Решение № 82 от 28.02.2008 година

За допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столичната община, приета с Решение № 894 по Протокол № 93 / 23.11.2006 г.


Решение № 83 от 28.02.2008 година

За приемане на Наредба за определяне размера на местните данъци.


Решение № 84 от 28.02.2008 година

За изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на СОС, неговите комисии и взаимодействието му с администрацията на СО.


Решение № 85 от 28.02.2008 година

За промяна на бюджета на Столичната община за 2007 г.


Решение № 86 от 28.02.2008 година

За приемане на годишна задача за дейност „ЧИСТОТА” – концесионери за 2008 г., разработена за 64 305 898 лв.


Решение № 87 от 28.02.2008 година

Заприемане и одобряване за 2008г. на:

  • план-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа и/или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване;
  • размер на такса битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на предприятия и граждани.

Решение № 88 от 28.02.2008 година

За утвърждаване на Годишен общински план за работа по приватизация за 2008 г.


Решение № 89 от 28.02.2008 година

За  приемане на съгласувателни процедури по проект на Второ допълнително споразумение към Договора за концесия във връзка с доставката на водоснабдителни и канализационни услуги за Столична община, сключен на 23.12.1999г. между Столична община и „Софийска вода” АД.


Решение № 90 от 28.02.2008 година

За приемане на заключителен доклад на Временната комисия на СОС, създадена с Решение №48, Протокол №5 от 17.01.2008 г. на СОС за даване на съгласие от страна на Столичната община за сключване на договор за заем между „Софийска вода” АД и ЕБВР.


Решение № 91 от 28.02.2008 година

За даване на мандат за подписване на споразумение с държавата за приватизация на държавното и общинско участие в капитала на „Топлофикация - София” АД.


Решение № 92 от 28.02.2008 година

За закупуване на строителна техника за нуждите на „Софинвест” ЕООД със собствени средства заподобряване експлоатацията на депото за неопасни отпадъци в землището на кв. „Враждебна“.


Решение № 93 от 28.02.2008 година

За участие на Столична община в проекти по  европейската програма за междурегионално сътрудничество INTERREG IV C.


Решение № 94 от 28.02.2008 година

За опрощаване на несъбираеми държавни вземания.


Решение № 95 от 28.02.2008 година

За опрощаване на несъбираеми държавни вземания.


Решение № 96 от 28.02.2008 година

За опрощаване на несъбираеми държавни вземания.


Решение № 97 от 28.02.2008 година

За опрощаване на несъбираеми държавни вземания.


Решение № 98 от 28.02.2008 година

За отпускане на средства от бюджета на Столична община за съфинансиране по Национална програма „Асистенти за хора с увреждания” – дейност „Социален асистент” за 2008 г.


Решение № 99 от 28.02.2008 година

За приемане на Правила за работа на Столична програма „Култура”.


Решение № 100 от 28.02.2008 година

За подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на м. „Толева махала”, квартали 34, 35 (част), 36, 37 и 38.


Решение № 101 от 28.02.2008 година

За откриване производство по отчуждаване на реални части от поземлени имоти  – частна собственост на физически и юридически лица, засягащи се от изграждане на част от улица от ул. „Сребърна” между квартали 3 и 11, м. НПЗ „Хладилника – Витоша”.