Обратно Заседание № 82 от 17.09.2019 година

ДНЕВЕН РЕД
на 82-ро заседание на Столичния общински съвет,
 проведено на 17 септември 2019 г. (вторник) от 13:00 часа

 

1. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-7238/09.09.2019 г. относно отпускане на еднократна безвъзмездна парична помощ на пострадалите от възникнал пожар на 4 септември 2019 г.  в бл. 9, град Бухово, бул. Никола Бонев, район „Кремиковци“.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 639 по т. 1, обявено на 24.09.2019 г.


2. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-7188/05.09.2019 г. относно увеличаване на капитала на „Софийски имоти“ ЕАД, утвърждаване на актуализиран устав на дружеството и замяна на недвижими имоти от „Софийски имоти“ ЕАД с недвижими имоти, частна собственост, находящи се на територията на район „Младост“ - Столична община.
Докл. група общински съветници
Решение № 640 по т. 2, обявено на 24.09.2019 г.
Приложение А


3. Доклад вх. №СОА19-ВК66-7272/10.09.2019 г. относно определяне на заместници на кмета на Столична община, кметовете на райони на територията на Столична община и кметовете на кметства във връзка с предстоящите избори за общински съветници и кметове.
Докл. група общински съветници
Решение № 641 по т. 3, обявено на 24.09.2019 г.


4. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-4840/18.06.2019 г. относно приемане на Наредба за управление и разпореждане с общински спортни обекти и туристически обекти на територията на Столична община.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов, Анатоли Илиев, Татяна Георгиева, Иветка Петрова, Ботьо Ботев, Анета Григорова
Решение № 642 по т. 4, обявено на 24.09.2019 г.
Приложение № 1


5. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-5959/22.07.2019 г. относно проект за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на Столична община.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов, Мита Георгиева
Решение № 643 по т. 5, обявено на 24.09.2019 г.


6. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-5158/27/09.08.2019 г. относно Промяна на правилата на програма „Навън“
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов
Решение № 644 по т. 6, обявено на 24.09.2019 г.
Приложение № 1


7. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-6177/29.07.2019 г. относно допълнение на Решение № 377/27.06.2019 г. на СОС – даване на съгласие за кандидатстване и реализиране на проект в партньорство с Държавна психиатрична болница „Св. Иван Рилски“ – гр. Нови Искър и предоставяне на имот – общинска собственост безвъзмездно за управление на дирекция „Социални услуги за деца и възрастни“ на Столична община.
Докл. Албена Атанасова, Тодор Кръстев
Решение № 645 по т. 7, обявено на 24.09.2019 г.
Приложение


8. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-7291/11.09.2019 г. относно заемообразно отпускане на средства за разплащане по административен договор за безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект BG05M9OP001-2.040-0102-С01 „Патронажна грижа - София“ финансиран по процедура №BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 201-2020.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 646 по т. 8, обявено на 24.09.2019 г.

9.
Доклад вх.№ СОА19-НЦ62-780/1/22.08.2019 г. относно откриване на две нови социални услуги – „Защитено жилище за лица с психични разстройства“ и „Център за социална рехабилитация и интеграция“ (с приоритетни ползватели лица с психични разстройства) на територията на Столична община като делегирани от държавата дейности.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 647 по т. 9, обявено на 24.09.2019 г.

10.
Доклад вх.№ СОА19-ВК66-5825/17.07.2019 г. относно  организационно преструктуриране и оптимизиране функциите на ОП "Туризъм".
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов
Решение № 648 по т. 10, обявено на 24.09.2019 г.
Приложение № 1

11.
Доклад вх.№ СОА19-ВК66-6493/10.08.2019 г. относно отчет за изпълнение на Програма за развитие на туризма на територията на Столична община за 2018г., приета с решение №236 от 26.04.2018г. на СОС.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов
Решение № 649 по т. 11, обявено на 24.09.2019 г.
Приложение № 1


12. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-5704/15.07.2019 г. относно разрешаване на изработване на подробен устройствен план (ПУП) - изменение на план за улична регулация (ИПУР) между о.т. 119 и о.т. 125, план за улична регулация (ПУР) между квартали 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и план за регулация и застрояване (ПРЗ) на поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 14831.6507.196, 14831.6507.197, 14831.6507.235, 14831.6507.5207, 14831.6507.242, 14831.6507.243, 14831.6507.5542 (стари идентификатори 14831.6507.276, 14831.6507.277, 14831.6507.278, 14831.6507.279), 14831.6507.5187, 14831.6508.195, 14831.6508.201, 14831.6508.206, 14831.6508.303 и 14831.6508.317 по КККР на с. „Герман“ за образуване на нови УПИ в нови: кв. 1, кв. 2, кв. 3, кв. 4, кв. 5, кв. 6, кв. 7, м. ,,с. Герман Терасите”, район „Панчарево“.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 650 по т. 12, обявено на 24.09.2019 г.


13. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-5758/16.07.2019 г. относно проект за подробен устройствен план (ПУП)- изменение на план за улична регулация (ИПУР) между о.т. 22 до о.т. 23 (уширение на тротоара); план за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на ПИ с идентификатор 02659.2260.37 по КККР на гр. Банкя, създаване на УПИ II-37 "за жс", кв. 19а, м. "Градоман", район „Банкя“.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 651 по т. 13, обявено на 24.09.2019 г.


14. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-8725/3/16.07.2019 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) - изменение на план за улична регулация (ИПУР) и изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) за кв. 4 и кв. 5, за създаване на нови УПИ I "за археология и озеленяване" и УПИ IV "за КОО" в нов кв. 4, м. "БАН-IV км.", район Слатина.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 652 по т. 14, обявено на 24.09.2019 г.


15. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-5814/17.07.2019 г. относно одобряване на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация (ПР) на УПИ VII-144,145 „за жс“, кв. 110a, м. „бул. Сливница-Люлин 9 мр”, район „Люлин”, представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „бул. Сливница-Люлин 9 мр”, в граници: бул. „Сливница”, бул. „Луи Пастьор”, ул. „Крим” и ул. „ген. Асен Николов”, одобрен с Решение № 423 по Протокол № 65/10.07.2014 г. на СОС.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 653 по т. 15, обявено на 24.09.2019 г.


16. Доклад вх.№ СОА16-ВК08-10534/10/18.07.2019 г. относно одобряване на подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) на УПИ XXVII-603,2045,2046 „за ОО“, кв. 2, кв. „Илиянци”, район „Надежда”, представляващ неразделна част от ПУП - изменение на плана за регулация и застрояване на НПЗ „Илиянци-запад” и кв. “Илиянци“, район „Надежда”, одобрен с Решение № 542 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г. на СОС.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 654 по т. 16, обявено на 24.09.2019 г.


17. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-5835/18.07.2019 г. относно одобряване на подробен устройствен план (ПУП) – изменение на плана за регулация и застрояване (ИПРЗ) на УПИ VI „за офис, маг. и жил.“ и УПИ VII „за офис, маг. и жил.“ за създаване на нови УПИ VI-2036 „за произв., скл. и ОО“ и VII-2035 „за произв., скл. и ОО“, кв. 24, м. кв. „Илиянци“, район „Надежда”, представляващ неразделна част от ПУП - изменение на плана за регулация и застрояване на НПЗ „Илиянци-запад” и кв. „Илиянци“, район „надежда”, одобрен с Решение № 542 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г., т.49 на СОС.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 655 по т. 17, обявено на 24.09.2019 г.


18. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-5856/18.07.2019 г. относно прекратяване на производството по одобряване на подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване на м. „Прилежащи квартали на ул. Железни врата“, в частта му относно УПИ I-25, 28, 29, общ.-„за офиси, магазини и трафопост“ от кв. 65, район „Подуяне“, който е изключен от обхвата на одобряване по т. 4 от Решение № 541 от 23.07.2015 г. на СОС, с което е одобрен ПУП – план за регулация и застрояване (ПРЗ) и план-схеми на инженерната инфраструктура за м. „прилежащи квартали на ул. железни врата“, район „Подуяне“.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 656 по т. 18, обявено на 24.09.2019 г.


19. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-5857/18.07.2019 г. относно проект за подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за м. „с. Мрамор – Кръста“, кв. 1 (нов), създаване на УПИ I-9,23,26 „за логистичен център и трафопост“ за имоти с идентификатори по КККР 49206.2657.23, 49206.2657.9 и 49206.2657.26; изменение на план за улична регулация (ИПУР) – закриване на задънена улица от о.т. 100б - о.т. 100в до о.т. 100г; план за улична регулация (ПУР) – откриване на нова задънена улица от о.т. 101 – о.т. 101д (нова) - о.т. 101е (нова) - о.т. 101ж (нова) - о.т. 100г до о.т. 100д (нова) и продължаването й като задънена улица, завършваща с обръщач от о.т. 101ж (нова) до о.т. 101н (нова), м. „с. Мрамор-Кръста“, район „Връбница” и план-схема на техническата инфраструктура по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ към ПУП.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 657 по т. 19, обявено на 24.09.2019 г.


20. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-5970/22.07.2019 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване на УПИ XXI-913, кв. 30, м. „в.з. Симеоново - север”, създаване на нови УПИ XXI-913 „за жс“ и УПИ XXII-913 „за жс“, свързаното с това изменение на регулационните граници на УПИ XIX-153 и УПИ VII-159, изменение на плана за улична регулация между о.т. 301 и о.т. 317 за създаване на нова задънена улица от о.т. 301а до о.т. 301б, м. „в.з. Симеоново - север”, район „Витоша“, Столична община.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 658 по т. 20, обявено на 24.09.2019 г.


21. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-6586/13.08.2019 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план – план за регулация ни застрояване (ПУП – ПРЗ) на поземлен имот с идентификатор 29430.4699.6 по КККР, с. Житен, район „Нови Искър” за създаване на нови УПИ IX-6„Жс“, УПИ X-6„Жс“, УПИ XI-6„Жс“, УПИ XII-6„Жс“, УПИ XIII-6„Жс“ и УПИ XIV-6 и нова задънена улица по о.т.6а –о.т.6б, кв. 16, с. Житен, район „Нови Искър”, Столична община.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 659 по т. 21, обявено на 24.09.2019 г.


22. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-6646/14.08.2019 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план - изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ II-,,за автотранспорт”, кв. 25, м. „Надежда – IV част”, образуване на нов УПИ XV-1273,1274,1288,1307 „за жил. стр.”, свързаната с това промяна в конфигурацията на УПИ II-,,за автотранспорт” и изменение на плана на прилежащата улична регулация, район „Връбница”, Столична община.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 660 по т. 22, обявено на 24.09.2019 г.


23. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-7029/30.08.2019 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за улична регулация за откриване на нови улици от о.т.182 – о.т.300 -о.т.186 – о.т.195 – о.т.201 – о.т.213- о.т.214 – о.т.216; о.т.195 - о.т.196 – о.т.202 – о.т.203; о.т.196 - о.т.201; о.т.300 - о.т.301; о.т.186 - о.т.187; о.т.214 - о.т.215; план за регулация и застрояване за кв. 58 (нов) и кв. 59 (нов), план – схеми на техническата инфраструктура по част „Водоснабдяване и канализация“, част „Електроснабдяване“ и вертикална планировка, м. ,,Терасите - Герман”, район „Панчарево”.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 661 по т. 23, обявено на 24.09.2019 г.


24. Доклад вх.№СОА19-ВК66-7259/10.09.2019 г. относно замяна на недвижим имот от „Софийски имоти“ ЕАД с недвижими имоти, частна собственост, находящи се на територията на район „Подуяне“ – Столична община.
Докл. Николай Стойнев, Силвия Христова, Ева Митова
Решение № 662 по т. 24, обявено на 24.09.2019 г.

25.
Доклад вх.№ СОА16-ГР94-382/16/19.07.2019 г. относно придобиване от Столична община на поземлен имот, попадащ в улица, обслужваща кв. 132 и кв. 133, м. „Факултета“, собственост на физическо лице.
Докл. Иван Чакъров
Решение № 663 по т. 25, обявено на 24.09.2019 г.


26. Доклад вх.№ СОА19-ВК08-11784/09.09.2019 г. относно придобиване от Столична община на ПИ с идентификатор 68134.1603.4189, с площ от 406 кв. м., попадащ в обхвата на обект „Кръгово кръстовище на бул. „Св. Климент Охридски“ – бул. „Андрей Ляпчев“, район „Студентски“, собственост на физически лица.
Докл. Димитър Дилчев
Решение № 664 по т. 26, обявено на 24.09.2019 г.


27. Доклад вх.№ СОА19-ВК08-5213/4/19.07.2019 г. относно прекратяване на съсобственост по чл. 36, ал. 1 от ЗОС, доброволно прилагане на влязъл в сила план по § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ПР на ЗУТ и изкупуване на имот, попадащ в улица по чл. 199, ал. 1 от ЗУТ.
Докл. Теодор Петков
Решение № 665 по т. 27, обявено на 24.09.2019 г.


28. Доклад вх.№ СОА19-ВК08-10580/09.08.2019 г. относно именуване на безименна улица с името „Омерица“.
Докл. Димитър Димов
Решение № 666 по т. 28, обявено на 24.09.2019 г.


29. Доклад вх.№ СОА19-ВК08-9438/1/16.08.2019 г. относно именуване на безимена улица с името „Горски дом“.
Докл. Даниела Райчева
Решение № 667 по т. 29, обявено на 24.09.2019 г.


30. Доклад вх.№ СОА19-ВК08-9424/1/16.08.2019 г. относно именуване на безименни улици с имената „Буневица“, „Къровица“, „Куманишки път“, „Требички път“, „Горна падина“, „Стопански двор“.
Докл. Даниела Райчева
Решение № 668 по т. 30, обявено на 24.09.2019 г.


31. Питане вх.№ СОА19-ГР94-3313/03.07.2019 г. от г-н Карлос Контрера – общински съветник относно просрочени задължения за данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци.
Отговор по т. 31

32. Доклад вх.№СОА19-ВК08-4559/3/11.06.2019 г. относно придобиване от Столична община на ПИ идентификатор 68134.904.1648, целият с площ от 1640 кв.м., собственост на физически лица, който попада в кв. 121, кв. 126 и кв. 125а и обслужващите улици, по  плана на м. „Кръстова вада“, район „Лозенец“
Докл. Николай Стойнев, Любомир Дреков
Решение № 669 по т. 32, обявено на 24.09.2019 г.


33. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-4743/4/12.09.2019 г. относно поставяне на мемориален обект – барелеф на Джон Ленън.
Докл. Йоанна Драгнева, Михаела Иванова
Решение № 670 по т. 33, обявено на 24.09.2019 г.


34. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-7333/12.09.2019 г. относно предложение за изменение и допълнение на договор с рег. Индекс СО-РД-56-1007/05.12.2013 г. между Столична община, „Столичен електротранспорт“ ЕАД и „Център за градска мобилност“ ЕАД.
Докл. Екатерина Йорданова
Решение № 671 по т. 34, обявено на 24.09.2019 г.
Приложение № 1


35. Доклад вх.№СОА19-ВК66-5870/3/13.09.2019 г. относно частична отмяна на решение № 572 по Протокол № 80/25.07.2019 г. на СОС и утвърждаване на актуализиран учредителен акт на специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания „проф. д-р Марин Мушмов“ ЕООД
Докл. д-р Веселин Милев, д-р Антон Койчев, Силвия Христова
Решение № 672 по т. 35, обявено на 24.09.2019 г.
Приложение № 1


36. Доклад вх.№ СОА19-ВК08-11945/11.09.2019 г. относно даване на съгласие за безвъзмездно прехвърляне  от страна на Държавата в полза на Столична община на право на собственост върху поземлени имоти с идентификатори 68134.802.2367, 68134.802.2366 и 68134.802.2359 – държавна собственост.
Докл. Цветомир Жеков
Решение № 673 по т. 36, обявено на 24.09.2019 г.


37. Доклад вх.№ СОА19-ВК08-8891/1/12.09.2019 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на помещения за здравни услуги в обособен самостоятелен обект с идентификатор 49206.2633.9139.1.1 в сграда с идентификатор 49206.2633.9139.1 – публична общинска собственост, намираща се на територията на Район „Връбница“, село Мрамор, улица “Васил Левски“ № 40.
Докл. Младен Младенов
Решение № 674 по т. 37, обявено на 24.09.2019 г.


38. Доклад вх.№СОА19-ВК66-7425/13.09.2019 г. относно удостояване с „Почетен знак на Столична община“ на г-н Христо Димитров.
Докл. Йорданка Фандъкова, Елен Герджиков, Малина Едрева, Светозар Ерменков
Решение № 675 по т. 38, обявено на 24.09.2019 г.

 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ...................................
                              (
ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ)