Обратно Заседание № 70 от 09.02.2023 година

ЗАСЕДАНИЕ №70 НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
 
09 февруари 2023 г. (четвъртък), 10:00 часа
Заседателна зала “София”, V етаж, ул. “Московска” № 33

ДНЕВЕН РЕД:

 

 

1.Изслушване на кмета на Столична община  – г-жа Йорданка Фандъкова, на кмета на район "Средец" – г-н Трайчо Трайков, и на представител на дружеството "Парк Мария Луиза" АД. 

2.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-1529/07.02.2023 г. относно предложение за приемане на Програма за прозрачност и антикорупционни реформи на Столична община за периода 2023- 2027 г.
Докл. Йорданка Фандъкова, Георги Георгиев, Яна Тодоранова, Милка Христова
Решение №79 по т. 2, обявено на 16.02.2023 г. 
Приложение №1

3.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-1038/1/06.02.2023 г. относно кандидатстване с проектни предложения по процедура BG-RRP-1.007 - „Модернизация на образователна среда”, финансирана от Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение №80 по т. 3, обявено на 16.02.2023 г. 

4.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-19134/1/18.01.2023 г. относно безвъзмездно прехвърляне на право на собственост чрез дарение на недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ параклис на Софийска света митрополия, на основание чл.34, ал. 4 и чл. 35, ал. 5 от Закона за общинската собственост, чл.54, ал.1 от Наредбата за общинска собственост, във връзка с чл.54, ал. 3 от Закона за вероизповеданията и чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.
Докл. Теодор Петков
Решение №81 по т. 4, обявено на 16.02.2023 г. 

5Доклад вх.№ СОА23-ВК66-431/12.01.2023 г. относно приемане на Комуникационна стратегия на София като туристическа дестинация.
Докл. Ирина Савина, Екатерина Йорданова
Решение №82 по т. 5, обявено на 16.02.2023 г. 
Приложение №1

6.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-969/24.01.2023 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) за ПИ с идентификатор 68134.1505.1330 и образуване на УПИ Х-1330 „за магазини, офиси и жилищно строителство“, кв. 7 а, м. „ж.к. Дружба 2-ІІ част“, район „Искър“.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №83 по т. 6, обявено на 16.02.2023 г. 

7.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-781/20.01.2023 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване на ПИ с КИ 00357.5042.19 от КККР на гр. Нови Искър за създаване на нов УПИ VІ-19-„за обществено обслужване“ от кв. 3 на м. “гр. Нови Искър, кв. Ал. Войков (Кумарица и Славовци)“ с предвидено застрояване и Изменение на плана за улична регулация за промяна на профила на улица между о.т.1163 – о.т.1162 и между о.т.1162 – о.т.1162а на м. “гр. Нови Искър, кв. Ал. Войков (Кумарица и Славовци)“,  район „Нови Искър”, Столична община.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №84 по т. 7, обявено на 16.02.2023 г. 

8.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-1135/27.01.2023 г. относно одобряване на подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване за ПИ с идентификатор 21662.4821.169 от КККР на с. Доброславци, район „Нови Искър” – СО, нов УПИ І-169-„за жс“ от нов кв. 30а, м. “с. Доброславци“; Изменение на плана за улична регулация по о.т.65 – о.т.64 за отваряне на нова улица по о.т.65 – от.64 – о.т.65а -о.т.65б, район „Нови Искър“.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №85 по т. 8, обявено на 16.02.2023 г. 

9.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-6907/45/02.02.2023 г. относно поетапно възстановяване на детските площадки в междублоковите пространства по приоритетен списък за изграждане и реконструкция на детските площадки находящи се в междублоковите пространства на територията на Столична община.
Докл. Георги Георгиев, Десислава Билева
Решение №86 по т. 9, обявено на 16.02.2023 г. 
Приложение №1

10.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-1342/02.02.2023 г. относно даване на съгласие за сключване на Меморандум за сътрудничество относно общи усилия и действия с цел подкрепа на пострадалите от домашно насилие между общински болници и фондация „Асоциация Анимус“.
Докл. Георги Георгиев, Малина Едрева, Диян Стаматов, д-р Антон Койчев, д.м., Милка Христова, Грети Стефанова, Яна Тодоранова, Марта Георгиева, Иво Божков
Решение №87 по т. 10, обявено на 16.02.2023 г. 
Приложение №1

11.Доклад вх.№СОА22-ВК08-3558/5/02.02.2023 г. относно съфинансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за изпълнение на обект по Проект „Красива България” - „Изпълнение на мерки по ЕЕ - топлинно изолиране на външни стени и частична подмяна на дограма на сградата на 162 Обединено училище „Отец Паисий”, кв. Ботунец, ул. „Свобода” № 10, район „Кремиковци“, за окончателно плащане на извършените СМР и услуги на обекта.
Докл. Стефан Марков, Дончо Барбалов
Решение №88 по т. 11, обявено на 16.02.2023 г. 

12.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-18469/1/02.02.2023 г. относно финансиране от Специализирания общински приватизационен фонд за осигуряване на средства за извършване на подмяна на отоплителната инсталация на 5 ОУ „Иван Вазов”, ул. „Симеон Радев“ №31, кв. Павлово, район „Витоша”.
Докл. Стефан Марков, Дончо Барбалов
Решение №89 по т. 12, обявено на 16.02.2023 г. 

13.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-12459/4/02.02.2023 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд на „Диагностично - консултативен център XI - София“ ЕООД за извършване на цялостен ремонт на В и К инсталация на сградата, намираща се на ул. „Цар Симеон" 145. гр. София.
Докл. Стефан Марков, Дончо Барбалов
Решение №90 по т. 13, обявено на 16.02.2023 г. 

14.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-1301/01.02.2023 г. относно предложение за допълнение и изменение на Правилата за управление на Програма „Зелена София“, приета с Решение № 140 по Протокол № 12/22.03.2012 г.
Докл. Лорита Радева
Решение №91 по т. 14, обявено на 16.02.2023 г. 
Приложение №1

15.Доклад вх.№СОА23-ВК66-1344/02.02.2023 г. относно учредяване на право на строеж, възмездно и за срок до 30 г., върху недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с проектен идентификатор 68134.4083.6290 с площ 3132 кв. м., находящ се в район „Младост“ срещу задължение за построяване на паркинг.
Докл. Николай Стойнев, Стефан Марков, арх. Ивайло Петков
Решение №92 по т. 15, обявено на 16.02.2023 г. 
Приложение №1

16.Доклад вх.№СОА23-ВК66-1336/02.02.2023 г. относно създаване на свободни пространства за рисуване на графити, както и изграждане на свободни стени, с цел насърчаване на графити изкуството в градска среда и свеждане до минимум, а и предотвратяване на вандалско драскане и рисуване по фасади на сгради и елементи на градското обзавеждане.
Докл. Георги Георгиев, Малина Едрева, арх. Здравко Здравков, арх. Ивайло Петков
Решение №93 по т. 16, обявено на 16.02.2023 г. 

17.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-1334/02.02.2023 г. относно възлагане на изпълнителния директор на „Софекострой“ ЕАД да предприеме необходимите фактически и правни действия с цел почистване на надраскани места, обекти и фасади на сгради, както и импрегниране с цел бъдеща превенция.
Докл. Георги Георгиев, Малина Едрева, арх. Здравко Здравков, арх. Ивайло Петков
Решение №94 по т. 17, обявено на 16.02.2023 г. 

18.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-891/23.01.2023 г. относно даване на съгласие Университетска първа многопрофилна болница за активно лечение — София „Св. Йоан Кръстител" ЕАД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив, за закупуване на ново поколение дигитален анестезиологичен апарат.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
Решение №95 по т. 18, обявено на 16.02.2023 г. 

19.Доклад вх.№ СОА22-МЦ29-602/2/25.01.2023 г. относно даване на съгласие „Диагностично-консултативен център XXV - София“ ЕООД да закупи и изгради със собствени средства дълготраен материален актив – фотоволтаична централа.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, Милка Христова, Дончо Барбалов
Решение №96 по т. 19, обявено на 16.02.2023 г. 

20.Доклад вх.№СОА22-МЦ29-623/2/02.02.2023 г. относно даване разрешение на Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение „Шейново“ ЕАД да сключи споразумение по гр. д. № 9658/2011 г. по описа на Софийски градски съд.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, Милка Христова, Дончо Барбалов
Решение №97 по т. 20, обявено на 16.02.2023 г. 
Приложение №1

21.Доклад вх.№СОА22-МЦ29-576/3/02.02.2023 г. относно отпускане на заем от Столична община на „Дентален център II - София“ ЕООД.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, Милка Христова, Дончо Барбалов
Решение №98 по т. 21, обявено на 16.02.2023 г. 
Приложение №1

22.Доклад вх.№СОА23-МЦ29-20/2/02.02.2023 г. относно предоставяне на целева субсидия на „Диагностично-консултативен център  XVI - София“ ЕООД, като лечебно заведение, което се намира в район с повишен здравен риск.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., Милка Христова, Дончо Барбалов
Решение №99 по т. 22, обявено на 16.02.2023 г. 
Приложение №1

23.Доклад вх.№СОА23-МЦ29-59/2/02.02.2023 г. относно даване съгласие „Диагностично – консултативен център XI - София“ ЕООД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив, нова система за дигитализиране на рентгенови образи.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
Решение №100 по т. 23, обявено на 16.02.2023 г. 

24.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-16676/2/18.01.2023 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на имот -  частна общинска собственост, находящ се на територията на  гр. София, район ,,Изгрев“, ж.к. ,,Дианабад“, бл.36, ет.1.
Докл. Делян Георгиев
Решение №101 по т. 24, обявено на 16.02.2023 г. 

25.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-1185/19.01.2023 г. относно процедура за учредяване право на строеж върху общинската собственост в УПИ VII-17, кв. 1, м. „, Лозенец - жилищна група Южен парк“, ПИ с идентификатор 68134.900.1119 от КККР, с площ 424 кв.м., находящ се на ул. „Димитър Хаджикоцев“ № 108, срещу обезщетение с равностойни самостоятелни обекти.
Докл. Константин Павлов
Решение №102 по т. 25, обявено на 16.02.2023 г. 

26.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-18314/12.12.2022 г. относно процедура по реда на чл.15, ал. 3 и 5 от Закона за устройство на територията и чл. 77 от Наредбата на Столичен общински съвет за общинската собственост, във връзка с изменение на план за регулация и застрояване по преписка № РТР22-ГР94-27-7/28.11.2022г. на СО-район „Триадица”.
Докл. Димитър Божилов
Решение №103 по т. 26, обявено на 16.02.2023 г. 

27.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-17865/5/31.01.2023 г. относно преобразуване на 75 Основно училище „Тодор Каблешков”, находящо се в гр. София, район „Красна поляна“, кв. „Факултета”, бул. „Възкресение” № 151 в 75 Обединено училище „Тодор Каблешков”.
Докл. Иван Чакъров
Решение №104 по т. 27, обявено на 16.02.2023 г. 

28.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-17269/2/19.01.2023 г. относно процедура по приемане на дарение на поземлен имот, попадащ в УПИ V – 5,6,7,8,9, кв. 45В, район „Илинден“, м. „Зона Б17-част“.
Докл. Иван Божилов
Решение №105 по т. 28, обявено на 16.02.2023 г. 

29.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-885/1/26.01.2023 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, за отдаване под наем на обекти, представляващи части от имоти – публична общинска собственост, за осъществяване на ученическо столово хранене в общински училища на територията на Столична община – район „Младост“.
Докл. Стефан Стефанов
Решение №106 по т. 29, обявено на 16.02.2023 г. 

30.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-19135/1/25.01.2023 г. относно изменение и допълнение на Решение № 295 на СОС от 20.05.2021г. по Протокол № 33, т. 52, като именува в цялост ул. „Константин Помянов“, находяща се в м. „Витоша ВЕЦ Симеоново – Обслужващи обекти на Околовръстен път“, СО - Район „Витоша“, гр. София.
Докл. Теодор Петков
Решение №107 по т. 30, обявено на 16.02.2023 г. 

31.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-3808/3/04.01.2023 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за  отдаване под наем за срок от 5 години,  на два броя павилиони, монтирани  в  поземлен имот с идентификатор 68134.4334.356, УПИ-І, кв.111, частна общинска собственост,  в  междублоковото пространство - между бл.510 и бл.511, ж.к. „Овча купел 1“,  Район „Овча купел“,  за търговска дейност.
Докл. Ангел Стефанов
Решение №108 по т. 31, обявено на 16.02.2023 г. 

32.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-12673/4/18.01.2023 г. относно определяне  предназначението на  общински жилища, находящи се на ул. „Стара църква“ № 73 - район „Връбница“.
Докл. Младен Младенов
Решение №109 по т. 32, обявено на 16.02.2023 г. 

33.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-15829/1/17.01.2023 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на части от недвижими имоти (сгради) -  частна общинска собственост, находящи се на територията на СО- район ,,Кремиковци“, ул. ,,Стефан и Велко“ № 2.
Докл. Лилия Донкова
Решение №110 по т. 33, обявено на 16.02.2023 г. 

34.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-15465/1/23.01.2023 г. относно процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ и изменение на подробен устройствен план – изменение на план за регулация за УПИ XXVI-2005, кв. 33, в. з. Банкя, гр. Банкя по КККР –ПИ с идентификатор: 02659.2194.3230, чрез закупуване на придаваем ПИ с идентификатор: 02659.2194.3349 по КККР с площ 16 кв. м. – частна общинска собственост, на основание АОС № 1764/16.06.2021 г. на район „Банкя”, находящ се в гр. Банкя,  ул. „Ясен“, собственост на Столична община.
Докл. Рангел Марков
Решение №111 по т. 34, обявено на 16.02.2023 г. 

35.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-8178/09.06.2021 г. относно преименуване на ул. „13-та“ от о.т. 20 до о.т. 24, кв. 19а по плана на кв. Градоман, гр. Банкя, с името – ул. „Калата“.
Докл. Рангел Марков
Решение №112 по т. 35, обявено на 16.02.2023 г. 

36.Питане вх.№СОА18-ГР94-5217/18/10.11.2022 г. от Иво Божков – общински съветник до кмета на Столична община – Йорданка Фандъкова относно постъпил сигнал за нередности спрямо добросъвестен наемател на общински обект.
Отговор по т. 36

37.Питане вх.№СОА22-ВК66-11816/11.10.2022 г. от Карлос Контрера – общински съветник до кмета на Столична община – Йорданка Фандъкова относно увеличение на еднократния купон за ученическо столово хранене в общинските училища на територията на Столична община.
Отговор по т. 37
Приложения

38.Питане вх.№СОА22-ВК66-13678/14.11.2022 г. от Грети Стефанова – общински съветник до кмета на Столична община – Йорданка Фандъкова относно доклад от кметове райони „Илинден“ и „Надежда“, дарение на 2 броя жилищни имоти.
Отговор по т. 38

39.Питане вх.№СОА22-ГР94-5581/31.10.2022 г. от Иван Таков, Милка Христова и Диана Тонова– общински съветници до кмета на Столична община – Йорданка Фандъкова относно Арт акция „Четем за свободата“.
Отговор по т. 39

40.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-1439/06.02.2023 г. относно заемообразно отпускане на средства за разплащане на разходи по Проект № BG05M9OP001-2.019–0027-С01 „Предоставяне на седем нови социални услуги в общността за деца и семейства на територията на Столична община”.
Докл. Албена Атанасова
Решение №113 по т. 40, обявено на 16.02.2023 г. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:.........
/ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ/