Комисия по финанси и бюджет

Заседания: 

Председател:

 • Георги Георгиев

Зам.-председатели: 

 • Стефан Марков
 • Иван Таков

Членове:

 • Зафир Зарков
 • Екатерина Йорданова
 • Радослав Абрашев
 • Христиан Петров
 • Борислав Иванов
 • Методи Лалов
 • Владислав Панев
 • Любомир Георгиев
 • Петко Димитров
 • Михаил Ставрев

Външни експерти:

 • Александър Димитров
 • Бойко Димитров
 • Петя Георгиева
 • Диана Металова

Eксперт от дирекция
“Секретариат на Столичния общински съвет”
:

 • Емилия Даскалова, тел.: 9377 338

Дневен ред на извънредно заседание на Постоянната комисия по

      финанси и бюджет на 26.11.2020 г.,четвъртък,

от 9,30 ч. , което ще се проведе "чрез платформата CISCO Webex Meeting - връзка" - ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС

граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: edaskalova@sofia.bg

 

№ по ред

 Наименование

Вносител

      1

2

3

т. 1

Доклад вх. № СОА20-ВК66-9970/24.11.2020 г. относно разрешение за разходване на средства, постъпили като целеви дарения по дарителска сметка на Столична община, за овладяване разпространението на COVID-19 и преодоляване на последиците от епидемията

Йорданка Фандъкова – кмет на СО

т. 2

Доклад вх. № СОА16-ПП00-13/580/23.11.2020 г. относно кандидатстване на Столична община с проектно предложение„Развитие на културната инфраструктура в Столична община чрез инвестиции в обновяване на ОКИ „Средец“, район „Оборище“, по Процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие на 2014-2020“по Оперативна програма “Региони в растеж“ 2014 – 2020

Доц. д-р Тодор Чобанов – зам. кмет на СО и Ирина Савина – зам. кмет на СО

т. 3

Доклад № СОА20-ВК66-9962/24.11.2020 г. относно предоставяне на целеви субсидии на общински лечебни заведения за закупуване на медицинска апаратура за диагностика на пациенти с COVID-19

Дончо Барбалов – зам. кмет на СО и д-р Антон Койчев – председател на ПК по ЗСП

т. 4

Доклад № СОА20-ВК08-14181/1/19.11.2020 г. относно заемообразно финансиране от бюджета на Столична община във връзка с изпълнение на проект BG05M9OP001-2.101-0170-C01 „Надежда за утре/Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – район „Подуяне“ по ОП РЧР 2014-2020

 

Писмо и становищевх. № № СОА20-ВК08-12358/3/19.11.2020 г. и № СОА20-ВК08-12358/4/23.11.2020 г. от д-р Д. Барбалов – зам. кмет на СО, касаещо проекти на всички райони, идентични с горния проект

 

Ева Митова – кмет на район  Подуяне