Обратно Заседание № 72 от 09.03.2023 година

ЗАСЕДАНИЕ №72 НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
 
09 март 2023 г. (четвъртък), 10:00 часа
Заседателна зала “София”, V етаж, ул. “Московска” № 33

ДНЕВЕН РЕД:

1.Избор на кмет на район "Красно село":
Доклад вх.№ СОА23-ВК66-2425/02.03.2023 г. относно избор на кмет на район „Красно село“ поради предсрочно прекратяване на пълномощията на избрания кмет на района на основание чл. 42, ал. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА)
Докл. Бойко Димитров, Яна Тодоранова
Решение №166 по т. 1, обявено на 16.03.2023 г. 

Доклад вх.№ СОА23-ВК66-2497/06.03.2023 г. относно избор на кмет на район „Красно село“ на основание чл. 42, ал. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, поради предсрочно прекратяване на пълномощията на избрания кмет на района на основание чл. 42, ал. 1, т. 11 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
Докл. ПГ на „БСП за България“
Решение №167 по т. 1, обявено на 16.03.2023 г.

2.Доклад вх.№ СОА20-ВК66-2586/26.03.2020 г. относно преместване на монумента „Паметник на Съветската армия“ от поземлен имот с идентификатор 68134.106.136, представляващ УПИ I-136 „за градина, подземни гаражи, подземно строителство и КОО“, кв. 3, м. „Главен градски център – зони Г-8 и Г-10“ („Княжеска градина“).
Докл. Методи Лалов, Борислав Игнатов, Марта Георгиева, Иво Божков, Грети Стефанова, Веселин Калановски, Яна Тодоранова, Михаил Паргов, Симеон Ставрев
- Писмо вх.№СОА20-ВК66-2586/10/06.03.2023 г. с нов проект за решение.
Малина Едрева, Ивайло Петков, Диян Стаматов, Димитър Вучев, Антон Койчев, Борислав Бориславов
Решение №168 по т. 2,  обявено на 16.03.2023 г.

3.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-1219/30.01.2023 г. относно Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община.
Докл. Грети Стефанова, Иво Божков, Борис Бонев
Решение №169 по т. 3,  обявено на 16.03.2023 г.

4.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-771/19.01.2023 г. относно Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община.
Докл. ПГ на „БСП за България“
Решение №170 по т. 4,  обявено на 16.03.2023 г.

5.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-1007/25.01.2023 г. относно Промяна в „НАРЕДБА за организация на движението на територията на Столична община“ към условието за издаване на винетен стикер за локално паркиране свидетелство за регистрация на ППС, в което адресът, посочен в сектор С 2.3, да е идентичен с постоянния адрес на собственика на същото ППС.
Докл. Симеон Ставрев
Решение №171 по т. 5,  обявено на 16.03.2023 г.
Приложение №1

6.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-16836/35/02.03.2023 г. относно приемане на Програма за придобиване, управление и разпореждане с  общинска собственост на  Столична община за 2023 г.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение №172 по т. 6,  обявено на 16.03.2023 г.
Приложение №1

7.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-2423/02.03.2023 г. относно одобряване на годишен финансов и технически отчет на Програма „Зелена София“ за 2022 г.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение №173 по т. 7,  обявено на 16.03.2023 г.
Приложение №1

8.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-1835/15.02.2023 г. относно одобряване на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация  (ПР) за нов УПИ ІІІ-1049,1136,1978,  кв. 1, м. „ж.к. Обеля-2“, ПИ с КИ 68134.2816.1049,  68134.2816.1136 и 49206.2634,1978 по КККР, район „Връбница”, представляващ неразделна част от плана за регулация и режим на застрояване, заедно с план-схеми на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура за м. „ж.к. Обеля-2”,  район „Връбница“, одобрен с решение № 491 по протокол № 25 от 27.09.2012 г. на СОС.
Докл. арх. Здравко Здравков

9.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-2000/20.02.2023 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план – изменение на действащ план за регулация и застрояване (ПУП – ИПРЗ) в териториален обхват: УПИ I- „за КЖС, КОО и трафопост, СО”, кв.242, м. „Зона Б-5-3”, по отношение на ПИ с идентификатор 68134.304.326 по КККР, като се създават нови  УПИ I- „за КЖС, КОО и трафопост, СО”, УПИ VI-326 „за ЖС, ОО, ПГ и ТП” и УПИ VІІ-„за КЖС, КОО и ТП, СО“, кв.242, м. „Зона Б-5-3”, и изменение на плана за улична регулация за регулационно регламентиране на алеи от ПИ с КИ 68134.304.335 и 68134.304.326, район „Възраждане“.
Докл. арх. Здравко Здравков

10.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-2083/22.02.2023 г. относно одобряване проект за подробен устройствен план (ПУП) – изменение на плана за регулация (ИПРЗ) на УПИ XX-336, кв. 46, м. „кв. Горубляне “, изменение на плана за улична регулация (ИПУР) от о.т. 78 до о.т. 79 и нова задънена улица от о.т. 78а до о.т. 78б, район „ Младост “ СО.
Докл. арх. Здравко Здравков

11.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-2081/22.02.2023 г. относно одобряване на План за регулация и застрояване за поземлени имоти с  идентификатори  68134.1007.202 и 68134.1007.438 от КККР на район „Триадица“ за създаване на нов УПИ ХV-202,438 „за жилищно строителство“ от кв. 21 на м. ,,Кръстова вада“; изменение на плана за улична регулация по о.т.160а(нова) –о.т.160б(нова) – о.т.158 – о.т.157; отпадане на кв. 20; преномериране на УПИ І „за детско заведение“ от кв. 20 в УПИ ХVІ „за детско заведение“ от кв. 21, район „Триадица“-СО.
Докл. арх. Здравко Здравков

12.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-2079/22.02.2023 г. относно прекратяване на производството по одобряване на проект за подробен устройствен план /ПУП/ - план за регулация на УПИ VI-318,319,321,382, кв. 35б, м. „ж.к. Люлин 8 м.р.“, район „Люлин”, изключен от обхвата на т. 2 от решение № 408 по протокол № 21 от 19.07.2012г. на Столичен общински съвет /СОС/, с което е одобрен ПУП-плана за регулация и режим на застрояване за преструктуриране на жилищен комплекс за ж.к. „Люлин 8 м.р.“ и план схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ.
Докл. арх. Здравко Здравков

13.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-14875/3/20.02.2023 г. относно поправка на очевидна фактическа грешка в текстовата и графична част на ПУП-Проект за изменение на план за улична регулация на ул. ,,Теменуга“ между о.т.12 (съществуваща) - о.т.12а (съществуваща) и о.т.14 (съществуваща); изменение на план за регулация на задънена улица от о.т.12а (съществуваща) до о.т.12б (съществуваща) и наложеното от това изменение границите на прилежащи УПИ, кв. 12, м. ,,в.з. Китката“, район ,,Панчарево“-СО, одобрен с решение № 13 по протокол № 68 от 12.01.2023 г. на Столичен общински съвет.
Докл. арх. Здравко Здравков

14.Доклад вх.№ СОА23-ГР94-991/1/02.03.2023 г. относно приемане на дарение под формата на труд и услуги за построяване на Църква "Възкресение Христово" - гр. Нови Искър.
Докл. Татяна Георгиева, Владимир Митов, Милка Христова, Даниела Райчева
Решение №174 по т. 14,  обявено на 16.03.2023 г.

15.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-2361/01.03.2023 г. относно обявяване на сесия за набиране на проектни предложения за 2023 г. по Програма „Спорт в района“, Програма „Спорт за деца и ученици“, Програма „Спорт за всички“ на Столична община в изпълнение на Решение № 903 по Протокол № 66 от 24.11.2022 г. на Столичен общински съвет.
Докл. Татяна Георгиева, Анатоли Илиев, Мирослав Боршош
Решение №175 по т. 15,  обявено на 16.03.2023 г.
Приложение №1

16.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-2362/01.03.2023 г. относно обявяване на сесия за набиране на проектни предложения за 2023 г. по Програма за ремонт и изграждане на общинска спортна инфраструктура.
Докл. Татяна Георгиева, Анатоли Илиев, Мирослав Боршош
Решение №176 по т. 16,  обявено на 16.03.2023 г.
Приложение №1

17.Доклад вх.№ СОА22-НЦ62-980/4/01.03.2023 г. относно предоставяне за безвъзмездно използване на спортна зала „Триадица“, с идентификатор 68134.1005.169.1
Докл. Татяна Георгиева, Анатоли Илиев
Решение №177 по т. 17,  обявено на 16.03.2023 г.

18.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-2403/02.03.2023 г. относно учредяване на срочно и безвъзмездно право на ползване върху ПИ с идентификатор 02659.2195.2730, находящ се на територията на район Банкя на "Пазари Север" ЕАД и разкриване на постоянен пазар.
Докл. Николай Стойнев, Стефан Марков, Анна Стойкова, Татяна Георгиева
Решение №178 по т. 18,  обявено на 16.03.2023 г.

19.Доклад вх.№ СОА23-ДИ05-610/1/02.03.2023 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за изграждане на система за видеонаблюдение и аналитична обработка на видеоинформация за зони за сигурност с висок рисков потенциал в парк „Борисова градина“ (разширение на съществуваща система за видеонаблюдение).
Докл. Стефан Марков, Дончо Барбалов
Решение №179 по т. 19,  обявено на 16.03.2023 г.

20.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-1757/1/02.03.2023 г. относно осигуряване на средства от СОПФ за закупуване на специализиран автомобил с кран и мултилифт и за закупуване на фургони за временно настаняване на аварийно-спасителни екипи, участващи в дейности по защита на населението при бедствия, аварии и извънредни ситуации.
Докл. Стефан Марков, Дончо Барбалов
Решение №180 по т. 20,  обявено на 16.03.2023 г.

21.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-1612/2/02.03.2023 г. относно финансиране на район „Надежда“ със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за реновиране на две спортни площадки на територията на района.
Докл. Стефан Марков, Дончо Барбалов
Решение №181 по т. 21, обявено на 16.03.2023 г.

22.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-1474/1/02.03.2023 г. относно осигуряване на средства от СОПФ за възстановяване на 20 метра от трибуните към стадиона в с. Подгумер, район „Нови Искър”, Столична община.
Докл. Стефан Марков, Дончо Барбалов
Решение №182 по т. 22,  обявено на 16.03.2023 г.

23.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-1477/1/02.03.2023 г. относно осигуряване на средства от СОПФ за цялостно реновиране на многофункционална спортна площадка в с. Житен, район „Нови Искър”, Столична община.
Докл. Стефан Марков, Дончо Барбалов
Решение №183 по т. 23,  обявено на 16.03.2023 г.

24.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-1478/1/02.03.2023 г. относно осигуряване на средства от СОПФ за цялостно реновиране на многофункционална спортна площадка в с. Чепинци, район „Нови Искър”, Столична община.
Докл. Стефан Марков, Дончо Барбалов
Решение №184 по т. 24, обявено на 16.03.2023 г.

25.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-12807/1/02.03.2023 г. относно финансиране на район „Сердика“ със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за извършване на СМР по консервация и реставрация на къща-музей на Васил Левски.
Докл. Стефан Марков, Дончо Барбалов
Решение №185 по т. 25, обявено на 16.03.2023 г.

26.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-11127/3/02.03.2023 г. относно осигуряване на средства от СОПФ за изграждане на футболно игрище в с. Желява, район „Кремиковци”, Столична община.
Докл. Стефан Марков, Дончо Барбалов
Решение №186 по т. 26,  обявено на 16.03.2023 г.

27.Доклад вх.№ СОА23-ГР94-375/1/21.02.2023 г. относно освобождаване и избор на нов член на съвета на директорите на „Софекострой“ ЕАД и „Пазари Запад“ ЕАД.
Докл. Николай Стойнев, Стефан Марков
Решение №187 по т. 27, обявено на 16.03.2023 г.

28.Доклад вх.№ СОА22-ТД26-16628/4/02.03.2023 г. относно даване на съгласие Столична община да сключи споразумение за сътрудничество с „Пазари Възраждане” ЕАД и даване на съгласие „Пазари Възраждане“ ЕАД да разходва собствени средства за осъществяване на СМР дейности във връзка с реновиране и експлоатация на обект „Амфитеатъра с полифункционална сцена“, находящ се в гр. София, УПИ I, кв. 369, м. „Центъра“.
Докл. Николай Стойнев, Стефан Марков
Решение №188 по т. 28,  обявено на 16.03.2023 г.
Приложение №1

29.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-1143/8/01.03.2023 г. относно предложение за приемане на решение за предоставяне на недвижим имот, собственост на „Софийски имоти“ ЕАД, за временно и възмездно ползване на Столична община.
Докл. Николай Стойнев, Ангел Джоргов
Решение №189 по т. 29, обявено на 16.03.2023 г. 

30.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-1420/3/13.02.2023 г. относно промяна  предназначението на общинско жилище от фонд „Продажби” във фонд „Настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди”, находящо се в гр. София, район „Оборище”, бул. „Княз Ал. Дондуков-Корсаков” №44.
Докл. Николай Александров
Решение №190 по т. 30, обявено на 16.03.2023 г. 

31.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-1592/2/14.02.2023 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот-частна общинска собственост, находяща се в гр. София, Пешеходен подлез „Източна порта на Сердика“.
Докл. Николай Александров
Решение №191 по т. 31, обявено на 16.03.2023 г. 

32.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-17636/10/28.02.2023 г. относно провеждане на публично оповестен конкурс за учредяване на възмездно и безсрочно  право на строеж върху недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 68134.409.23  с площ 812 кв. м. , съставляващ  УПИ ХVІІІ-23 „за ЖС“, кв. 116, м. „Подуяне-центъра“ с административен адрес гр. София, ул. „Черковна“ № 19, срещу обезщетение за Столична община  с равностойни обекти.
Докл. Николай Александров
Решение №192 по т. 32, обявено на 16.03.2023 г. 

33.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-927/1/03.02.2023 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имоти-частна общинска собственост, находяща се на територията на Район „Подуяне“.
Докл. Ева Митова
Решение №193 по т. 33, обявено на 16.03.2023 г. 

34.Доклад вх.№ СОА19-ГР94-5248/15/10.02.2023 г. относно прекратяване на съсобственост  чрез доброволна делба на имот с идентификатор 68134.705.592, с изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри и образувани поземлени имоти с проектни идентификатори 68134.705.1562; 68134.705.1561; 68134.705.1563 и 68134.705.1560;
Докл. Георги Илиев
Решение №194 по т. 34, обявено на 16.03.2023 г. 

35.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-2229/07.02.2023 г. относно учредяване безвъзмездно право на ползване на  имот – частна общинска собственост, със застроена площ от 86.19 кв.м., представляващи самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.705.271.6.2, попадащ в УПИ I “за Обществено жилищно строителство“, кв. 247, м. „Христо Смирненски – Слатина, представляващ нежилищен общински имот, за срок от 10/десет/ години на Сдружение „За Слатина“.
Докл. Георги Илиев
Решение №195 по т. 35, обявено на 16.03.2023 г. 

36.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-16701/2/08.02.2023 г. относно отдаване под наем без провеждане на търг или конкурс на имот -  публична общинска собственост, находящ се в с. Владая, ул. "Войнишко въстание" № 61.
Докл. Теодор Петков
Решение №196 по т. 36, обявено на 16.03.2023 г. 

37.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-1462/2/13.02.2023 г. относно предложение за довършване на процедура по прилагане на подробен устройствен план (ПУП) – ИПР и ИПРЗ за урегулирани поземлени имоти IV-2110 и IХ-2110, кв. 55, м. „ж.к. Обеля-кв. 25а стар“, район „Връбница“ по  реда на чл. 15, ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).
Докл. Младен Младенов
Решение №197 по т. 37,  обявено на 16.03.2023 г.

38.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-17797/1/07.02.2023 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на имот -  частна общинска собственост, находящ се на територията на СО, р-н ,,Връбница“, ж. к. „Връбница-2“, бл. 635, вх. Б, ет.1.
Докл. Младен Младенов
Решение №198 по т. 38, обявено на 16.03.2023 г. 

39.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-18324/2/14.02.2023 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на имот -  частна общинска собственост, находящ се на територията на СО, р-н ,,Връбница“. с. Волуяк, ул. “Победа“.
Докл. Младен Младенов
Решение №199 по т. 39, обявено на 16.03.2023 г. 

40.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-17716/2/14.02.2023 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на част от недвижим имот -  публична общинска собственост, представляващ помещение за офис, разположено на втори етаж в административна сграда- кметство, с. Житен, район ,,Нови Искър“.
Докл. Даниела Райчева
Решение №200 по т. 40, обявено на 16.03.2023 г.  

41.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-840/16.01.2023 г. относно именуване на улица, находяща се в гр. София, район „Студентски“, местност „Малинова долина – части: 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-та и 6-та“  между кв. 5 и кв. 6  с името „Академик Райна Ангелова Георгиева“.
Докл. Петко Горанов
Решение №201 по т. 41, обявено на 16.03.2023 г.

42.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-868/16.01.2023 г. относно именува безименна улица между кв. 2, 2а,3,7,8,9,10 и 12 в м. „ж.к. Люлин – център“ – и м. „ж.к. Люлин – главен център район „Люлин“, започваща  от осова точка 23 до осова точка 120, с името „Д-р Стефан Черкезов“ и преименува ул. „611“ на ул. „Инж. Христо Проданов“, между кв.8 и кв.4 в м. „Люлин 6 - м.р.“, започваща от осова точка 49 до осова точка 54.
Докл. Милко Младенов
Решение №202 по т. 42, обявено на 16.03.2023 г. 

43.Питане вх.№СОА22-ВК66-15042/08.12.2022 г. от Симеон Ставрев – общински съветник до кмета на Столична община – Йорданка Фандъкова относно прекратяване на дейността на депото за строителни отпадъци „Пет могили“ в кв. Враждебна както в Столичен общински съвет, така и в общественото пространство. Депото е стопанисвано от общинското предприятие „Софинвест" ЕООД.
Отговор по т. 43
Приложения

44.Питане вх.№СОА22-ВК66-14750/02.12.2022 г. от Диана Тонова и Иван Виделов – общински съветници до кмета на Столична община – Йорданка Фандъкова - относно имоти които са управлявани  преди предоставянето им за управление на дружеството „Галатея 2002“.
Отговор по т. 44
Приложения

45.Питане вх.№СОА23-ВК66-156/06.01.2023 г. от Николай Велчев и Васко Тодоров – общински съветници до кмета на Столична община – Йорданка Фандъкова относно новата електронна система в градския транспорт, която функционира от началото на 2023 г.
Отговор по т. 45
Информация от ЦГМ

46.Питане вх.№СОА23-ВК66-620/17.01.2023 г. от Грети Стефанова – общински съветник до кмета на Столична община – Йорданка Фандъкова относно режим на работа на светофарната уредба в София.
Отговор по т. 46

47.Питане вх.№СОА23-ВК66-968/24.01.2023 г. от Грети Стефанова – общински съветник до кмета на Столична община – Йорданка Фандъкова относно разполагане на снимков материал (украса) по коридорите на Столична община, ул. „Московска“ 33.
Отговор по т. 47

48.Питане вх.№СОА22-ВК08-4978/4/15.02.2023 г. от Михаил Петров – общински съветник до кмета на район „Овча купел“ -  Ангел Стефанов относно предлагане на ПУП за територията в ж.к. „Овча купел“ 2, между булевард „Президент Линкълн“, ул. „Петър Димков“ и ул. „Централна“.
Отговор по т. 48

49.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-2491/06.03.2023 г. относно експлоатация на нощните автобусни линии №1, №2, №3 и №4 на територията на Столична община.
Докл. Карлос Контрера, Зафир Зарков
Решение №203 по т. 49, обявено на 16.03.2023 г. 

50.Доклад вх.№ СОА23-ТД26-1106/2/07.03.2023 г. относно даване на съгласие „Диагностично-консултативен център XVIII - София" ЕООД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
Решение №204 по т. 50, обявено на 16.03.2023 г. 

51.Доклад вх.№ СОА23-МЦ29-96/3/07.03.2023 г. относно даване на съгласие Университетска първа многопрофилна болница за активно лечение - София „Св. Йоан Кръстител" ЕАД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
Решение №205 по т. 51,  обявено на 16.03.2023 г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:..........
/ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ/