Обратно Заседание № 75 от 27.04.2023 година

ЗАСЕДАНИЕ №75 НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
 
27 април 2023 г. (четвъртък), 10:00 часа
Заседателна зала “София”, V етаж, ул. “Московска” № 33

ДНЕВЕН РЕД:

 

 

1.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-3160/23.03.2023 г. относно одобрение на Годишен отчет за 2022 г. за изпълнение на мерките, предвидени в Програмата за опазване на околната среда на Столична община до 2027 г.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение №260 по т. 1, обявено на 04.05.2023 г.

2.Доклад вх.№ СОА21-ДИ05-324/170/30.03.2023 г. относно одобрение на Годишен отчет за 2022 г. за изпълнението на „Комплексна програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община за периода 2021-2026 г.“.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение №261 по т. 2, обявено на 04.05.2023 г.

3.Доклад вх.№СОА22-ВК66-5245/21/20.04.2023 г. относно одобряване на избрания кандидат във връзка с проведен публично оповестен конкурс № 11-СО-2022 г. за учредяване на безвъзмездно и срочно право на строеж върху недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се в гр. София, Район „Слатина“.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение №262 по т. 3, обявено на 04.05.2023 г.

4.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-11286/11/19.04.2023 г. относно даване на съгласие на кмета на Столична община да предостави безвъзмездно чрез дарение на Столична дирекция на вътрешните работи – отдел „Пътна полиция“ Дрегер ДръгТестÒ 5000 (Dräger DrugTestÒ 5000 Test Kits).
Докл. Зафир Зарков, Карлос Контрера
Решение №263 по т. 4, обявено на 04.05.2023 г.

5.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-4053/20.04.2023 г. относно отпускане на финансови средства за закупуване и монтаж на лифт за басейни за хора с парализа и проблеми при придвижването.
Докл. Георги Георгиев, Карлос Контрера, Татяна Георгиева, Грети Стефанова,  Иван Таков,  Румен Русев,  Анатоли Илиев
Решение №264 по т. 5, обявено на 04.05.2023 г.

6.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-3719/07.04.2023 г. относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Клуб на фотографите в България“ върху имот – частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 68134.405.115.1.12 по КККР, находящ се в гр. София, район „Оборище”, в Пешеходния подлез „Източна порта на Сердика“, бул. „Княз Александър Дондуков-Корсаков”.
Докл. Малина Едрева, Борислав Бориславов
Решение №265 по т. 6, обявено на 04.05.2023 г.

7.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-4264/2/07.04.2023 г. относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „Васил Левски 1928“ върху имоти – частна общинска собственост с адрес: гр. София, район „Подуяне“, ул. „Сухиндол“.
Докл. Ева Митова
Решение №266 по т. 7, обявено на 04.05.2023 г.

8.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-5875/20.04.2023 г. относно прекратяване на договор за наем, сключен на 25.02.2020г. по преписка № СОА20-ДГ'66-5/25.02.2020г. и предоставяне на безвъзмездно право на ползване, без провеждане на търг за срок от 10 години, върху недвижим имот- общинска собственост - Стадион, е идентификатор 11394.1791.1981. м. „с. Владая" по действащия регулационен план на гр. София, заедно с изградените в имота едноетажна сграда е идентификатор 11394.1791.2015.1 - Спортна сграда, база на СДРУЖЕНИЕ „ФУТБОЛЕН КЛУБ „ГРАНИТ ВЛАДАЯ“.
Докл. Теодор Петков, Татяна Георгиева
Решение №267 по т. 8, обявено на 04.05.2023 г.

9.Доклад вх.№ СОА23-ДИ05-553/1/08.03.2023 г. относно проект на Решение за приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2023г.
Докл. Албена Атанасова
Решение №268 по т. 9, обявено на 04.05.2023 г.
Приложение №1

10.Доклад вх.№ СОА23-ДИ09-361/1/31.03.2023 г. относно даване на съгласие за включване на Столична община като партньор в проектно предложение: „Споделяне на градски решения към устойчива мобилност за ВСИЧКИ“ (Sharing Urban Solutions towards Sustainable Mobility for ALL „Шеъринг Ърбън Сълушънс тоуърдс Състейнъбъл Мобилитъ фор Ол“) с акроним: С.М.ОЛ(S.M.ALL) по  покана „Мрежи за съвместно планиране“ на програма  УРБАКТ IV 2021-2027.
Докл. Дончо Барбалов
Решение №269 по т. 10, обявено на 04.05.2023 г.

11.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-4001/19.04.2023 г. относно даване на съгласие за заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община за разплащане на разходи по проект BGCULTURE-2.001-0090 „Утвърждаване на „ОКИ Топлоцентрала“ като модерно пространство за изкуство, култура и диалог“ по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, финансиран на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.
Докл. Мирослав Боршош
Решение №270 по т. 11, обявено на 04.05.2023 г.

12.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-3152/2/29.03.2023 г. относно одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) на УПИ VІІІ-235,251 в кв. 16, м.„ж.к.Люлин-5мр”, район „Люлин”.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №271 по т. 12, обявено на 04.05.2023 г.

13.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-3537/03.04.2023 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план - план-извадка-  Изменение на плана за улична регулация по бул. „Панчо Владигеров“, изменение на плана за регулация на терен за вторичен градски център, кв. 7, м. „бул. Баба Парашкева“, район „Люлин“, изменение на плана за регулация  на УПИ I „за хотелски комплекс“, кв. 11, м. „бул. Баба Парашкева“, район „Връбница“  и схема на вертикална планировка.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №272 по т. 13, обявено на 04.05.2023 г.

14.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-3539/03.04.2023 г. относно одобряване проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за улична регулация и план-схема вертикално планиране в обхват: от о.т.352 (съществуваща) до о.т.352а (нова), м. ,,Михайлово“, землище Градоман, район ,,Банкя“-СО.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №273 по т. 14, обявено на 04.05.2023 г.

15.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-3589/04.04.2023 г. относно одобряване на схема за поставяне на 2 броя преместваеми обекти по индивидуален проект – типов контейнер за тоалетна с достъпна среда в ПИ с идентификатор 68134.702.2051 по КК и КР на район „Слатина“, УПИ II-за мемориален комплекс, озеленяване и спорт, кв. 26, м. „Части от м. „Подуяне“ и „Гео Милев“.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №274 по т. 15, обявено на 04.05.2023 г.

16.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-3606/05.04.2023 г. относно разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план  (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура –  подземно трасе и сервитути на обект: „Разширение на физическа инфраструктура на „А1 България“ ЕАД, трасе Требич – Негован –Челопечене“ чрез полагане на оптичен кабел в новопроектирано трасе от кабелна шахта в поземлен имот (ПИ) с кадастрален идентификатор (КИ) 68134.1333.59 от кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на кв. Требич, район „Надежда“-СО,  през имоти публична общинска и публична държавна собственост до кабелна шахта в ПИ с КИ 40436.5396.594 по КККР на с. Кубратово, район „Нови Искър“-СО и одобряване на задание по чл. 125, ал. 2 от ЗУТ.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №275 по т. 16, обявено на 04.05.2023 г.

17.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-3608/05.04.2023 г. относно разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план  (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура –  подземно трасе и сервитути на обект: „Разширение на физическа инфраструктура на „А1 България“ ЕАД, трасе Требич – Негован –Челопечене“ чрез полагане на оптичен кабел в новопроектирано трасе от кабелна шахта в поземлен имот (ПИ) с кадастрален идентификатор (КИ) 80409.5815.98  от кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Чепинци, район „Нови Искър“-СО,  през имоти публична общинска, частна общинска и публична държавна собственост до кабелна шахта в ПИ с КИ 68134.8215.47 по КККР на район „Кремиковци“-СО, попадащ в улична регулация между о.т.2г – о.т.2б по плана на м. “НПЗ Кремиковци“ и одобряване на задание по чл. 125, ал. 1 от ЗУТ.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №276 по т. 17, обявено на 04.05.2023 г.

18.Доклад вх.№ СОА20-ВК66-5799/5/06.04.2023 г. относно одобряване проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за улична регулация (ПУР), Изменение на плана за улична регулация (ИПУР), Изменение на плана за регулация (ИПР) и Изменение на плана за регулация и застрояване (ИПРЗ) за квартали 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 20; създаване на нов кв. 16; План за регулация и застрояване за нови квартали 15, 10б и 20, м. "Орлова круша, с. Лозен“, район „Панчарево“.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №277 по т. 18, обявено на 04.05.2023 г.

19.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-3634/06.04.2023 г. относно възлагане служебно изработване на проект за ПУП за поземлени имоти с идентификатори 68134.4091.117 (пл. № 117, стар 2529) и 68134.4091.583 (пл. № 583, стар 2530) от кв. 10 и ПИ 68134.4091.548 (пл. № 548, стар 1688) и ПИ 68134.4091.83 (пл. № 83, стар 2474) от кв. 7, м. „Младост 2“, район „Младост“ в изпълнение на влязло в сила съдебно решение по а.х. дело № 13027/2012 г. на ВАС, с което е отменен частично ПУП, одобрен с решение № 549/29.07.2009 г. на СОС.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №278 по т. 19, обявено на 04.05.2023 г.

20.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-3722/07.04.2023 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП)  – план за регулация и застрояване на поземлен имот (ПИ) с кадастрален идентификатор (КИ) 21662.4842.33 от кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Доброславци , район „Нови Искър” - СО за създаване на нови урегулирани поземлени имоти (УПИ) ХVІ-33-за жилищно строителство“ и УПИ  ХVІІ-33-„за жилищно строителство“; изменение на план за улична регулация (ИПУР) за промяна на профила на улица между о.т.169б(преномерирана) – о.т.169в, кв. 46, м. с. „Доброславци“, район „Нови Искър”- Столична община.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №279 по т. 20, обявено на 04.05.2023 г.

21.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-3723/07.04.2023 г. относно одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на план за регулация (ИПР) на УПИ XVI-„за парк” за образуване на нов УПИ XIV-1237 „за ЖС“ за частта на ПИ с идентификатор 02659.2190.1237 по КККР на гр. Банкя, попадаща в устройствена „Жм2“ и план за застрояване (ПЗ) на нов УПИ XIV-1237 „за ЖС“, кв. 21а, м. „кв. Градоман“, район „Банкя“.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №280 по т. 21, обявено на 04.05.2023 г.

22.Доклад вх.№ СОА20-ВК08-2033/10/08.04.2023 г. относно прекратяване на производството по одобряване на проект за подробен устройствен план /ПУП/ - план за регулация на УПИ X-293,315,267,319,290,294,136 „за ЖС“, кв. 18, м. „ж.к. Люлин 5 м.р.“, район „Люлин”, изключен от обхвата на т. 2 от решение № 411 по протокол № 21 от 19.07.2012г. на Столичен общински съвет /СОС/, с което е одобрен ПУП-плана за регулация и режим на застрояване за преструктуриране на жилищен комплекс за ж.к. „Люлин 5 м.р.“ и план схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ, поправено с решение № 821 по протокол № 66 от 06.12.2018г. на СОС за очевидна фактическа грешка /ОФГ/.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №281 по т. 22, обявено на 04.05.2023 г.

23.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-7034/3/19.04.2023 г. относно увеличаване на капитала на „Софийски имоти“ ЕАД и утвърждаване на актуализиран Устав на дружеството.
Докл. Николай Стойнев, Стефан Марков
Решение №282 по т. 23, обявено на 04.05.2023 г.
Приложение А

24.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-3996/19.04.2023 г. относно намаляване на капитала и утвърждаване на актуализиран Устав на „Пазари Изток“ ЕАД.
Докл. Николай Стойнев, Стефан Марков, Дончо Барбалов
Решение №283 по т. 24, обявено на 04.05.2023 г.
Приложение № 1
Приложение № 2
Приложение № 3
Приложение № 4
Приложение № 5
Приложение № 6
​​​​​​
25.Доклад вх.№СОА23-ВК66-4079/20.04.2023 г. относно даване на съгласие на „Пазари Север” ЕАД за разходване на средства за финансиране изграждането на „Открит обект за културни дейности – изложбена площ (фермерски пазар), закрити търговски обекти  и санитарни възли свързани с функционирането им в поземлен имот с идентификатор 00357.5345.1053 по КККР от кв.26 на м. „гр. Нови Искър, кв. Курило“, СО-район „Нови Искър“ (Проект „Изграждане на пазар Нови Искър“).
Докл. Николай Стойнев, Татяна Георгиева, Стефан Марков
Решение №284 по т. 25, обявено на 04.05.2023 г.
Приложение №1
​​​
26.Доклад вх.№ СОА23-ТД26-5331/3/20.04.2023 г. относно даване на съгласие „Топлофикация София“ ЕАД да учреди банкова гаранция в полза на Столична община, съгласно договор № РД-56-611/15.06.2011 г., сключен със Столична община.
Докл. Николай Стойнев, Прошко Прошков, Стефан Марков
Решение №285 по т. 26, обявено на 04.05.2023 г.
Приложение А
Приложение Б
​​​​​​
27.Доклад вх.№СОА23-ВК66-4076/20.04.2023 г. относно оттегляне на жалба, депозирана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД против Решение №579/21.07.2022 г. на Столичния общински съвет, по дело 9383/2022 г. по описа на Административен съд – София-град.
Докл. Николай Стойнев, Стефан Марков
Решение №286 по т. 27, обявено на 04.05.2023 г.

28.Доклад вх.№ СОА23-ТД26-5986/3/19.04.2023 г. относно даване на мандат на представителя на Столична община в Общото събрание на акционерите в „Интер Експо и Конгресен Център“ АД за гласуване на точките от дневния ред на обявеното за 12.05.2023 г. редовно Общо събрание на акционерите.
Докл. Димитър Вучев
Решение №287 по т. 28, обявено на 04.05.2023 г.

29.Доклад вх.№ СОА23-ДИ05-736/02.03.2023 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Николай Стойнев
Решение №288 по т. 29, обявено на 04.05.2023 г.

30.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-4016/19.04.2023 г. относно утвърждаване на Годишен план на подпрограма „Спортна столица“ за 2023 г. в изпълнение на Решение № 903 по Протокол № 66 от 24.11.2022 г. на Столичен общински съвет.
Докл. Татяна Георгиева, Мирослав Боршош
Решение №289 по т. 30, обявено на 04.05.2023 г.
Приложение №1
​​​​​
31.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-4017/19.04.2023 г. относно приемане на Решение за отмяна на Решение № 597 на Столичния общински съвет от 26.11.2020 година и приемане на Програма „СОФИЯ – ГРАД НА МЛАДИТЕ И АКТИВНИТЕ“, и обявяване на сесия за набиране на проектни предложения за 2023 г.
Докл. Татяна Георгиева,  Мирослав Боршош
Решение №290 по т. 31, обявено на 04.05.2023 г.
Приложение №1
​​​​​
32.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-4063/20.04.2023 г. относно обявяване на класиране и финансиране на проектни предложения по Програма „Европа“ 2023 на Столична община.
Докл. Екатерина Йорданова, Борис Петров, Николай Николов
Решение №291 по т. 32, обявено на 04.05.2023 г.
Приложение №1

33. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-5461/4/06.04.2023 г. относно даване на съгласие за сключване на споразумение към договор № СОА18-ДГ56-832/21.09.2018г. между Столична община и „Център за градска мобилност" ЕАД.
Докл. Зафир Зарков, Карлос Контрера, Дончо Барбалов
Решение №292 по т. 33, обявено на 04.05.2023 г.
Приложение №1
Приложение №2
Приложение №3
​​​​​​
34. Обсъждане на предложение за избор на кмет на столичен район „Красно село“.
Решение №293 по т. 34, обявено на 28.04.2023 г.
Образувано е адм. дело № 4151 по описа на АССГ, 77-ми състав

35.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-2566/8/31.03.2023 г. относно одобряване  с Решение на Столичен общински съвет на заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община, във връзка с плащане на разходи за изпълнение на договор по проект „Бъдеще за децата: Предоставяне на комплексна социална подкрепа за непридружени деца мигранти и бежанци“, с номер от ИСУН BGHOMEAFFAIRS-1.003-0004“   по  Програма „Вътрешни работи“ на Норвежкия финансов механизъм за периода 2014-2021.
Докл. Николай Александров
Решение №294 по т. 35, обявено на 04.05.2023 г.

36.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-13272/6/31.03.2023 г. относно откриване на процедура за провеждане на публичен търг за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в гр. София, район ,,Оборище”, ул. ,,Будапеща” № 14, ет.1.
Докл. Николай Александров
Решение №295 по т. 36, обявено на 04.05.2023 г.

37.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-4019/14.03.2023 г. относно изменение на Решение № 115 по Протокол № 48 от 24.02.2022 г. на СОС във връзка с процедура за прилагане на влязъл в сила ПУП за УПИ V-592, кв. 30, м. „кв. Бенковски“.
Докл. Тодор Кръстев
Решение №296 по т. 37, обявено на 04.05.2023 г.

38.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-15433/3/31.03.2023 г. относно провеждане на процедура по реда на §8, ал. 2, т. 1 от ПЗР на Закона за устройство на територията, за прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план за УПИ III – 557, кв. 40, м. „Витоша – ВЕЦ Симеоново“, попада в обхвата на ул. „Марин Тодоров“, в участъка от о.т. 232 – о.т. без номер.
Докл. Константин Павлов
Решение №297 по т. 38, обявено на 04.05.2023 г.

39.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-14827/1/27.10.2022 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на части от общински нежилищен имот -  публична общинска собственост, находящ се на територията на Район „Младост ”, кв. ,,Горубляне“, ул. ,,Витоша“ № 2.
Докл. Стефан Стефанов
Решение №298 по т. 39, обявено на 04.05.2023 г.

40.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-3679/1/07.04.2023 г. относно промяна предназначението на 2 бр. общински жилища от фонд „Резервен” във фонд „Настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди”.
Докл. Стефан Стефанов
Решение №299 по т. 40, обявено на 04.05.2023 г.

41.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-1126/3/31.03.2023 г. относно прекратяване на съсобственост между Столична община и физическо лице, кв. 42, местност „Цар Борис III – 3-та и 4-та част“ по действащия план за регулация, одобрен с Решение №89 по Протокол №23 от 19.03.2001 г. на СОС.
Докл. Теодор Петков
Решение №300 по т. 41, обявено на 04.05.2023 г.

42.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-3127/6/31.03.2023 г. относно провеждане на процедура по чл. 15, ал. 3 и 5 от Закона за устройство на територията, във връзка с допуснато ИПР на съществуващ УПИ I-935 от кв. 19, местност „Драгалевци - лифта и под плажа“, район Витоша  и сключване на предварителен и окончателен договор за прехвърляне право на собственост.
Докл. Теодор Петков
Решение №301 по т. 42, обявено на 04.05.2023 г.

43.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-261/3/31.03.2023 г. относно процедура за изменение на план за регулация и застрояване, в териториален обхват: УПИ I-39 и  УПИ II-36, кв.3в, м. ,,ж.к. Овча купел-2”, и изменение на план за улична регулация.
Докл. Ангел Стефанов
Решение №302 по т. 43, обявено на 04.05.2023 г.

44.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-1664/1/24.03.2023 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на поземлен имот, ведно с разположените в него сгради, находящи се в жк. “Люлин“, ул. “Обелско шосе“ №3.
Докл. Милко Младенов
Решение №303 по т. 44, обявено на 04.05.2023 г.

45.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-4225/2/31.03.2023 г. относно провеждане на процедура по реда на чл. 15, ал. 3 и 5 от Закона за устройство на територията за УПИ VІІ-„за КОО“ и прехвърляне правото на собственост върху поземлен имот – общинска собственост, находящ се на територията на район „Кремиковци“, кв. 76 на м. „Враждебна-юг“.
Докл. Лилия Донкова
Решение №304 по т. 45, обявено на 04.05.2023 г.

46.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-16416/1/10.01.2023 г. относно прехвърляне правото на собственост върху застроен поземлен имот с идентификатор 35239.6108.1241-частна общинска собственост, с площ от 615 кв. м., за който е отреден по действащ регулационен план УПИ ХІI-1241, с площ от 625 кв.  м., кв.69, с. Казичене,   на собствениците на законно построената върху него сграда.
Докл. Николай Гюров
Решение №305 по т. 46, обявено на 04.05.2023 г.

47.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-7117/12/09.12.2022 г. относно процедура по придобиване в собственост чрез изкупуване от Столична община на поземлен имот с идентификатор 44063.6227.617 по КККР, кв.32, с. Лозен, СО-Район „Панчарево“.
Докл. Николай Гюров
Решение №306 по т. 47, обявено на 04.05.2023 г.

48.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-3971/1/03.04.2023 г. относно провеждане на процедура по §8, ал.2, т.1 от ПРЗУТ, за доброволно прилагане на действащ подробен устройствен  план за УПИ І-426,553,770,  квартал 32, м. ”в.з. Беликата“, с. Панчарево, район „Панчарево”.
Докл. Николай Гюров
Решение №307 по т. 48, обявено на 04.05.2023 г.

49.Питане вх.№СОА22-ВК66-13109/02.11.2022 г. от Грети Стефанова – общински съветник до кмета на Столична община – Йорданка Фандъкова относно състоянието на „Софекострой“ ЕАД.
Отговор по т. 49
Приложение №1

50.Питане вх.№СОА22-ВК66-14447/29.11.2022 г. от Николай Велчев – общински съветник до кмета на Столична община – Йорданка Фандъкова относно безстопанствено отношение към общинско имущество в метростанция „Джеймс Баучър“ в район „Лозенец“.
Отговор по т. 50

51.Питане вх.№СОА23-ВК66-671/18.01.2023 г. от Бойко Димитров – общински съветник до кмета на Столична община – Йорданка Фандъкова относно информация за разпределението на бюджета на направление Култура за 2022 година.
Отговор по т. 51
Приложение №1
Приложение №2

52.Питане вх.№СОА23-ВК66-1429/06.02.2023 г. от Симеон Ставрев – общински съветник до кмета на Столична община – Йорданка Фандъкова относно Софийския зоопарк.
Отговор по т. 52
Приложение №1
Приложение №2

53.Питане вх.№СОА22-ВК66-14633/02.12.2022 г. от Диана Тонова – общински съветник до кмета на  район „Панчарево“ – Николай Гюров относно незаконосъобразно присвояване на имот-публична общинска собственост /улица/ от една страна и за недопустимо бездействие и отказ да се приложи от страна на кмета на район „Панчарево“ от друга.
Отговор по т. 53
приложение

54.Питане вх.№СОА23-ВК08-2514/13.02.2023 г. от Карлос Контрера – общински съветник до кмета на район „Триадица“ – Димитър Божилов относно извършени ремонти на тротоари и изградени нови тротоари за 2022 г., план-график за ремонт и изграждане на нови тротоари за 2023 г. на територията на Столичен район „Триадица“.

55.Питане вх.№СОА23-ВК08-2510/13.02.2023 г. от Карлос Контрера – общински съветник до кмета на район „Искър“ – Ивайло Цеков относно извършени ремонти на тротоари и изградени нови тротоари за 2022 г., план-график за ремонт и изграждане на нови тротоари за 2023 г. на територията на Столичен район „Искър“.
Отговор по т. 55

56.Питане вх.№СОА22-ВК08-4978/4/15.02.2023 г. от Михаил Петров – общински съветник до кмета на район „Овча купел“ -  Ангел Стефанов относно предлагане на ПУП за територията в ж.к. „Овча купел“ 2, между булевард „Президент Линкълн“, ул. „Петър Димков“ и ул. „Централна“. 
Отговор по т. 56

57.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-12712/8/25.02.2023 г. относно приемане на Програма на Столична община за изпълнение на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България с План за действие на Общината.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение №308 по т. 57, обявено на 04.05.2023 г.
Приложение №1
​​​​
58.Доклад вх.№ СОА23-ТД26-1096/5/21.04.2023 г. относно сключване на  меморандум за сътрудничество в областта на предаване и  приемане на разделно събрани битови отпадъци от дървесина, които представляват отпадъци с код 20 01 38, образувани  на територията на Столична община.
Докл. Десислава Билева
Решение №309 по т. 58, обявено на 04.05.2023 г.
Приложение №1
​​​​​
59.Доклад вх.№СОА23-ВК66-4207/25.04.2023 г. относно участие на районните администрации на Столична община, като водещи партньори по проекти по Процедура BG-RRP-4.023 "ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД – етап I".
Докл. Ирина Савина, Дончо Барбалов, Ралица Стоянова
Решение №310 по т. 59, обявено на 28.04.2023 г.
Приложение №1

60.Доклад вх.№ СОА23-ГР94-802/6/13.04.2023 г. относно именуване на безимена улица с обхват от О.Т. 393, О.Т. 392, О.Т. 390а до О.Т. 318а по плана за м. „Студентски град", между кв. 126. кв. 126а и кв. 120. кв. 1206 в CO - район „Студентски", с името ул. „Сашо Костов".
Докл. Георги Георгиев, д-р Антон Койчев, д.м., арх. Ивайло Петков
Решение №311 по т. 60, обявено на 04.05.2023 г.

61.Доклад вх.№ СОА23-ТД26-5677/1/19.04.2023 г. относно осигуряване на мостово финансиране по АДБФП №BG16M10P002-5.004- 0004-С01 / 09.10.2019 г., финансиран по ОПОС 2014-2020 г., за изпълнение на проект № BG16M10P002-5.004-0004 с наименование „Изпълнение на дейности за подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез закупуване и доставка на електрически превозни средства за релсов транспорт - трамвайни мотриси” по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“.
Докл. Карлос Контрера, Зафир Зарков, Дончо Барбалов
Решение №312 по т. 61, обявено на 04.05.2023 г.

62.Доклад вх.№ СОА23-МЦ29-154/3/21.04.2023 г. относно даване на съгласие Университетска първа многопрофилна болница за активно лечение – София „Св. Йоан Кръстител“ ЕАД да предприеме действия за изграждане на охладителна система на магнитния резонанс – дълготраен материален актив.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
Решение №313 по т. 62, обявено на 04.05.2023 г.

63.Доклад вх.№ СОА23-МЦ29-160/2/21.04.2023 г. относно даване на съгласие „Диагностично-консултативен център XXII-София“ ЕООД да закупи със собствени средства, нов ехографски апарат, дълготраен материален актив.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
Решение №314 по т. 63, обявено на 04.05.2023 г.

64.Доклад вх.№ СОА23-МЦ29-150/2/21.04.2023 г. относно даване на разрешение за сключване на договор за наем на помещения, находящи се в сградата на Многопрофилна болница за активно лечение „Княгиня Клементина“ – София ЕАД за срок от 10 (десет) години.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
Решение №315 по т. 64, обявено на 04.05.2023 г.
Приложение №1
​​​​
65.Доклад вх.№ СОА23-УЗ21-672/1/24.04.2023 г. относно даване на съгласие „Втора многопрофилна болница за активно лечение - София“ ЕАД да предостави за възмездно ползване реална част от недвижим имот, собственост на дружеството.
Докл. Малина Едрева, Милка Христова, Иво Божков, Дончо Барбалов
Решение №316 по т. 65, обявено на 04.05.2023 г.

66.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-6079/24.04.2023 г. относно поставяне на паметника в цял ръст на Георги Аспарухов – Гунди в парк „Гео Милев“, район „Слатина“.
Докл. Георги Илиев
Решение №317 по т. 66, обявено на 04.05.2023 г.

67.Доклад вх.№ СОА20-ВК66-7277/44/25.04.2023 г. относно кандидатстване на Столична община за финансиране на проект по схема за насърчаване използването на електрически превозни средства чрез Инвестиционната програма за климата на Националния доверителен екофонд.
Докл. Десислава Билева, Дончо Барбалов, Ирина Савина
Решение №318 по т. 67, обявено на 04.05.2023 г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:........
/ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ/