Решение № 522 от 11.09.2008 година

За  доброволно прилагане на ПУП и прекратяване на съсобственост за УПИ IX – 8,  535 /девети, отреден за поземлени имоти с номера осем и петстотин тридесет и пет/, чрез продажба на общинската част, представляваща реална част от ПИ с № 8, с площ 210 кв. м., от кв. 1, в. з. „Беликата”.


Решение № 523 от 11.09.2008 година

За процедура по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ за ПИ с номер 167, от кв. № 23, м. „ж. к. Левски – Г”, находящ се в гр. София, район „Подуяне”.


Решение № 524 от 11.09.2008 година

За процедура по доброволно  прилагане на влязъл в сила план за регулация.


Решение № 525 от 11.09.2008 година

За процедура по § 8, ал. 2, т. 1 от Закона за устройство на територията за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план относно урегулиран поземлен имот VІІ-447, кв. 53, м. „Враждебна-юг”, район „Кремиковци”.


Решение № 526 от 11.09.2008 година

За промяна в характера на общинската собственост от частна в публична  за помещения, в които се помещават филиали на ЦДГ № 99 „Брезичка”.


Решение № 527 от 11.09.2008 година

За разпореждане с публична общинска собственост и отмяна на решения на Столичния общински съвет.


Решение № 528 от 11.09.2008 година

За процедура по § 8 от ДР от ЗУТ, за доброволно прилагане на плана за регулация и застрояване на УПИ II – 738 /втори – за имот седемстотин тридесет и осем/, от кв. 2, м. „СПЗ – Слатина – юг”, район „Слатина”.


Решение № 529 от 11.09.2008 година

За прекратяване на съсобственост и доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП.

Заповед РД-561-368 от 10.08.2009 г.


Решение № 530 от 11.09.2008 година

За именуване на безименна улица в район „Студентски”, кв. 112, м. „Студентски град” с името „Проф. Саздо Иванов”.


Решение № 531 от 11.09.2008 година

За промяна на персоналния състав на Постоянната комисия по здравеопазване и социална политика на Столичния общински съвет.


Решение № 532 от 11.09.2008 година

За прилагане на Постановление № 198/08.08.2008 г. за изменение и допълнение на Постановление № 175 от 2007 г. на Министерския съвет за заплатите в бюджетните организации и дейности.


Решение № 533 от 11.09.2008 година

За приемане на Общинска програма за оптимизация на училищната мрежа за учебната 2008/2009 г.


Решение № 534 от 11.09.2008 година

За отпускане на еднократна помощ за погребението на г-жа Даниела Цанева - директор на Дирекция "Общинска икономика" на Столична община.


Решение № 535 от 25.09.2008 година

За избор на временно изпълняващ длъжността кмет на район „Илинден”.


Решение № 536 от 25.09.2008 година

За даване мандат на кмета на Столичната община за водене на преговори с държавата в лицето на Министерството на икономиката и енергетиката - съакционер в "Топлофикация София" АД.


Решение № 537 от 25.09.2008 година

За финансирането на следващите участъци от разширението на първи и втори метродиаметър от метрото в София.


Решение № 538 от 25.09.2008 година

За членска такса за 2007 и 2008 г. на Столична община за участие в Лисабонската мрежа на регионите.


Решение № 539 от 25.09.2008 година

За учредяване безвъзмездно право на ползване на СУ „Климент Охридски” върху търговски обект, намиращ се в подлез „Ректората”.


Решение № 540 от 25.09.2008 година

За предоставяне на гараж – частна общинска собственост на собственицата на отчужден имот по реда на ЗТСУ (отм.) Драгана Павлова Атанасова.


Решение № 541 от 25.09.2008 година

За изразяване на съгласие за подписване на меморандум за тристранно сътрудничество между УНИЦЕФ, Агенцията  за социално подпомагане и Столична община по проект „Създаване на социални услуги в среда близка до семейната – за децата и младежите от Дом за деца с умствена изостаналост „Св. Петка”, с. Могилино, община Две могили”.