Обратно Заседание № 80 от 13.07.2023 година

ЗАСЕДАНИЕ № 80 НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
 
13 юли 2023 г. (четвъртък), 10:00 часа
Заседателна зала “София”, V етаж, ул. “Московска” № 33

ДНЕВЕН РЕД:

 

1.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-4499/05.05.2023 г. относно проект на Наредба за проучване, анализ и симулация на транспортното обслужване в Столична община.
Докл. Дончо Барбалов, арх. Здравко Здравков, Зафир Зарков, Борис Петров, Ивайло Петков, Лорита Радева, Симеон Колев
Решение №600 по т. 1, обявено на 20.07.2023 г. 
Приложение №1

2.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-5319/01.06.2023 г. относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община.
Докл. Георги Георгиев, Димитър Вучев, Карлос Контрера, Прошко Прошков, Зафир Зарков, Радослав Влахов
Решение №601 по т. 2, обявено на 20.07.2023 г. 

3.Доклад вх.№ СОА21-ДИ05-324/176/08.06.2023 г. относно одобрение на Годишен отчет за 2022 г. за изпълнението на „Комплексна програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община за периода 2021-2026 г.“.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение №602 по т. 3, обявено на 20.07.2023 г. 
Приложение №1

4.Доклад вх.№ СОА22-ДИ05-1312/10/09.06.2023 г. относно приемане на „Програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване функциите на почвите с План за действие на Столична община“.
Докл. Десислава Билева
Решение №603 по т. 4, обявено на 20.07.2023 г. 
Приложение №1

5.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-5378/02.06.2023 г. относно проект на Решение за приемане на Стратегия за управление на дълга на Столична община 2024-2028 г.
Докл. Дончо Барбалов
Решение №604 по т. 5, обявено на 20.07.2023 г. 
Приложение №1

6.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-6396/04.07.2023 г. относно заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община за разплащане на разходи по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-1.001-0001, сключен между Изпълнителна агенция «Оперативна програма «Наука и образование за интелигентен растеж» и Регионален исторически музей – София, като партньор по проект „Изграждане и развитие на център за върхови постижения (ЦВП) „Наследство БГ” в част от сградата на минерална баня „Овча купел“. 
Докл. Мирослав Боршош
Решение №605 по т. 6, обявено на 20.07.2023 г. 

7.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-6183/27.06.2023 г. относно приемане на нов Правилник за управление на качеството в Столична община и работата на Съвета за управление на качеството на Столична община (СУКСО) по Международен стандарт БДС EN ISO 9001 - „Системи за управление на качеството“.
Докл. Венера Милова
Решение №606 по т. 7, обявено на 20.07.2023 г. 
Приложение №1

8.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-5675/09.06.2023 г. относно одобряване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване  (ПРЗ) за поземлени имоти (ПИ) с кадастрални идентификатори (КИ) 29430.4703.5 и 29430.4703.6 от кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Житен, район „Нови Искър” - СО за създаване на нови урегулирани поземлени имоти (УПИ) VІІІ-5,6-„за жилищно строителство“, ІХ-5-„за жилищно строителство и трафопост“, Х-5,6-„за жилищно строителство“, ХІ-5-„за жилищно строителство“, ХІІ-5,6-„за жилищно строителство“, ХІІІ-5,6-„за жилищно строителство“ от кв. 2а; Изменение на плана за улична регулация (ИПУР) при о.т. 57а за отваряне на нова задънена улица; План за улична регулация (ПУР) за нова задънена улица по  о.т. 57а – о.т.57б(нова) – о.т.57в(нова) - о.т.57г(нова) – о.т.57д(нова) и план-схеми по част „ВиК“, част „Електро“ и част „Вертикална планировка“, м.“с. Житен“,  район „Нови Искър“-СО.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №607 по т. 8, обявено на 20.07.2023 г. 

9.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-5718/13.06.2023 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и застрояване (ПРЗ) на ПИ с идентификатор 68134.905.1730 по КККР, за създаване на нови УПИ ІV-1730 „за ЖС“, кв. 103 и УПИ V-1730 „за ЖС“, кв. 104, изменение на плана за улична регулация (ИПУР) на задънена улица от о.т. 502б до о.т. 502в и промяна на профила на улица от о.т. 516-о.т. 502 до о.т. 502б, като се създава улица по трасе с нови о.т. 708-о.т. 707-о.т. 706-о.т. 705 до о.т. 704 и задънена улица от нова о.т. 704 до о.т. 502в, и план за улична регулация (ПУР) между кв. 103 и кв. 104 в участъка от о.т. 704(нова) до о.т. 492, м. „Витоша-ВЕЦ Симеоново“, район „Лозенец“.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №608 по т. 9, обявено на 20.07.2023 г. 

10.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-5719/13.06.2023 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за поземлени имоти с идентификатори 04234.6937.72 и 04234.6937.124 по КККР на с. Бистрица и изменение на плана за улична регулация между о.т.35д-о.т.35н за обособяване на тротоар, район „Панчарево”.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №609 по т. 10, обявено на 20.07.2023 г. 

11.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-5923/19.06.2023 г. относно разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) и План за застрояване (ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 32216.2325.105 по КККР на с. Иваняне с цел изграждане на автомивка, сграда за обслужване и автосервиз, м. „Завоите”, с. Иваняне, район „Банкя”. 
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №610 по т. 11, обявено на 20.07.2023 г. 

12.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-6067/22.06.2023 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план – План-извадка - изменение на плана за улична регулация на м. „НПЗ Хаджи Димитър – Малашевци“ между о.т. 151 до о.т. 152, от о.т. 151 до о.т. 153а, о.т. 153а до о.т. 153в ; изменение на плана за регулация на УПИ XVII-828 „за обществено обслужване, сгради, офиси, магазини, жилища, общежитие, хотели, склад, безвредно производство и ТП“ и на контактен УПИ IV-„търговски център, администрация, хотел, общежитие, чисто производство, складове и ПГ“ от кв. 9, м. „НПЗ Хаджи Димитър – Малашевци“, район „Подуяне“ и изменение на плана за застрояване за предвиждане на ново застрояване в нов УПИ XVII-2221 „за обществено обслужване, офиси, склад, безвредно производство и трафопост“.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №611 по т. 12, обявено на 20.07.2023 г. 

13.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-6205/27.06.2023 г. относно одобряване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлен имот (ПИ) с кадастрален идентификатор (КИ) ПИ 29430.4715.31 от кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Житен за създаване на нов урегулиран поземлен (УПИ) XVIII-31-„за склад, офиси, цех за мебели, безвредно производство“ от кв. 22 на м. „с. Житен“, изменение на план за улична регулация при о.т.37б и план за улична регулация за нова улица от о.т.37б до о.т.37е (нова), район „Нови Искър”-СО. 
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №612 по т. 13, обявено на 20.07.2023 г. 

14.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-6329/30.06.2023 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на плана за регулация (ИПР) на УПИ І-15,458 в кв. 117а, м. „бул. Сливница - Люлин-10 м.р.”, (част Североизток),  район „Люлин”.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №613 по т. 14, обявено на 20.07.2023 г. 

15.Доклад вх.№ СОА20-ВК66-8903/3/30.06.2023 г. относно одобряване  на проект за подробен устройствен план  (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура –  подземно трасе и сервитути на обект: „Външно ел. захранване с кабел 20 kV на метален комплектен трансформаторен пост (МКТП)  в ПИ с КИ 80409.5835.23 по  КККР на с. Чепинци, с трасе от улична регулация между о.т.37 -  о.т.38 по плана на м. “Аквапарк-Чепинци“ до терен в улична регулация към кв. 2а, УПИ І по плана на с. Чепинци, преминаващо през ПИ с КИ 80409.5836.47 (общински полски път) и от терен в улична регулация при кв. 2а през общински полски пътища, представляващи ПИ с КИ 80409.5835.37 и 80409.5835.34, до ПИ с КИ 80409.5835.23  по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Чепинци; план-схема по чл. 108, ал.2 от ЗУТ за участъка от провода, попадащ в улична регулация между о.т.189а – о.т.125 - о.т.125а ,м. “с.Чепинци“, район „Нови Искър“-СО“.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №614 по т. 15, обявено на 20.07.2023 г. 

16.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-6353/03.07.2023 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП)- план за регулация и застрояване (ПРЗ) на ПИ с идентификатор 29150.7106.466 за приобщаването му към УПИ V-465 “за ЖС“ от кв.53в като се образува нов УПИ  V-1136,466 “за ЖС” в кв.53в и изменение на плана за улична регулация (ИПУР) от о.т.657б до о.т.657в в м. „с. Железница“, район „Панчарево“ на СО.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №615 по т. 16, обявено на 20.07.2023 г. 

17.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-6333/30.06.2023 г. относно разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план  (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура –  подземно трасе и сервитути на обект: „Външно ел. захранване с кабел 20kV на стопанско-складова база в поземлен имот (ПИ) с кадастрален идентификатор (КИ) 80409.5862.98  по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Чепинци, район „Нови Искър“-СО“ и одобряване на задание по чл. 125, ал. 2 от ЗУТ.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №616 по т. 17, обявено на 20.07.2023 г. 

18.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-6434/05.07.2023 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и режим на застрояване за преструктуриране на жилищен комплекс „Овча купел-1, 4-ти, 5-ти и 6-ти м.р.“ и план схеми по чл.108, ал.2 от ЗУТ, район „Овча купел“.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №617 по т. 18, обявено на 20.07.2023 г. 

19.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-6453/05.07.2023 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП)  – изменение на плана за регулация и застрояване (ИПРЗ) на УПИ І-„за озеленяване, спортно-рехабилитационен център, подземен гараж и обществена тоалетна“ (ПИ с идентификатор 68134.204.114) и УПИ ІІ-„за автоматична пералня“ (ПИ с идентификатор 68134.204.113), кв.35, м. „Хиподрума“, район „Красно село“-СО за създаване на нов УПИ І-„за парк“.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №618 по т. 19, обявено на 20.07.2023 г. 

20.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-6457/05.07.2023 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на ПИ с идентификатори 68134.1007.962, 68134.1007.963, 68134.1007.1533, 68134.1007.1534, 68134.1007.1557 и 68134.1007.1558 - образуване на нов УПИ I-962,963,1533,1534,1557,1558„за жилищно строителство“, кв. 85 и план за улична регулация (ПУР) - нова улица по о.т. 600-о.т.599 и нова задънена улица по о.т.600-600а (нова), м. „Кръстова вада” и м. „Южен парк – 4 част“, район „Триадица“.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №619 по т. 20, обявено на 20.07.2023 г. 

21.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-6485/06.07.2023 г. относно одобряване на подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и застрояване (ПРЗ) по реда на чл. 22, ал. 8 във връзка с чл. 16 от ЗУТ за нови УПИ V „за детска градина и ясла“ , УПИ XVIII „за ТП“, УПИ ХIX-1325,1456 „за ЖС“, УПИ ХХ „за читалище“,  създаване на пешеходна алея между УПИ II „за училище“- 141 СУ „Народни будители“, УПИ V „за детска градина и ясла“ и УПИ XVIII „за ТП“, кв. 7, м. „Свобода“, ПИ с идентификатори 68134.1376.2132, 68134.1376.2133, 68134.1376.1325 и 68134.1376.1456 по КККР и ИПР на кв. 7а и ИПУР на прилежащите улици.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №620 по т. 21, обявено на 20.07.2023 г. 

22.Доклад вх.№ СОА17-ВК66-7882/7/07.06.2023 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – изменение на плана за регулация и застрояване (ИПРЗ) на УПИ VІІ-124,125,126,127 „за ЖС, офиси, трафопост, магазини и гаражи“ в кв. 7, м. „ж.к. Люлин - център и ж.к. Люлин - главен център”, район „Люлин“, представляващ неразделна част от ПУП-ИПРЗ на м. „ж.к. Люлин - център и ж.к. Люлин - главен център” в граници: бул. „Панчо Владигеров”, бул. ”Царица Йоана” и бул. ”Джавахарлал Неру”, одобрен с Решение № 387 по протокол № 78 от 27.06.2019г. на СОС.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №621 по т. 22, обявено на 20.07.2023 г. 

23.Доклад вх.№ СОА23-НЦ62-5/7/06.07.2023 г. относно поставяне на паметник на Захари Стоянов в поземлен имот с идентификатор 68134.405.113 на територията на район „Оборище“.
Докл. Георги Георгиев, Борислав Бориславов, Карлос Контрера, Ирина Йорданова, Грети Стефанова, Иван Таков, проф. Иво Петров
Решение №622 по т. 23, обявено на 20.07.2023 г. 

24.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-6403/04.07.2023 г. относно приемане годишните финансови отчети и годишните доклади за дейността за 2022 година на общинските еднолични дружества с ограничена отговорност и едноличните акционерни дружества, освобождаване от отговорност на управителите и членовете на съветите на директорите, разпределение на печалбата по годишните финансови отчети за 2022 г., попълване на фонд „Резервен" и изплащане на дивиденти. 
Докл. Николай Стойнев, д-р Антон Койчев, д.м., Дончо Барбалов
Решение №623 по т. 24, обявено на 20.07.2023 г. 
Приложение №1
Приложение №2

25.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-6401/04.07.2023 г. относно приемане на годишните финансови отчети и годишните доклади за дейността за 2022 г. на общински дружества в ликвидация.
Докл. Николай Стойнев, д-р Антон Койчев, д.м., Дончо Барбалов
Решение №624 по т. 25, обявено на 20.07.2023 г. 

26.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-6402/04.07.2023 г. относно определяне на регистрирани одитори за извършване на одиторски контрол и заверка на годишните финансови отчети за 2023 г. на търговските дружества със 100% участие на Столична община в капитала.
Докл. Николай Стойнев, д-р Антон Койчев, д.м., Дончо Барбалов
Решение №625 по т. 26, обявено на 20.07.2023 г. 
Приложение №1

27.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-9581/2/06.07.2023 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за реконструкция на съществуваща спортна площадка до бл. 220, ж.к. „Надежда – 2 част“, район „Надежда“, Столична община.
Докл. Стефан Марков, Дончо Барбалов
Решение №626 по т. 27, обявено на 20.07.2023 г. 

28.Доклад вх.№ СОА22-МЦ29-279/3/06.07.2023 г. относно осигуряване на средства от Специализирания общински приватизационен фонд за заплащане на дължими суми от „Диагностично – консултативен център XII – София“ ЕООД към „Университетска първа многопрофилна болница за активно лечение „Св. Йоан Кръстител“ ЕАД, по договор за покупко-продажба на компютърен томограф.
Докл. Стефан Марков, Дончо Барбалов
Решение №627 по т. 28, обявено на 20.07.2023 г. 

29.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-6498/06.07.2023 г. относно даване на съгласие на „Пазари Възраждане“ ЕАД да извърши продажба чрез търг с тайно наддаване на дълготрайни материални активи – два броя моторни превозни средства, собственост на дружеството.
Докл. Николай Стойнев, Стефан Марков
Решение №628 по т. 29, обявено на 20.07.2023 г. 
Приложение А
Приложение Б

30.Доклад вх.№ СОА23-ТД26-8796/3/06.07.2023 г. относно даване на съгласие „Географска информационна система - София“ ЕООД да закупи със собствени средства един брой дълготраен материален актив – лек автомобил.
Докл. Николай Стойнев, Стефан Марков
Решение №629 по т. 30, обявено на 20.07.2023 г. 

31.Доклад вх.№ СОА23-ТД26-7931/2/06.07.2023 г. относно даване на съгласие на „Топлофикация София“ ЕАД да извърши продажба чрез търг с явно наддаване на дълготрайни материали активи – петнадесет броя превозни средства, собственост на дружеството.
Докл. Николай Стойнев, Стефан Марков, Прошко Прошков
Решение №630 по т. 31, обявено на 20.07.2023 г. 
Приложение А
Приложение Б

32.Доклад вх.№ СФД23-ДИ05-905/04.07.2023 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Николай Стойнев
Решение №631 по т. 32, обявено на 20.07.2023 г. 

33.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-4017/22/04.07.2023 г. относно финансиране на проекти по Програма „София-град на младите и активните“, в изпълнение на Решение № 290 по протокол № 75 от 27.04.2023 г. на Столичен общински съвет.
Докл. Татяна Георгиева, Мирослав Боршош
Решение №632 по т. 33, обявено на 20.07.2023 г. 
Приложение №1

34.Доклад вх.№ СОА23-МЦ29-322/2/06.07.2023 г. относно даване разрешение на „Диагностично-консултативен център XXII - София“ ЕООД да сключи договор за наем на помещения, находящи се в сградата на лечебното заведение за срок от 5 (пет) години.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
Решение №633 по т. 34, обявено на 20.07.2023 г. 
Приложение №1

35.Доклад вх.№ СОА23-ТД26-9352/2/06.07.2023 г. относно даване разрешение на „Диагностично-консултативен център VIII - София“ ЕООД да сключи договор за наем на помещение, находящо се в сградата на лечебното заведение за срок от 10 (десет) години.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
Решение №634 по т. 35, обявено на 20.07.2023 г. 
Приложение №1

36.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-9060/23.06.2023 г. относно предоставяне за безвъзмездно използване на спортен терен, находящ се в с. Житен, Район „Нови Искър“ с идентификатори 29430.4705.84 и 29430.4705.628.
Докл. Татяна Георгиева, Даниела Райчева
Решение №635 по т. 36, обявено на 20.07.2023 г. 

37.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-9712/05.07.2023 г. относно продажба чрез публичен търг на поземлен имот с идентификатор 68134.1373.2016, УПИ V-2016-„за автосервиз и магазин“, кв. 22, местност „кв. Илиянци“, район „Надежда“.
Докл. Татяна Георгиева, Димитър Димов
Решение №636 по т. 37, обявено на 20.07.2023 г. 

38.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-8978/22.06.2023 г. относно продажба на 27.14% идеални части от имот-частна общинска собственост  от поземлен имот с идентификатор 68134.305.306, на ул. „Овче поле“ №76, съставляващ УПИ II-5, кв.220, м. „Западно направление“ на собственици на жилища с учредено право на строеж върху имота, находящи се в изградена в ПИ сграда, на основание  чл.35, ал.3 от ЗОС  и чл.55, ал.1, т.3 от Наредба за общинската собственост.
Докл. Савина Савова
Решение №637 по т. 38, обявено на 20.07.2023 г. 

39.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-9262/28.06.2023 г. относно прекратяване на съсобственост, върху недвижим имот – частна общинска собственост, между Столична община и „Мубоми 19“ ЕООД,  с местонахождение – гр. София, район „Възраждане“, ул. „Българска морава“ № 50, чрез продажба на частта на общината – 16.74 % ид. ч. от недвижим имот, представляващи поземлен имот с идентификатор 68134.301.460 по КККР на гр. София, целият с площ от 432 кв.м, одобрени със Заповед РД-18-32/01.04.2016 г. на Изпълнителния директор на АГКК.
Докл. Савина Савова
Решение №638 по т. 39, обявено на 20.07.2023 г. 

40.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-7201/2/29.06.2023 г. относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем, за срок от 10 (десет) години, на нежилищен имот - частна общинска собственост, находяща се в гр. София, район „Оборище“, бул. „Генерал Данаил Николаев“ №26.
Докл. Николай Александров
Решение №639 по т. 40, обявено на 20.07.2023 г. 

41.Доклад вх.№ СОА17-ВК08-10464/2/04.07.2023 г. относно доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП по реда на § 8 от ПЗР на ЗУТ за 
УПИ II-111,132,137, УПИ IX-2185, 2186 и улична регулация по отношение на УПИ I-110, УПИ II-111,132,137, УПИ III-2182, 2183, УПИ V-213, за офиси и складове, УПИ VII-2187, УПИ IX-2185,2186 от кв. 2, м. „Бивш стопански двор – кв. „Бенковски“ "– складова зона Биримирци“.
Докл. Тодор Кръстев
Решение №640 по т. 41, обявено на 20.07.2023 г. 

42.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-9698/05.07.2023 г. относно учредяване безвъзмездно право на ползване на  имот – частна общинска собственост, със застроена площ от 107 кв.м., разгъната застроена площ 391.50 кв.м. и разгъната застроена площ с включен полуподземен етаж 423 кв.м, представляващи двуетажна  сграда с идентификатор 68134.705.588.1, построена в поземлен имот с идентификатор 68134.705.588 с площ от 690 кв.м., находяща се в УПИ IV588, кв. 63, м. „Слатина - Христо Смирненски – ул. „Кривина“ ",  за срок от 10 /десет/ години на фондация „Зорница“ – Център за изкуство.
Докл. Георги Илиев
Решение №641 по т. 42, обявено на 20.07.2023 г. 

43.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-5851/3/27.06.2023 г. относно учредяване на безвъзмездно право на ползване на Фондация „Сошъл Фючър“, за срок от 10 (десет) години,  върху имот – частна общинска собственост, гр. София, район „Лозенец“, ул. „Люботрън“ № 42.
Докл. Константин Павлов
Решение №642 по т. 43, обявено на 20.07.2023 г. 

44.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-6716/1/19.06.2023 г. относно провеждане на публичен търг за продажба на имот-частна общинска собственост, с идентификатор 68134.1109.1602, с площ от 285 кв.м., стар поземлен имот № 631, кв.64, м. “Факултета“.
Докл. Иван Чакъров
Решение №643 по т. 44, обявено на 20.07.2023 г. 

45.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-8028/3/05.07.2023 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на нежилищен имот -  частна общинска собственост, находящ се на територията на СО, район ,,Красна поляна“, находящ се в м. НПЗ ,,Средец“, ул. ,,Уста Генчо“ №38.
Докл. Иван Чакъров
Решение №644 по т. 45, обявено на 20.07.2023 г. 

46.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-8450/1/05.07.2023 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, находяща се в ж.к. ,,Захарна фабрика“, ул. ,,Билянини извори“ №10, бл.51 А, вх. Б.
Докл. Иван Божилов
Решение №645 по т. 46, обявено на 20.07.2023 г. 

47.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-4229/12/29.06.2023 г. относно промяна предназначението на 2 бр. общински жилища от фонд „Резервен” във фонд „Настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди”.
Докл. Ивайло Цеков
Решение №646 по т. 47, обявено на 20.07.2023 г. 

48.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-7438/1/20.06.2023 г. относно провеждане на процедура по чл. 15, ал. 3 и 5 от Закона за устройство на територията, във връзка с допуснато изменение на общата граница между УПИ I-193,195 и УПИ XIV-196  по имотна граница на ПИ 68134.1892.195 и ПИ 68134.1892.196,  местност „бул. Цар Борис ІІІ“, район Витоша  и сключване на предварителен и окончателен договор за прехвърляне право на собственост.
Докл. Теодор Петков
Решение №647 по т. 48, обявено на 20.07.2023 г. 

49.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-9672/05.07.2023 г. относно приемане на технико-икономическа оценка и даване на съгласие за прилагане на намалени отстояния при изграждането на „УЧИЛИЩЕ С АКТОВА ЗАЛА И ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ" в поземлен имот с идентификатор 68134.1932.2144 по КККР, УПИ VI - "за училище с актова зала и детско заведение", кв. 6, местност "Манастирски ливади - запад", район Витоша, по плана на гр. София.
Докл. Теодор Петков
Решение №648 по т. 49, обявено на 14.07.2023 г. 
Приложение №1

50.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-9098/26.06.2023 г. относно процедура по сключване на предварителен договор по реда на чл. 17, ал. 2, т. 2, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, във връзка с приемане на план за ПУП-ИПР,  м. „Малинова долина-обслужващи обекти на Околовръстен път“, район Витоша, гр. София.
Докл. Теодор Петков
Решение №649 по т. 50, обявено на 20.07.2023 г. 

51.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-3533/4/19.06.2023 г. относно процедура по чл. 15, ал. 5, във връзка с ал. 3 от ЗУТ, по одобряване на плана за регулация за местност „жк Люлин – ІІ-ри м. р-н“, създаване на нов УПИ І-312,313,314,442,482, кв. 23в.
Докл. Милко Младенов
Решение №650 по т. 51, обявено на 20.07.2023 г. 

52.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-1599/3/07.03.2023 г. относно отдаване под наем на части от имоти – частна общинска собственост за срок от 5 / пет / години /, находящи се на територията на СО - район “Люлин” за поставяне на преместваеми обекти по индивидуален проект, съгласно одобрени схеми от Гл. архитект на Столична община, на основание  заповед № РД-09-09-07/27.01.2011 г. на Гл. архитект на Столична община, чрез провеждане на процедура за публично оповестен конкурс по реда на Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси.
Докл. Милко Младенов
Решение №651 по т. 52,  обявено на 20.07.2023 г. 

53.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-8315/2/14.06.2023 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на имот -  частна общинска собственост, находящ се на територията на СО, р-н ,,Връбница“,  м. „с. Волуяк”, ул. „Зорница” № 32.
Докл. Младен Младенов
Решение №652 по т. 53, обявено на 20.07.2023 г. 

54.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-8920/2/27.06.2023 г. относно откриване на процедура за  провеждане  на  публично оповестен   конкурс   за   отдаване   под    наем   на   части   от     имоти -   публична  общинска  собственост, находящи се в сградите на общински  училища   на  територията     на  СО – район „Връбница“.
Докл. Младен Младенов
Решение №653 по т. 54, обявено на 20.07.2023 г. 

55.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-7320/1/06.07.2023 г. относно процедура за доброволно прилагане на действащ план за регулация по реда на §8, ал. 2, т. 1, и ал. 3 от ПР на ЗУТ за УПИ III-75, кв. 4, м. ,,Стопански двор-Връбница”.
Докл. Младен Младенов
Решение №654 по т. 55, обявено на 20.07.2023 г. 

56.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-8073/2/30.06.2023 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем за срок от 5 години на помещение № 1 със застроена площ 14,40 кв. м, находящо се в самостоятелен обект в сграда (здравен център) с идентификатор 49206.2633.9139.1.1, разположен в южната част на едноетажна сграда (битов комбинат) с идентификатор 49206.2633.9139.1, представляваща публична общинска собственост, находяща се на улица “Васил Левски” № 40 в село Мрамор, Район “Връбница”
Докл. Младен Младенов
Решение №655 по т. 56, обявено на 20.07.2023 г. 

57.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-8264/2/23.06.2023 г. относно процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията за изменение на ПУП – ПР и ПЗ по отношение на частни и общински поземлени имоти, както и приемане на дарение на поземлени имоти с проектни идентификатори 00357.5358.1863, с проектна площ 174 кв. м и 00357.5358.1860, с проектна площ 181 кв. м.
Докл. Даниела Райчева
Решение №656 по т. 57, обявено на 20.07.2023 г. 

58.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-9849/12/23.01.2023 г. относно довършване на процедура  по прилагане на подробен устройствен план за УПИ VIII-750, 839, кв.23, местност „ вилна зона Беликата“,  с. Панчарево, район „Панчарево“.
Докл. Николай Гюров
Решение №657 по т. 58, обявено на 20.07.2023 г. 

59.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-7762/1/19.06.2023 г. относно процедура по реда на §8, ал.2, т. 1 от ПР на ЗУТ във връзка с чл. 35, ал.4, т.2 от ЗОС относно УПИ VI-785, кв. 2, м. „в.з. Бели брег“, гр. Банкя.
Докл. Рангел Марков
Решение №658 по т. 59, обявено на 20.07.2023 г. 

60.Доклад вх.№ СОА22-ДИ10-26/8/15.05.2023 г. относно именуване на градина, представляваща ПИ за озеленяване, с идентификатор 68134.902.890 от КККР,  находящ се на територията на район „Лозенец“ – Столична община, с името градина „Тбилиси“.
Докл. Константин Павлов
Решение №659 по т. 60, обявено на 20.07.2023 г. 

61.Доклад вх.№ СОА22-ДИ10-26/11/13.06.2023 г. относно именуване на улица в район „Лозенец“ с името „Борис Карадимчев“.
Докл. Константин Павлов, Веселин Калановски
Решение №660 по т. 61, обявено на 20.07.2023 г. 

62.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-7440/1/01.06.2023 г. относно именуване на нова локализационна единица - жилищен комплекс на територията на СО - Район “Витоша”, с името „Синева“.
Докл. Теодор Петков
Решение №661 по т. 62, обявено на 20.07.2023 г. 

63.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-5699/5/01.06.2023 г. относно именуване на улица в район „Връбница“ с името „Ново начало“.
Докл. Младен Младенов
Решение №662 по т. 63, обявено на 20.07.2023 г. 

64.Питане вх.№СОА23-ВК66-3870/13.04.2023 г. от Борис Милчев – общински съветник до кмета на Столична община – Йорданка Фандъкова относно изпълнение на План за интегрирано развитие на Столична община – част отчуждаване на частни терени в зелените клинове.
Отговор по т. 64

65.Питане вх.№СОА23-ВК66-3916/18.04.2023 г. от Борис Милчев – общински съветник до кмета на Столична община – Йорданка Фандъкова относно създаване на Звено за управление на План за интегрирано развитие на Столична община.
Отговор по т. 65

66.Питане вх.№СОА23-ВК66-1876/16.02.2023 г. от Грети Стефанова – общински съветник до кмета на Столична община – Йорданка Фандъкова относно проектантите на РПИП за София.
Отговор по т. 66

67.Питане вх.№СОА23-ВК66-2121/23.02.2023 г. от Марта Георгиева – общински съветник до кмета на Столична община – Йорданка Фандъкова относно достъп на МПС в Парк „Борисова градина“ за обслужване на обект „Къпалня Мария Луиза“, основания за заявяване и издаване на пропуск, маршрут, контрол и санкции.
Отговор по т. 67
Приложение

68.Питане вх.№СОА23-ВК66-4949/22.05.2023 г. от Карлос Контрера – общински съветници до кмета на Столична община -  Йорданка Фандъкова относно наличен жилищен фонд за настаняване на граждани с установени жилищни нужди, неговото състояние и средства за поддръжката.
Отговор по т. 68
Приложение

69.Питане вх.№ СОА23-ВК66-4454/04.05.2023 г. от Албена Кръстева – общински съветник до кмета на район „Надежда“  – Димитър Димов относно изграждане на ул. „Житен“, ж.к. „Надежда 3", в участъка от ул. „Алмус“ до  бул. „Ломско шосе“.
Отговор по т. 69

70.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-6584/10.07.2023 г. относно утвърждаване на Съдържателен обхват, параметри за кандидатстване, изпълнение и отчитане на Столична програма "Култура" за 2024 г.
Докл. Малина Едрева, Веселин Калановски
Решение №663 по т. 70, обявено на 20.07.2023 г. 
Приложение №1

71.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-6616/10.07.2023 г. относно изменение на Решение № 364 по Протокол № 77/25.05.2023 г. на Столичен общински съвет.
Докл. Николай Стойнев, Стефан Марков
Решение №664 по т. 71, обявено на 20.07.2023 г. 

72.Доклад вх.№ СОА23-МЦ29-349/2/10.07.2023 г. относно даване съгласие, Столична община да разходва бюджетни средства, за погасяване на задължения на „Медицински център XVI - София ЕООД ликвидация и суброгиране в правата на удовлетворените кредитори.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., Милка Христова, Дончо Барбалов
Решение №665 по т. 72, обявено на 20.07.2023 г. 

73.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-9400/29.06.2023 г. относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за организиране на ученическо столово  и бюфетно хранене  в 122 ИОУ „Николай Лилиев“, 139 ОУ „Захари Круша“, 21 СУ „Христо Ботев“, 120 ОУ „Г.С.Раковски“, 107 ОУ „Хан Крум“ на територията на район „Лозенец“.
Докл. Константин Павлов
Решение №666 по т. 73, обявено на 20.07.2023 г. 

74.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-6603/4/07.02.2023 г. относно учредяване право на пристрояване на тераси към първи етаж на съществуващ жилищен блок № 69, ж.к. „Захарна фабрика“.
Докл. Иван Божилов
Решение №667 по т. 74, обявено на 20.07.2023 г. 

75.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-8088/05.06.2023 г. относно прекратяване на съсобственост по отношение на поземлен имот с идентификатор 80409.5996.814, находящ се на улица “Голяма могила” № 8, село Чепинци, чрез продажба на общинския дял от имота, представляващ 200/1333 идеални части.
Докл. Даниела Райчева
Решение №668 по т. 75, обявено на 20.07.2023 г. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:..........
/ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ/