част от публична общинска собственост.


Решение № 75 от 05.02.2008 година

За осигуряване на годишна целева субсидия на ДИЦ ”Театър Ателие 313”, находящ се в район „Красна поляна”.


Решение № 76 от 05.02.2008 година

За наименуване на улица в кв. „Симеоново – Драгалевци” – II кв. 22 А, район „Витоша” с името „Красива гледка”.


Решение № 77 от 05.02.2008 година

За промяна на Решение № 21 по Протокол № 41 от 1998 г. на Столичния общински съвет.


Решение № 78 от 05.02.2008 година

За отправяне на предложение за смяна на ликвидаторите на "Столичен медицински холдинг" ЕАД - в ликвидация.


Решение № 79 от 05.02.2008 година

За изменение на Решение № 46 по Протокол № 5 от 17.01.2008 г. на Столичния общински съвет.


Решение № 80 от 05.02.2008 година

За даване на съгласие за ползване на отпуск от председателя на Столичния общински съвет.


Решение № 81 от 28.02.2008 година

За приемане на Наредба за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община.