Постоянна комисия по здравеопазване и социална политика

Заседания: 

Председател:

 • Антон Койчев

Зам.-председатели: 

 • Асен Николов
 • Милка Христова

Членове:

 • Иво Петров
 • Веселин Милев
 • Малина Едрева
 • Волен Сидеров
 • Михаил Паргов
 • Яна Тодоранова
 • Албена Кръстева
 • Диана Тонова

Външни експерти:

Eксперт от дирекция
“Секретариат на Столичния общински съвет”
:

 • Бистра Цонева, тел.: 9377 384

Дневен ред на редовно заседание на ПК по здравеопазване и социална политика

04.12.2019 г., 12.30 ч., зала 2, Московска 33

 

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1. 

Приемане на Вътрешни правила за дейността на Постоянната комисия по здравеопазване и социална политика

 

2.

Писмо № СОА19-МЦ29-537/13.11.2019 г. относно отпускане на заем на „Медицински център 1-Банкя“ ЕООД – в ликвидация за изплащане на възнаграждения на служители и ТБО – отложено от предишното заседание

В. Савов – ликвидатор

3.

Докладна № СОА19-МЦ29-553/27.11.2019 г. относно разрешение за закупуване на Рентгенов генератор за остеодензитометър за нуждите на ДКЦ ХХV-София ЕООД със собствени средства

Д-р Ст. Карамфилов - управител

4.

Покана № СОА19-МЦ29-556/28.11.2019 и за определяне на представител за участие в конкурсна комисия

Д-р Сл. Славчев – управител на ДКЦ VІІІ-София ЕООД

5

Писмо № СОА19-МЦ29-554/1/27.11.2019 г. за определяне на представител за участие в конкурсна комисия

д-р А. Мишева – управител на МЦ ХХХІ“ ЕООД –гр.Нови искър

6

Информация № СФИ19-ВК66-56/59/27.11.2019 г. за непредставени в срок отчети на управители и контрольори на общински лечебни заведения

Д. Барбалов – зам.-кмет на СО

7

Разни