Обратно Заседание № 43 от 25.11.2021 година

ЗАСЕДАНИЕ № 43 НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
 
25 ноември 2021 г. (четвъртък), 10:00 часа
чрез платформата CISCO Webex Meeting – връзка
ДНЕВЕН РЕД:
 
 
 
1.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-8978/30.09.2021 г. относно приемане на План за интегрирано развитие на Столична община за периода 2021 – 2027 г. (Програма за София).
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение №749 по т. 1, обявено на 02.12.2021 г.
 
2.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-1398/42/27.10.2021 г. относно промяна на бюджета на Столична община за  III –то  тримесечие на 2021г.
Докл. Дончо Барбалов
Решение №750 по т. 2, обявено на 02.12.2021 г.
 
3.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-1398/43/17.11.2021 г. относно актуализация на бюджета на Столична община за 2021 г.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение №751 по т. 3, обявено на 02.12.2021 г.
 
4.Доклад вх.№ СОА21-МЦ29-492/2/17.11.2021 г. относно закупуване на медицинско оборудване – „Апарат за  високопоточна неинвазивна вентилация“ за нуждите на Университетска Първа многопрофилна болница за активно лечение - София „Св. Йоан Кръстител“ ЕАД.
Докл. Дончо Барбалов
Решение №752 по т. 4, обявено на 02.12.2021 г.
 
5.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-9204/06.10.2021 г. относно одобряване на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) на УПИ II-140-„за безвредно производство и ОО“, кв. 4, м. „Долни Богров-север“, район „Кремиковци”, представляващ неразделна част от ПУП - план за регулация и застрояване на м. „Долни Богров-север“, одобрен с Решение № 537 по протокол № 86 от 23.07.2015 г. на СОС.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №753 по т. 5, обявено на 02.12.2021 г.
 
6.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-9394/08.10.2021 г. относно одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) за УПИ ХII-„за открита търговия и озеленяване“, ПИ с идентификатори 68134.1370.743 и за част от ПИ 68134.1370.2008 по КККР за създаване на нов УПИ ХIII-743,2008 „за ЖС и ОО“, кв. 25, м. „ кв. Илиянци“, район „Надежда”.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №754 по т. 6, обявено на 02.12.2021 г.
 
7.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-9636/14.10.2021 г. относно одобряване проект за подробен устройствен план (ПУП) – изменение на плана за регулация (ИПР) на УПИ II-4898 „за жилищно строителство“ и УПИ III-4899 „за жилищно строителство“, кв. 154А; план за регулация (ПР) за нов УПИ V-3033 „за жилищно строителство“ в кв. 154А, изменение на плана за застрояване (ИПЗ) за нов УПИ V-3033 „за жилищно строителство“, кв. 154А, изменение на плана за улична регулация (ИПУР) между о.т. 14е до о.т. 14ж и нова задънена улица от о.т. 14ж до о.т. 14к (нова), м. „с. Лозен“, район ,,Панчарево”.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №755 по т. 7, обявено на 02.12.2021 г.
 
8.Доклад вх.№ СОА18-ГР94-1023/2/28.10.2021 г. относно одобряване на проект за подробен устройствена план (ПУП)-изменение на плана за регулация и застрояване (ИПРЗ) на УПИ ХІІІ-1664,1964,2010, кв. 4м; плана за регулация и застрояване (ПРЗ) на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 04234.6937.2221 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР); изменение на план за улична регулация (ИПУР) и план за улична регулация (ПУР), м. „с. Бистрица, в. з. Манастира“ и план-схеми по част „Водоснабдяване“ и „Електроснабдяване“, район „Панчарево“.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №756 по т. 8, обявено на 02.12.2021 г.
 
9.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-10465/05.11.2021 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план - Изменение на план за регулация и застрояване на м. „в. з. Люлин”, кв. 6а, УПИ І-534, 536, поземлен имот с идентификатор 68134.4188.46 по КККР за образуване на нови УПИ – УПИ I-46 „за ЖС“, УПИ III-46 „за ЖС“, УПИ IV-46 „за ЖС“, УПИ V-46 „за ЖС“, УПИ VI-46 „за ЖС“ и УПИ VII-46 „за ЖС“; изменение на плана за улична регулация-промяна профила на улица между о.т. 95 и о.т. 96 и създаване на нова задънена улица от о.т.96а (нова) до о.т. 96б (нова), район „Овча купел“.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №757 по т. 9, обявено на 02.12.2021 г.
 
10.Доклад вх.№СОА21-ВК66-10865/17.11.2021 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) на с. Мърчаево, район „Витоша“ в обхват: Първокласен път Е-79, неурегулиран терен, ул. „Цар Симеон І“ (шосе с. Владая – с. Мърчаево), ул. „Трендафил”, Природен парк „Витоша”, ул. „Бистра река”, Природен парк „Витоша”, ул. „Церова поляна”, Природен парк „Витоша”, ул. „Черешова градина”, Природен парк „Витоша”, граница със с. Рударци, неурегулиран терен, ул. „Цар Симеон І”, неурегулиран терен, Първокласен път Е-79, с план-схеми на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура - части „ВиК“, „Електроснабдяване“, ПКТП и вертикална планировка в посочения обхват, район „Витоша”.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №758 по т. 10, обявено на 02.12.2021 г.
 
11.Доклад вх.№СОА21-ДИ04-3440/2/17.11.2021 г. относно даване на съгласие за изпълнение на художествено оформление чрез техника сграфито на арковидни ниши на реконструирана ограда от страната на имота, разположен на ул. „Париж“ № 1, район „Оборище“, гр. София.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №759 по т. 11, обявено на 02.12.2021 г.
 
12.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-10812/16.11.2021 г. относно одобряване на напредъка на изпълнението на Договора за техническо консултиране от 18 юни 2021 г.
Докл. Николай Стойнев, Прошко Прошков, Стефан Марков
Решение №760 по т. 12, обявено на 02.12.2021 г.
 
13.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-10557/09.11.2021 г. относно приемане на промени в състава на Програмния съвет на Програма „Културно наследство” на Столична община
Докл. арх. Ивайло Петков, арх. Здравко Здравков
Решение №761 по т. 13, обявено на 02.12.2021 г.
 
14.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-10927/18.11.2021 г. относно приемане на Програма „Календар на здравето“ на територията на Столична община.
Докл. Малина Едрева, Борислав Иванов
Решение №762 по т. 14, обявено на 02.12.2021 г.
 
15.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-10870/17.11.2021 г. относно изменение на параметри за изпълнение и отчитане на Програма „Европа“ на Столична община за 2021 г.
Докл. Екатерина Йорданова, Борис Петров, Николай Николов
Решение №763 по т. 15, обявено на 02.12.2021 г.
 
16.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-10869/17.11.2021 г. относно промяна на поименния състав на Програмния съвет на Програма „Европа“ на Столична община, определен с Решение на СОС № 46 от 06.02.2020 г. и изменен с Решение № 659 от 17.12.2020 г.
Докл. Екатерина Йорданова
Решение №764 по т. 16, обявено на 02.12.2021 г.
 
17.Доклад вх.№ СОА21-МЦ29-341/3/22.10.2021 г. относно увеличаване на капитала на „Четвърта многопрофилна болница за активно лечение-София" ЕАД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран устав на дружеството.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, д-р Дончо Барбалов
Решение №765 по т. 17, обявено на 02.12.2021 г.
 
18.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-9949/22.10.2021 г. относно увеличаване на капитала на „Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение-Шейново“ ЕАД, чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран Устав на дружеството.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, д-р Дончо Барбалов
Решение №766 по т. 18, обявено на 02.12.2021 г.
 
19.Доклад вх.№ СОА21-МЦ29-377/2/04.11.2021 г. относно даване на разрешение за сключване на договор за наем на помещения, находящи се в сградата на „Диагностично-консултативен център V - София " ЕООД за срок от 5 (пет) години.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, д-р Дончо Барбалов
Решение №767 по т. 19, обявено на 02.12.2021 г.
 
20.Доклад вх.№ СОА21-МЦ29-378/1/04.11.2021 г. относно даване на разрешение за сключване на договор за наем на помещения, находящи се в сградата на „Диагностично-консултативен център V - София" ЕООД за срок от 5 (пет) години.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев,, д-р Дончо Барбалов
Решение №768 по т. 20, обявено на 02.12.2021 г.
 
21.Доклад вх.№ СОА21-МЦ29-379/2/04.11.2021 г. относно даване на разрешение за сключване на договор за наем на помещения, находящи се в сградата на „Диагностично-консултативен център V - София " ЕООД за срок от 10 (десет) години.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, д-р Дончо Барбалов
Решение №769 по т. 21, обявено на 02.12.2021 г.
 
22.Доклад вх.№ СОА21-МЦ29-437/4/17.11.2021 г. относно даване на съгласие „Диагностично-консултативен център  XXII - София“ ЕООД да закупи и изгради със собствени средства дълготраен материален актив – фотоволтаична система.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, д-р Дончо Барбалов
Решение №770 по т. 22, обявено на 02.12.2021 г.
 
23.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-10857/17.11.2021 г. относно осигуряване на финансови средства за реализация на Програмата на Столична община за финансово подпомагане на медицински специалисти по здравни грижи обучаващи се във Факултета по обществено здраве към Медицински университет – София и определяне на състава на Програмния съвет. 
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, Милка Христова, д-р Дончо Барбалов
Решение №771 по т. 23, обявено на 02.12.2021 г.
 
24.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-10867/17.11.2021 г. относно осигуряване на финансови средства за реализация на Програмата на Столична община за финансово подпомагане на студенти по професионално направление „Здравни грижи“, обучаващи се в Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ към Медицински университет – София и определяне на състава на Програмния съвет.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, Милка Христова, д-р Дончо Барбалов
Решение №772 по т. 24, обявено на 02.12.2021 г.
 
25.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-10845/17.11.2021 г. относно определяне член на Съвета на директорите на Многопрофилна болница за активно лечение „Княгиня Клементина“ София ЕАД.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Дончо Барбалов
Решение №773 по т. 25, обявено на 02.12.2021 г.
 
26.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-15627/25.10.2021 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, за отдаване под наем на обекти, представляващ част от имот – публична общинска собственост, за осъществяване на ученическо столово хранене - ученически стол и ученически бюфет в общинско училище на територията на Столична община /СО/ - район „Средец“, находящи се в сградата на 38 ОУ „Васил Априлов”, с идентификатор 68134.106.76.1, ул. „Шипка” № 40, м. „Центъра”, АПОС № 956/ 15.09.2014г.
Докл. Трайчо Трайков
Решение №774 по т. 26, обявено на 02.12.2021 г.
 
27.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-4596/1/28.10.2021 г. относно провеждане на конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на части от имоти – публична общинска собственост, представляващи помещение за книжарница в сградата на 95 СУ „Проф. Иван Шишманов“ и реална част от тротоар за поставяне на преместваем обект № 18-01.
Докл. Ева Митова
Решение №775 по т. 27, обявено на 02.12.2021 г.
 
28.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-1031/5/05.10.2021 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост, с цел разполагане на преместваеми обекти/павилиони.
Докл. Георги Илиев
Решение №776 по т. 28, обявено на 02.12.2021 г.
 
29.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-16786/1/18.11.2021 г. относно разкриване на една градинска група в Общностен център за деца и семейства в рискови групи, намиращ се на адрес: гр. София, ул. „Александър Момчев” № 2 и осигуряване на финансиране.
Докл. Георги Илиев
Решение №777 по т. 29, обявено на 02.12.2021 г.
 
30.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-7629/3/15.07.2021 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем за срок от 10 години на общинската част от сграда с идентификатор 68134.1203.917.10, включваща два самостоятелни обекта, съответно с идентификатор 68134.1203.917.10.1 и идентификатор 68134.1203.917.10.3.
Докл. Иван Божилов
Решение №778 по т. 30, обявено на 02.12.2021 г.
 
31.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-11422/1/12.10.2021 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.1386.700.1.1, заедно с пристройка към него, представляваща сграда с идентификатор 68134.1386.700.2 – частна общинска собственост, находящи се на територията на Район “Надежда”, булевард “Ломско шосе” № 79.
Докл. Димитър Димов
Решение №779 по т. 31, обявено на 02.12.2021 г.
 
32.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-11888/1/12.10.2021 г. относно провеждане на публичен търг за продажба на имот с идентификатор 68134.1387.229, с площ от 203 кв.м., попадащ в  урегулиран поземлен имот VIII-229,288,228, кв.847, м.”ж.к. Триъгълника”,  с административен адрес ул. ”Чепеларе” № 12.
Докл. Димитър Димов
Решение №780 по т. 32, обявено на 02.12.2021 г.
 
33.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-10575/4/28.10.2021 г. относно процедура по чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ за изменение на подробен устройствен план - план за регулация, в териториален обхват: УПИ VI-164, кв.19, м. ,, кв. Димитър Миленков“, поземлени имоти с идентификатори 07106.1432.164 и 07106.1432.493.
Докл. Ивайло Цеков
Решение №781 по т. 33, обявено на 02.12.2021 г.
 
34.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-12885/1/06.10.2021 г. относно процедура по реда на § 8, ал. 2, т. 1 от ПР на ЗУТ относно УПИ  XV-133, кв. 7, м. „Манилов дол“.
Докл. Ангел Стефанов
Решение №782 по т. 34, обявено на 02.12.2021 г.
 
35.Доклад вх.№ СОА21-ГР94-3828/4/07.10.2021 г. относно процедура по приемане на дарение на реална част от поземлен имот, попадащ в УПИ IV „за трафопост“, кв. 204, м. „ж.к. Овча купел-стар кв. 12а и час от кв. 23“.
Докл. Ангел Стефанов
Решение №783 по т. 35, обявено на 02.12.2021 г.
 
36.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-13535/2/08.10.2021 г. относно прогласяване за погасено по давност право на строеж върху имот - общинска собственост, находящ се в град София, район „Овча купел“, отразен в КККР като имот с идентификатор 46721.3852.587, съставляващ УПИ VІІ-587, кв. 18 по плана на местност „вилна зона Мало Бучино ІІ част“.
Докл. Ангел Стефанов
Решение №784 по т. 36, обявено на 02.12.2021 г.
 
37.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-12595/1/22.10.2021 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот-частна общинска собственост.
Докл. Младен Младенов
Решение №785 по т. 37, обявено на 02.12.2021 г.
 
38.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-12596/1/07.10.2021 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на нежилищен недвижим имот /сграда/, представляващ частна общинска собственост, находящ се на територията на Район „Връбница”.
Докл. Младен Младенов
Решение №786 по т. 38, обявено на 02.12.2021 г.
 
39.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-11709/1/12.10.2021 г. относно процедура по реда на §8, ал.2, т. 1 от ПР на ЗУТ и процедура по прекратяване на съсобственост, относно УПИ XI-596, кв. 57, м. „Модерно предградие “.
Докл. Младен Младенов
Решение №787 по т. 39, обявено на 02.12.2021 г.
 
40.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-10426/21.07.2021 г. и становище № СОА21-ВК66-8145/01.09.2021 г. относно учредяване право на ползване на пчелин върху поземлен имот – публична общинска собственост с идентификатор 07140.8137.170 по КККР, находящ се на територията на район „Кремиковци“, гр. Бухово за срок от 10 години.
Докл. Лилия Донкова
Решение №788 по т. 40, обявено на 02.12.2021 г.
 
41.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-12114/2/14.10.2021 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем за срок от 5 години на три помещения, от които две свързани помежду си за лекарски кабинети от сграда в село Долни Богров и част от сграда за лекарски кабинет в село Гони Богров, които обекти са публична общинска собственост и се намират на територията на Район “Кремиковци”.
Докл. Лилия Донкова
Решение №789 по т. 41, обявено на 02.12.2021 г.
 
42.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-10457/3/21.10.2021 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, за отдаване под наем, за срок от пет години, на част от имот, публична общинска собственост-помещение в сграда с идентификатор 16448.7721.244.3, находящо се с. Горни Богров, район “Кремиковци”, за осъществяване на здравна дейност (стоматологичен  кабинет).
Докл. Лилия Донкова
Решение №790 по т. 42, обявено на 02.12.2021 г.
 
43.Доклад вх.№ СОА20-ВК08-16010/4/01.04.2021 г. с допълнение СОА20-ВК08-16010/6/30.06.2021 г. относно процедура за продажба по реда на чл.35, ал. З от ЗОС на недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ УПИ XV-357, кв.23, в.з. „Беликата”, с площ от 882 кв. м., идентичен с поземлен имот с идентификатор 55419.6708.357, находящ се в с. Панчарево, район „Панчарево”.
Докл. Николай Гюров
Решение №791 по т. 43, обявено на 02.12.2021 г.
 
44.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-13157/1/29.10.2021 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот-частна общинска собственост.
Докл. Николай Гюров
Решение №792 по т. 44, обявено на 02.12.2021 г.
 
45.Доклад вх.№ СОА21-ГР94-2610/3/07.07.2021 г. относно именуване на площад „Удроу Уилсън“ на безименно понастоящем площадно пространство в града ни.
Докл. Димитър Антов
 
 
46.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-6281/28.04.2021 г. относно именуване на безименна улица в СО Район „Триадица“, м. „Манастирски ливади - Изток“, с името „Боян Петров“.
Докл. Димитър Божилов
Решение №794 по т. 46, обявено на 02.12.2021 г.
 
47.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-1317/6/07.06.2021 г. относно именуване на номерирана улица „182“, находяща се в район „Младост“, в.з. „Американски колеж“ на името на „проф. арх. Борислав Стоянов“.
Докл. Стефан Стефанов
Решение №795 по т. 47, обявено на 02.12.2021 г.
 
48.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-7983/1/11.06.2021 г. относно именуване на улица, находяща се в гр. София, район „Студентски“ м. „Студентски град“ с името „проф. Атанас Тинтеров“.
Докл. Петко Горанов
Решение №796 по т. 48, обявено на 02.12.2021 г.
 
49.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-12225/27.08.2021 г. относно именуване на улица, находяща се в гр. София, район „Студентски“, м. „Малинова долина“ с името "Йордан Стратиев".
Докл. Петко Горанов
Решение №797 по т. 49, обявено на 02.12.2021 г.
 
50.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-3332/4/14.07.2021 г. относно именуване на улица на територията на район „Витоша“, с името „Академик Иван Салабашев“.
Докл. Теодор Петков
Решение №798 по т. 50, обявено на 02.12.2021 г.
 
51.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-9093/28.06.2021 г. относно именуване на улица, находяща се в  с. Кътина, СО-Район „Нови Искър“, с името „Братковица“.
Докл. Даниела Райчева
Решение №799 по т. 51, обявено на 02.12.2021 г.
 
52.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-9090/28.06.2021 г. относно именуване на улица, находяща се в  с. Житен, СО-Район „Нови Искър“, с името „Житен клас“.
Докл. Даниела Райчева
Решение №800 по т. 52, обявено на 02.12.2021 г.
 
53.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-6677/12.05.2021 г. относно именуване на безименна улица в с. Бистрица, район „Панчарево“, с името „Калфин рид“.
Докл. Николай Гюров
Решение №801 по т. 53, обявено на 02.12.2021 г.
 
54.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-10959/02.08.2021 г. относно именуване на безименна улица в с. Лозен – район „Панчарево“, с името „Димовска бара“.
Докл. Николай Гюров
Решение №802 по т. 54, обявено на 02.12.2021 г.
 
55.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-6677/1/17.08.2021 г. относно именуване на безименна част от улица в с. Кокаляне – район „Панчарево“, с името „Теменуга“.
Докл. Николай Гюров
Решение №803 по т. 55, обявено на 02.12.2021 г.
 
56.Питане вх.№ СОА21-ВК08-15075/15.10.2021 г. от Стефан Марков – общински съветник до кмет на район „Красно село“– Росина Станиславова относно реконструкция на Детска градина № 8 „Проф. д-р Елка Петрова“, намираща се на територията на район „Красно село“.
 
57.Питане вх.№ СОА21-ВК66-9686/15.10.2021 г. от Карлос Контрера – общински съветник до кмет на район „Красно село“– Росина Станиславова относно извършени ремонтни дейности по текущ ремонт на улици и тротоари от столичен район „Красно село“. 
 
58.Питане вх.№СОА21-ВК66-4847/25.05.2021 г. от Методи Лалов и Тома Белев – общински съветници до кмет на Столична община – Йорданка Фандъкова относно стратегия за управление на общинската собственост за мандат 2019-2023 г. по чл. 8, ал. 8 от Закона за общинската собственост (ЗОС), план за действие за общинските концесии в съответствие със Закона за концесиите и годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост.
 
59.Питане вх.№СОА21-ВК66-5148/03.06.2021 г. от Николай Велчев – общински съветник  до кмет на Столична община – Йорданка Фандъкова относно строеж на детска градина в кв. 35, м. „Кръстова вада-изток“, район „Лозенец“.
 
60.Питане вх.№СОА21-ВК66-5920/23.06.2021 г. от Методи Лалов – общински съветник до кмет на Столична община – Йорданка Фандъкова относно паркоместа в имот, в който е построен блок 542 в район „Връбница“, ж.к. „Връбница“, бул. „Ломско шосе“.
 
61.Питане вх.№ СОА21-ВК66-7142/28.07.2021 г. от Тома Белев – общински съветник до кмет на Столична община – Йорданка Фандъкова относно изграждане на южното платно на бул. „Тодор Каблешков“ от бул. „България“ до ул. „ген. Стефан Тошев“, м. „Манастирски ливади - запад“.
Отговор по т. 61
 
62.Питане вх.№СОА21-ГР94-3920/15.07.2021 г. от Марта Георгиева, Иво Божков, Тома Белев – общински съветници до кмет на Столична община – Йорданка Фандъкова относно неясноти при процедури и действия на Столична община във връзка със съфинансиране и администриране от Столична община на проект: "Адаптация и реставрация на сградата с идентификатор 68134.4336.550.1 - минерална баня „Овча купел“.
 
63.Доклад вх.№ СОА21-НЦ62-424/11/22.11.2021 г. относно определяне на  минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег на територията на Столична община за 2022г.
Докл. Карлос Контрера, Зафир Зарков, Борис Бонев
Решение №804 по т. 63, обявено на 02.12.2021 г.
 
64.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-10732/12.11.2021 г. относно предложение за корекция в бюджета на СО - пренасочване на средствата за провеждане на Новогодишен концерт „Сцена под звездите“, за изграждане на светлинна Коледна украса на знакови места в столицата.
Докл. Мирослав Боршош
Решение №805 по т. 64, обявено на 02.12.2021 г.
 
65.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-10974/19.11.2021 г. относно кандидатстване с проектно предложение „Столична библиотека – подкрепяща среда за творческо и дигитално включване на малцинствените общности от София и София област“, по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г., по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, покана BGCULTURE-3.001, Резултат 3: „Подобрена информираност за изкуства и култура на етнически и културни малцинства (фокус върху роми)“ чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г.
Докл. Мирослав Боршош
Решение №806 по т. 65, обявено на 02.12.2021 г.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:...............
/ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ/