Решение № 102 от 28.02.2008 година

За процедура по чл. 17, ал.3 и ал.5 от Закона за устройството на територията за урегулиране на съседни поземлени имоти чрез проект за подробен устройствен план, м. „Малинова долина – Бункера – 3-ти етап”, район „Витоша”.


Решение № 103 от 28.02.2008 година

За избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство Локорско.


Решение № 104 от 28.02.2008 година

За откриване на процедура за приватизация и определяне метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.


Решение № 105 от 28.02.2008 година

За приемане на правния анализ на „Географска информационна система – София” ЕООД.


Решение № 106 от 28.02.2008 година

За приемане на правния анализ на „Чистота – Искър” ЕООД.


Решение № 107 от 28.02.2008 година

а изменение и допълнение на Решение № 764 по Протокол № 116/26.07.2007 г. на СОС, за определяне на метода за приватизация на акционерното участие на Столична община, „Софийски имоти” ЕАД и „Паркинги и гаражи” ЕАД в капитала на „Общинска застрахователна компания” АД


Решение № 108 от 28.02.2008 година

За сключване на договор за кредит-овърдрафт в размер на 1 000 000 (един милион) лева, който да бъде отпуснат на „ТРАМКАР” ЕАД от „Общинска банка” ЕАД.


Решение № 109 от 28.02.2008 година

За приемане на Отчет за дейността на Специализирания общински приватизационен фонд за 2007 г.


Решение № 110 от 28.02.2008 година

За наименуване и преименуване на улици в район „Нови Искър” и район „Витоша”.


Решение № 111 от 28.02.2008 година

За осигуряване на съфинансиране по проект „Красива България” в размер на 100 005,20 лева – 50% от общата стойност 200 010,40 лева за извършване на подмяна на дограма с PVC  и външна топлоизолация по фасада – частично на ОДЗ № 82 „Джани Родари”, район „Връбница”.


Решение № 112 от 28.02.2008 година

За промяна на статута на имот, общинска собственост и учредяване безвъзмездно право на строеж за изграждане на църковен храм в кв.Гниляне, район „Нови Искър”.


Решение № 113 от 28.02.2008 година

За поправка на чл. 41, ал. 1 от Наредбата за определяне на размера на местните данъци.


Решение № 114 от 28.02.2008 година

За съставяне и приемане на Сборен бюджет на Столичната община за 2008 г. и отчет за касовото изпълнение на бюджета за 2007 г.


Решение № 115 от 13.03.2008 година

За изменение на Решение № 838 по Протокол № 92 от 09.11.2006 г. на Столичен общински съвет.


Решение №116 от 13.03.2008 година

За приемане на Актуализирана и допълнена Програма за увеличаване броя на местата в детските градини /2008-2013 година/.


Решение № 117 от 13.03.2008 година

За приемане на Правилник за устройството и дейността на Столичен център за превенция „Подуяне”.


Решение № 118 от 13.03.2008 година

За осигуряване на средства за членски внос за 2008г. на Столична община в Европейската асоциация на доставчиците на социални услуги за хора с увреждания.


Решение № 119 от 13.03.2008 година

За осигуряване на средства за членска такса за 2008 г. на Столична община в Европейската социална мрежа.


Решение № 120 от 13.03.2008 година

За приключване ликвидацията на „Стоматологичен център ХІV - София” ЕООД – в ликвидация, освобождаване от отговорност на ликвидатора и заличаване на дружеството от търговския регистър на Агенцията по вписванията.


Решение № 121 от 13.03.2008 година

За определяне на средна брутна работна заплата на ОКИ – Дом на културата „Средец”.