Назад

Отчет за дейността на Специализирания общински приватизационен фонд за 2017 г.

 

Отчет за дейността на Специализирания общински приватизационен фонд през 2017 година

Приложение 1 - Справка за наличностите, приходите и разходите по сметката на Специализирания общински приватизационен фонд към 31 декември 2017 г.

Приложение 1.1 - Погашения по заеми, отпуснати със средства от СОПФ към 31.12.2017 г.

Приложение 2 - Решения за финансиране с източник СОПФ през 2017 г.

Приложение 3 - Картон на разходите за 2017 г.

Приложение 4 - Хронологична оборотна ведомост по аналитични нива за осчетоводените през 2017 г.  разходи по Капиталовата програма на СО със средства от СОПФ

Приложение 5 - Хронологична оборотна ведомост на финансирането на райони на Столична община през 2017 г. по аналитични нива

Приложение 6 - Аналитична оборотна ведомост

Приложение 7 - Преходни обекти по решения на СОС за плащане през 2018 година 


С решение № 90 по протокол 5, т 35 от 17.12.2015 г. Столичния общински съвет освобождава стария състав на Съвета за управление на специализирания общински приватизационен фонд и избира нови членове на съвета както следва:

Управление 

Специализираният общински приватизационен фонд е (СОПФ) създаден с решение № 8 по Протокол № 50 от 13.07.1994 г. на Столичния общински съвет (СОС) и акумулира средствата от продажба на общинска собственост. 

Обща информация

Оперативното управление на Фонда се осъществява от Съвет за управление (СУ СОПФ) в състав 14 души, както следва: 9 общински съветници; четири заместник-кмета, определени със заповед на кмета на СО и главния изпълнителен директор на Столичната общинска агенция за приватизация. 

Правилник за организация и работа

Критерии за оценка и подбор на програми, проекти и искания за финансиране