Обратно Заседание № 79 от 11.07.2019 година

ДНЕВЕН РЕД
на 79-то заседание на Столичния общински съвет,
проведено на 11 юли 2019 г. (четвъртък) от 10:00 часа
 
 
1. Доклад вх. № СОА19-ВК66-5386/04.07.2019 г.  относно подписване на споразумение за сътрудничество между Столична община, „Столичен автотранспорт“ ЕАД, „Столичен електротранспорт“ ЕАД, „МЕТРОПОЛИТЕН“ ЕАД, „Център за градска мобилност“ ЕАД, сдружение „Конфедерация на независимите синдикати в България“ и сдружение „Конфедерация на труда Подкрепа“.
 
2. Доклад вх. № СОА19-ВК66-5373/04.07.2019 г. относно кандидатстване на Столична община по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“  по Приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“. Процедура ) BG16M1OP002-5.004 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Мерки за адресиране на транспорта като източник на замърсяване на атмосферния въздух“.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 412 по т. 2, обявено на 18.07.2019 г.
 
3. Доклад вх. № СОА19-ДИ04-1091/2/28.06.2019 г.  относно участие на СО като партньор в проект „CITIES4CSR – Широкообхватни общински стратегии за насърчаване и стимулиране на корпоративна отговорност в градските райони“ по програма УРБАКТ III.
  
4. Доклад вх. № СОА19-ВК66-5142/28.06.2019 г. относно издаване на Запис на заповед в полза на Министерството на околната среда и водите, Главна дирекция „Оперативна програма околна среда “ – Управляващ орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“
 
5. Доклад вх. № СОА19-ВК66-877/3/04.07.2019 г. относно участие на СО като партньор в проект „Хранителна вълна – овластяване на градската младеж за климата“ по програма на Европейската комисия „Повишаване на обществената информираност по проблеми в образованието и насърчаване на развитието му в ЕС“.
  
6. Доклад вх. № СОА19-ДИ02-3/6/04.07.2019 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания.
 
7. Доклад вх. № СОА18-ДИ02-58/9/04.07.2019 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания.
 
8. Доклад вх. № СОА19-ДИ02-13/3/04.07.2019 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания.
 
9. Доклад вх. №СОА19-ВК66-5383/04.07.2019 г. относно утвърждаване на Приоритетни области, финансиране и параметри за кандидатстване, изпълнение и отчитане на Програма „Европа“ на Столична община за  2020 г.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов, Ирина Йорданова, Михаела Иванова, Станчо Станков
Решение № 419 по т. 9, обявено на 18.07.2019 г.

Приложение № 1
 
10. Доклад вх.№СОА19-ВК08-8706/1/04.07.2019 г. относно промяна на числеността и бюджета на ОП „София - проект“.
Докл. арх. Здравко Здравков, Дончо Барбалов
Решение № 420 по т. 10, обявено на 18.07.2019 г.
 
11. Доклад вх. № СОА19-ВК66-5006/24.06.2019 г. относно одобряване на проект за ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) на ПИ с идентификатор 57011.5527.312 от КККР на с. Подгумер, район „Нови Искър“, за създаване на нови УПИ VII-312- „за жилищно строителство“ и УПИ VIII-312- „за жилищно строителство“ от кв. 23а по плана на с. Подгумер и изменение на плана за улична регулация (ИПУР) по о.т. 119 – о.т. 118 до о.т. 117 за създаване на тротоар пред новообразуваните УПИ, район „Нови Искър”, Столична община.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 421 по т. 11, обявено на 18.07.2019 г.
 
12. Доклад вх. № СОА19-ВК66-5010/24.06.2019 г. относно прекратяване на производството по одобряване на проект за: План за регулация на м. „бул. Сливница - Люлин – 10 м.р.“ в граници: бул. „Сливница”, бул. „Петър Дертлиев“, ул. „ген. Владимир Динчев“, бул. „Луи Пастьор”, район „Люлин” в частта му относно УПИ II-102 от кв. 123, който е изключен от обхвата на одобряване с т. 5 от Решение № 396 по Протокол № 64 от 26.06.2014 г. на СОС.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 422 по т. 12, обявено на 18.07.2019 г.
 
13. Доклад вх. № СОА19-ВК66-5116/27.06.2019 г. относно одобряване на подробен устройствен план - План за регулация и план за застрояване на УПИ III-346,24 „за офиси и маг.“, кв. 35, м. „Прилежащи квартали на ул. „Железни врата“, район „Подуяне”, представляващ неразделна част от плана за регулация и плана за застрояване на м. „Прилежащи квартали на ул. „Железни врата“, одобрен с Решение № 541 от 23.07.2015 г. на СОС. 
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 423 по т. 13, обявено на 18.07.2019 г.
 
14. Доклад вх. № СОА19-ВК66-5119/27.06.2019 г. относно одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план - Изменение на парцеларен план за промяна на трасе на водопровод от "Рилски водопровод" до резервоар "Кокаляне" в обхват: през поземлен имот с идентификатор 37914.6802.83 и поземлен имот с идентификатор 37914.6803.110 по КККР на с. Кокаляне, район "Панчарево".
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 424 по т. 14, обявено на 18.07.2019 г.
 
15. Доклад вх. № СОА19-ВК66-5238/02.07.2019 г. относно одобряване на проект на подробен устройствен план – парцеларен план /ПП/ за инженерна инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за трасе на подземна кабелна линия – средно напрежение за обезпечаване на нов трафопост за обект „Шоурум и автосервиз, складове и офиси „Ягуар Ланд Роувър” на „Мото – Пфое” ЕООД с ИЯ, сондажен кладенец и ПП резервоар, находящ се в пи с идентификатор 68134.8592.220, м. „Могилите”, кв. „Враждебна”, район „Кремиковци” – Столична община. 
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 425 по т. 15, обявено на 18.07.2019 г.
 
16. Доклад вх. № СОА19-ВК66-5311/03.07.2019 г. относно разрешаване изработването на подробен устройствен план - план за улична регулация - ПУР (план за регулация само на улици и на поземлени имоти за обекти на публичната собственост) по смисъла на чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗУТ, парцеларен план по смисъла на чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ и изменение на план за улична регулация на бул. „Рожен” от о.т.76 - 77 до о.т.65 - 65а по плана за регулация на м. „НПЗ Илиянци-Запад” за обезпечаване с подробен устройствен план на продължението на бул. „Рожен” от „Северна скоростна тангента” до „Софийски околовръстен път”.
 
17. Доклад вх. №СОА19-ВК66-5385/04.07.2019 г. относно инвестиционно намерение на  „Пазари Изток“ ЕАД за изграждане на етажен надземен паркинг на територията на пазар „Ситняково“ и финансиране на строителството.
Докл. Николай Стойнев, Орлин Алексиев
Решение № 427 по т. 17, обявено на 18.07.2019 г.
Приложение № 1
 
18. Доклад вх. № СОА19-ВК66-5352/04.07.2019 г. относно приемане на документ „Цели, приоритети и организация на Календара на културните събития на Столична община за 2020 г.“
Докл. Малина Едрева, доц. д-р Тодор Чобанов
Решение № 428 по т. 18, обявено на 18.07.2019 г.
 
19. Доклад вх. № СОА19-ВК66-5344/04.07.2019 г. относно подкрепа от страна на Столична община, свързана с провеждането на Национален шампионат „Безопасно шофиране“ и кръг от Национален шампионат Затворен маршрут „Писта София 2019 г.“.
Докл. Екатерина Йорданова
Решение № 429 по т. 19, обявено на 18.07.2019 г.
 
20. Доклад вх. № СОА19-ВК66-5309/03.07.2019 г. относно подаване на апликационна форма за финансиране на техническа помощ.
Докл. Екатерина Йорданова, Зафир Зарков, Дончо Барбалов
Решение № 430 по т. 20, обявено на 18.07.2019 г.
 
21. Доклад вх. № СОА19-ВК08-1427/1/04.07.2019 г. относно финансиране със средства от Специализиран общински приватизационен фонд за обновяване на 5 /пет/ броя спортни игрища, находящи се на район „Илинден”, Столична община.
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов
Решение № 431 по т. 21, обявено на 18.07.2019 г.
 
22. Доклад вх. № СОА19-ВК08-2922/1/07.07.2019 г. относно финансиране със средства от Специализиран общински приватизационен фонд втори етап изпълнение на  строителните работи по ремонт и реконструкция на „Северен парк“, район „Надежда“.
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов
Решение № 432 по т. 22, обявено на 18.07.2019 г.
 
23. Доклад вх. № СОА19-ВК08-5576/1/04.07.2019 г. относно дофинансиране със средства от Специализиран общински приватизационен фонд за ремонт на кухненски асансьори в 82 ДГ „Джани Родари“, район „Връбница“ СО.
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов
Решение № 433 по т. 23, обявено на 18.07.2019 г.
 
24. Доклад вх. № СОА18-ВК08-11650/1/04.07.2019 г. относно финансиране със средства от Специализиран общински приватизационен фонд за спешен авариен ремонт на покрива на Здравната служба в кметство „Волуяк“, район „Връбница“, СО.
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов
Решение № 434 по т. 24, обявено на 18.07.2019 г.
 
25. Доклад вх. № СОА18-ВК08-6401/3/04.07.2019 г. относно финансиране със средства от Специализиран общински приватизационен фонд инвестиционен проект „Обновяване и основен ремонт на електрическата инсталация и повишаване на енергийната ефективност на сградата на 129 ОУ „Антим  I” и 164 ГПИЕ „Мигел де Сервантес” с адрес ул. „Султан тепе” №1 ,гр. София.
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов
Решение № 435 по т. 25, обявено на 18.07.2019 г.
 
26. Доклад вх. № СОА18-ВК08-6848/2/04.07.18 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за изграждане на ограда на двора на 121 СУ „Георги Измирлиев”, ул. „Георги Измирлиев” 24, район „Триадица“ СО.
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов
Решение № 436 по т. 26, обявено на 18.07.2019 г.
 
27. Доклад вх. № СОА18-ВК08-8516/1/04.07.2019 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за  спешно извършване на ремонт на санитарни възли № 1 в корпуси „А” и „Б” и № 2 в корпуси „Г” и „Д” на кота – 3,32 м. /сутерен/, в сградата на 25 ОУ „Д-р Петър Берон”, район „Красно село” Столична община и част от дворната канализация на училището.
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов
Решение № 437 по т. 27, обявено на 18.07.2019 г.
 
28. Доклад вх. № СОА17-ВК08-4333/4/04.07.2019 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за изграждане на външен асансьор към сградата на 36 СУ „Максим Горки“, ул. „Пирински проход“ № 35.
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов
Решение № 438 по т. 28, обявено на 18.07.2019 г.
 
29. Доклад вх. № СОА19-ВК66-2699/2/04.07.19 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за закупуване  на материално-техническо оборудване за дейността на звено „Общинска полиция“.
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов
Решение № 439 по т. 29, обявено на 18.07.2019 г.
 
30. Доклад вх. № СОА19-ВК66-3150/1/04.07.2019 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за материално-техническо оборудване за дейността на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ Столична община.
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов
Решение № 440 по т. 30, обявено на 18.07.2019 г.
 
31. Доклад вх. № СОА18-ВК66-2280/19/04.07.2019 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за изпълнение на обект „Разширение на съществуваща сграда за две градински групи, една яслена група и физкултурен салон на ДГ № 4 „Слънчо“ с. Владая, район „Витоша“.
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов
Решение № 441 по т. 31, обявено на 18.07.2019 г.
 
32. Доклад вх. № СОА19-ВК08-4075/1/04.07.2019 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за изграждане на нови детски и спортни площадки и реконструкция на две многофункционални спортни игрища на територията на район „Люлин“.
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов
Решение № 442 по т. 32, обявено на 18.07.2019 г.
 
33. Доклад вх. № СОА19-ВК08-4300/1/04.07.2019 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за изпълнение на мерки за енергийна ефективност: „Топлоизолиране на външни ограждащи стени“ и „Подмяна на дограма“ на корпус А на 119 СУ „Академик Михаил Арнаудов“, находяща се на ул. „Латинка“ № 11, район Изгрев – СО.
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов
Решение № 443 по т. 33, обявено на 18.07.2019 г.
 
34. Доклад вх. № СОА19-ВК08-5229/1/04.07.2019 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за изграждане на многофункционална спортна площадка в с. Негован и реновиране на многофункционална спортна площадка в с. Подгумер, район „Нови Искър“ – СО.
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов
Решение № 444 по т. 34, обявено на 18.07.2019 г.
 
35. Доклад вх. № СОА19-ВК66-3339/1/04.07.2019 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд - ремонтни и възстановителни дейности в парк „Дружба“, находящ се в гр. София, район „Искър“, ж.к. „Дружба 1“.
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов
Решение № 445 по т. 35, обявено на 18.07.2019 г.
 
36. Доклад вх. № СОА19-ВК66-4605/1/04.07.2019 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за обект: „Ремонт на алеи в Южен парк – III-та част“.
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов
Решение № 446 по т. 36, обявено на 18.07.2019 г.
 
37. Доклад вх. № СОА18-ВК66-2280/18/04.07.2019 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за изработване на типов инвестиционен проект за многопрофилна училищна спортна зала, инвестиционни проекти за прилежащо пространство, инженерни мрежи и съпътстващи помещения към залата за изграждането й на територията на 6 шест училища в Столична община и упражняване на авторски надзор съгласно Решение № 247/26.04.2018 г. на СОС.
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов
Решение № 447 по т. 37, обявено на 18.07.2019 г.
 
38. Доклад вх. № СОА18-ВК08-11380/77/04.07.2019 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за изпълнение на ремонти в общински училища и детски градини през 2019 г.
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов
Решение № 448 по т. 38, обявено на 18.07.2019 г.
 
39. Доклад вх. № СОА19-ВК08-5919/1/04.07.2019 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд изпълнение на дейности от местно значение - възстановяване на детска площадка в парк на „Стадиона“ – с. Доброславци.
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов
Решение № 449 по т. 39, обявено на 18.07.2019 г.
 
40. Доклад вх. № СОА19-ВК66-4239/1/04.07.2019 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд средства в за изграждане, реконструкция и обновяване на спортни площадки на територията на район „Овча купел“ и район „Връбница“.
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов
Решение № 450 по т. 40, обявено на 18.07.2019 г.
 
41. Доклад вх. № СОА19-ВК08-6834/1/04.07.2019 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за изграждане на детска площадка, находяща се в ПИ с идентификатор 68134.1600.84, част от УПИ I за ОДЗ, кв. 14а, м. „Витоша ВЕЦ Симеоново“ и изграждане на кучешка площадка в района на парк „Въртопо“ – в ПИ с идентификатор 68134.1602.6178 в кв. 3, попадащо в УПИ I – за парк „Въртопа, физкултурен салон и бански комплекс“ на територията на район „Студентски“ .
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов
Решение № 451 по т. 41, обявено на 18.07.2019 г.
 
42. Доклад вх. № СОА19-УЗ21-1043/1/04.07.2019 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за извършване на  неотложен ремонт на санитарните възли в 23 СУ „Фредерик Жолио-Кюри“, район „Слатина“ - СО.
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов
Решение № 452 по т. 42, обявено на 18.07.2019 г.
 
43. Доклад вх. № СОА19-ВК08-7721/1/04.07.2019 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд извършването на ремонт на сграда НЧ „Пробуда – 1908“, кв. Сеславци, район Кремиковци, Столична община.
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов
Решение № 453 по т. 43, обявено на 18.07.2019 г.
 
44. Доклад вх. № СОА19-ВК66-4751/1/04.07.2019 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд основен ремонт на сградата на 117 СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Бухово, район „Кремиковци“ Столична община .
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов
Решение № 454 по т. 44, обявено на 18.07.2019 г.
 
45. Доклад вх. № СОА19-ВК66-4901/1/04.07.2019 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за закупуване и доставка на 10 бр. неонатологични легла за нуждите на Първа специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение „Св. София“ ЕАД.
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов
Решение № 455 по т. 45, обявено на 18.07.2019 г.
 
46. Доклад вх. №  СОА19-ВК66-5330/1/04.07.2019 г. относно изменение на Решение № 333  по Протокол № 54 от 31.05.2018 г. на Столичния общински съвет.
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов
Решение № 456 по т. 46, обявено на 18.07.2019 г.
 
47. Доклад вх. № СОА19-ВК66-5329/2/04.07.2019 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за основни ремонти на сградния фонд на общинско дружество „Столичен електротранспорт“ ЕАД.
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов
Решение № 457 по т. 47, обявено на 18.07.2019 г.
 
48. Доклад вх. № СОА18-ВК66-4067/8/04.07.2019 г. относно изменение  на решение № 384 по Протокол № 55/14.06.2018 г. на СОС.
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов
Решение № 458 по т. 48, обявено на 18.07.2019 г.
 
49. Доклад вх. № СОА19-МЦ29-137/2/04.07.2019 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за закупуване на медицинска апаратура – ехографски системи за нуждите на общински лечебни заведения за извънболнична помощ.
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов
Решение № 459 по т. 49, обявено на 18.07.2019 г.
 
50. Доклад вх. № СОА19-ВК66-4816/1/04.07.2019 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за доставка и монтаж на асансьорна уредба в „Диагностично-консултативен център XXII-София“ ЕООД.
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов
Решение № 460 по т. 50, обявено на 18.07.2019 г.
 
51. Доклад вх. № СОА19-МЦ29-266/2/04.07.2019 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за закупуване и доставка на ехограф за нуждите на „Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение „Шейново“ ЕАД.
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов
Решение № 461 по т. 51, обявено на 18.07.2019 г.
 
52. Доклад вх. № СОА17-ВК08-15685/8/04.07.2019 г. относно изменение на Решение № 169 от 06.04.2017 г. на СОС и Приложение № 1 към него за дофинансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за изпълнение на СМР на обекти: „Основен ремонт на покрив, фасади, тераси, стълбища и съпътстващи работи в стара сграда на 103 ДГ „Патиланско царство“, ул. „Гинци“ № 16, ж.к. „Хаджи Димитър“, район „Подуяне“, гр. София.
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов
Решение № 462 по т. 52, обявено на 18.07.2019 г.
 
53. Доклад вх. № СОА19-ВК08-6199/2/04.07.19 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за изготвяне на инвестиционен проект за изграждане на здравен пункт в село Волуяк.
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов
Решение № 463 по т. 53, обявено на 18.07.2019 г.
 
54. Доклад вх. № СОА19-ВК66-5175/28.06.2019 г. относно безвъзмездно предоставяне на целева финансова помощ от Столична община.
Докл. Йоанна Драгнева, Михаела Иванова
Решение № 464 по т. 54, обявено на 18.07.2019 г.
 
55. Доклад вх. № СОА19-НЦ62-40/2/10.06.2019 г. относно предоставяне за безвъзмездно управление на общински имоти на Център за спешна медицинска помощ-София за срок от 5 (пет) години.
Докл. д-р Веселин Милев, Милка Христова, д-р Антон Койчев, Дончо Барбалов
Решение № 465 по т. 55, обявено на 18.07.2019 г.
 
56. Доклад вх. № СОА19-ВК66-4165/2/26.06.2019 г. относно даване на съгласие за увеличаване на капитала на „Диагностично-консултативен център XVI-София“ ЕООД, чрез непарична вноска. 
Докл. д-р Веселин Милев, Иветка Петрова, Дончо Барбалов
Решение № 466 по т. 56, обявено на 18.07.2019 г.
 
57. Доклад вх. № СОА19-МЦ29-189/1/27.06.2019 г. относно удължаване на гратисния период по договор за отпускане на заем от Столична община на „Диагностично-консултативен център V-София“ ЕООД.
Докл. д-р Веселин Милев, Милка Христова, Симеон Славчев, Дончо Барбалов
Решение № 467 по т. 57, обявено на 18.07.2019 г.
 
58. Доклад вх.№СОА19-ВК66-5348/04.07.2019 г. относно увеличаване на капитала на „Диагностично-консултативен център XX-София“ ЕООД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран учредителен акт на дружеството.
Докл. д-р Веселин Милев, Милка Христова, Симеон Славчев, Дончо Барбалов
Решение № 468 по т. 58, обявено на 18.07.2019 г.
 
59. Доклад вх.№СОА19-ВК66-5347/04.07.2019 г. относно увеличаване на капитала на „Диагностично-консултативен център XI-София“ ЕООД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран учредителен акт на дружеството.
Докл. д-р Веселин Милев, д-р Антон Койчев, Венетка Серафимова, Дончо Барбалов
Решение № 469 по т. 59, обявено на 18.07.2019 г.
 
60. Доклад вх.№СОА19-ВК66-5350/04.07.2019 г. относно даване на съгласие за увеличаване ва капитала на „Диагностично-консултативен център XIV-София“  ЕООД, чрез непарична вноска.
Докл. д-р Веселин Милев, Иветка Петрова, Дончо Барбалов
Решение № 470 по т. 60, обявено на 18.07.2019 г.
 
61. Доклад вх.№СОА19-ВК66-5345/04.07.2019 г. относно проведен конкурс за избор на управители на общински лечебни заведения за болнична помощ – еднолични дружества с ограничена отговорност по Решение № 225 от 18.04.2019 г. на Столичен общински съвет.
Докл. д-р Веселин Милев, Милка Христова, д-р Антон Койчев, Симеон Славчев, Карлос Контрера, Дончо Барбалов
Решение № 471 по т. 61, обявено на 18.07.2019 г.
 
62. Доклад вх.№СОА19-ВК66-5356/04.07.2019 г. относно допълнение към Програмата на Столична община за скринингово изследване за рак на млечната жлеза (РМЖ).
Докл. д-р Веселин Милев, Малина Едрева, Милка Христова, д-р Антон Койчев, Силвия Христова, Дончо Барбалов
Решение № 472 по т. 62, обявено на 18.07.2019 г.
 
63. Доклад вх.№СОА19-ВК66-5358/04.07.2019 г. относно допълнение към Програмата на Столична община за скринингово изследване щитовидната жлеза.
Докл. д-р Веселин Милев, Малина Едрева, Милка Христова, Силвия Христова, Дончо Барбалов
Решение № 473 по т. 63, обявено на 18.07.2019 г.
 
64. Доклад вх. № СОА19-ВК66-5353/04.07.2019 г. относно даване на съгласие за увеличаване на капитала на „Диагностично-консултативен център VII-София“ ЕООД, чрез непарична вноска.
Докл. д-р Веселин Милев, Симеон Славчев, д-р Антон Койчев, Дончо Барбалов
Решение № 474 по т. 64, обявено на 18.07.2019 г.
 
65. Доклад вх. № СОА19-ВК08-2583/3/24.06.2019 г. относно обявяване от публична в частна  общинска собственост и отдаване под наем, без публичен търг и публично оповестен конкурс на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.204.218.1.126, находящ се на територията на Район „Красно село“, ж.к. „Хиподрума“, бл. № 134, вх. А, етаж 1 за образователни , просветни и социални цели за деца.
 
66. Доклад вх. № СОА19-ВК08-4549/2/24.06.2019 г. относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от имот в улична регулация – тротоар, представляващ публична общинска собственост и находящ се на територията на Район „Красно село“, между локалното платно на бул. „Цар Борис III“ и бул. „Братя Бъкстон“, върху която част е предвидено разполагането на преместваем обект за търговска дейност по одобрена схема от главния архитект на СО.
 
67. Доклад вх. № СОА19-ВК08-8007/2/02.07.2019 г. относно процедура по прилагане на ПУП за УПИ III-8,9,17, кв.223, м. „Пробив бул. „Пенчо Славейков“, район „Възраждане“.
 
68. Доклад вх. № СОА19-ВК08-8424/28.06.2019 г. относно прекратяване на съсобственост между Столична община, от една страна и от друга „Инвестстрой Пропъртис“ ООД, чрез изкупуване дела на Столична община, представляващ 5/6 ид.ч. от ПИ с идентификатор 68134.513.414 по кадастрална карта и кадастрални регистри, попадащ в УПИ I-12,15, кв. 22, м. „ГГЦ-Зона В17“, ул. „Клокотница“ № 63-65, гр. София, район „Сердика“.
 
69. Доклад вх. № СОА19-ВК08-8473/01.07.2019 г. относно продажба на общински имот – частна общинска собственост на собствениците на законно построената върху имота сграда, представляващ ПИ с идентификатор 68134.503.1047, съставляващ УПИ XXXII-ОбНС, кв. 95, м. кв. “Бенковски“, гр. София, район „Сердика“, ул. „Напредък“ № 30.
 
70. Доклад вх. № СОА18-ВК08-4660/3/24.06.2019 г. относно предложение за процедура за сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за проектен УПИ III-909, кв. 20, изключен от действащия план за регулация на местност „Суха река-запад“, одобрен с Решение № 325 по Протокол № 42/27.06.2013 г. на СОС.
 
71. Доклад вх. № СОА19-ВК08-7217/1/21.06.2019 г. относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем за земеделска, земя, частна общинска собственост, в землище Илиянци и землище Требич.
 
72. Доклад вх. № СОА19-ВК08-8297/27.06.2019 г. относно провеждане на публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж, възмездно и безсрочно, върху поземлен имот – частна общинска собственост, с идентификатор 68134.1386.2837, с площ 1 198 кв.м., съставляващ УПИ  VIII-2548 – за жс и тп, кв. 18а, м. „Надежда 1а и 1б“, район „Надежда“, срещу обезщетение с равностойни обекти.
 
73. Доклад вх. № СОА19-ВК08-7586/1/04.07.2019 г. относно процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за сключване на предварителен, а впоследствие и окончателен договор, във връзка с изменение на плана за регулация и образуване на нов УПИ VIII-1374,2144-за жс, кв. 8, м. „НПЗ Орион и съседни жилищни територии“, район „Надежда“.
 
74. Доклад вх. № СОА19-ВК08-2102/3/25.06.2019 г. относно процедура по промяна предназначението на общински жилищен имот, съставляващ апартамент № 21, находящ се в гр. София, район „Искър“, ж.к. „Дружба“2ч., бл. 410, вх. А, ет. 6 от фонд „Резервен“ във фонд „Настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди“.
Докл. Ивайло Цеков, Альоша Даков
Решение № 484 по т. 74, обявено на 18.07.2019 г.
 
75. Доклад вх. № СОА18-ТД26-12798/7/02.07.2019 г. относно процедура за доброволно прилагане на план за регулация УПИ IV-1327, отреден за „административно обслужване и складове“, кв. 12, м. „НПЗ Изток-Къро“.
 
76. Доклад вх. № СОА19-ВК08-7885/19.06.2019 г. относно необходимост от осигуряване на заемообразно финансиране от бюджета на Столична община във връзка с изплащане на разходи за изпълнение на проект „Осигуряване на топъл обяд – 2016-2020“, финансиран съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, сключен между Агенция за социално подпомагане чрез Дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция“ и район „Витоша“ Столична община.
 
77. Доклад вх. № СОА19-ВК08-8622/03.07.2019 г. относно процедура по реда на Закона за устройство на територията за прилагане на влязъл в сила ПУП относно УПИ XV-265 и УПИ XIV-265 от кв. 114, местност „Драгалевци-разширение-север“, по плана на гр. София.
 
78. Доклад вх. № СОА19-ВК08-1887/3/24.06.2019 г. относно провеждане на процедура по реда на § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ПР на ЗУТ.
Докл. Христина Семерджиева
Решение № 488 по т. 78, обявено на 18.07.2019 г.
 
79. Доклад вх. № СОА19-ВК08-2083/2/24.06.2019 г. относно процедура на основание § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ПР ат Закона за устройство на територията, за доброволно прилагане на действащ ПУП – план за регулация за УПИ XIII – 270, кв. 46, местност „в.з. Горна баня“.
Докл. Христина Семерджиева
Решение № 489 по т. 79, обявено на 18.07.2019 г.
 
80. Доклад вх. № СОА19-ВК08-6136/1/24.06.2019 г. относно предложение за сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, по предложен проект за ПУП-изменение на плана за регулация по отношение на УПИ IV-25, кв. 64, м. „кв. Горна баня“, район „Овча купел“.
Докл. Христина Семерджиева
Решение № 490 по т. 80, обявено на 18.07.2019 г.
 
81. Доклад вх. № СОА19-ВК08-6089/1/04.07.2019 г. относно процедура по § 8, ал. 2, т. 1 от ПР на ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация за УПИ V-75, кв. 46, м. „Овча купел-актуализация“, по плана на гр. София, отреден за поземлен имот с идентификатор 68134.4337.75 по кадастрална карта и кадастралните регистри.
Докл. Христина Семерджиева
Решение № 491 по т. 81, обявено на 18.07.2019 г.
 
82. Доклад вх. № СОА17-ВК08-16233/7/04.07.2019 г. относно провеждане на процедура по реда на Закона за устройство на територията.
Докл. Христина Семерджиева
Решение № 492 по т. 82, обявено на 18.07.2019 г.
 
83. Доклад вх. № СОА19-ВК08-4557/1/04.07.2019 г. относно процедура по § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от преходните разпоредби на Закона за устройство на територията.
Докл. Христина Семерджиева
Решение № 493 по т. 83, обявено на 18.07.2019 г.
 
84. Доклад вх. № СОА19-ВК66-5384/04.07.2019 г. относно учредяване в полза на Сдружение „Национална занаятчийска камара“ на безвъзмездно право на ползване върху общински нежилищен имот частна общинска собственост – помещение (бивш магазин), разположено в партерния етаж на бл. 137, ж.к. „Люлин“.
Докл. Милко Младенов, Карлос Контрера
Решение № 494 по т. 84, обявено на 18.07.2019 г.
 
85. Доклад вх. № СОА19-ВК08-5450/3/24.06.2019 г. относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на части, от имот – публична общинска собственост, находящ се в 61-во ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ на територията на район „Връбница“, върху които е предвидено разполагане на вендинг автомат за топли напитки и машина за фрешове.
 
86. Доклад вх. № СОА19-ВК08-2406/1/04.07.2019 г. относно процедура по § 8, ал.2, т. 1 от преходните разпоредби на Закона за устройство на територията.
 
87. Доклад вх. № СОА18-ВК08-12358/10/04.07.2019 г. относно провеждане на процедура по реда § 8, ал. 2 и ал. 3 от ПР на ЗУТ и чл. 199, ал. 1 от ЗУТ.
 
88. Доклад вх. № СОА19-ВК66-5382/04.07.2019 г. относно поставяне на бюст – паметник на Капитан Петко Войвода.
Докл. Малина Едрева, Борислав Бориславов
Решение № 498 по т. 88, обявено на 18.07.2019 г.
 
89. Доклад вх. № СОА19-КИ18-183/1/04.07.2019 г. относно удостояване на академик Георги Любенов Минчев със званието "Почетен гражданин на София".
Докл. Йорданка Фандъкова, Елен Герджиков, Малина Едрева, Светозар Ерменков
Решение № 499 по т. 89, обявено на 18.07.2019 г.
 
90. Доклад вх. № СОА19-ВК66-5377/04.07.2019 г. относно присъждане  на "Почетен знак на Столична община" на Н. Пр. Ерик Льобедел, Посланик  на република Франция в България.
Докл. Йорданка Фандъкова, Елен Герджиков, Малина Едрева, Светозар Ерменков
Решение № 500 по т. 90, обявено на 18.07.2019 г.
 
91. Доклад вх. № СОА19-ВК66-5380/04.07.2019г. относно присъждане  на "Почетен знак на Столична община" г-н Енцио Ветцел -директор на Гьоте -институт  България.
Докл. Йорданка Фандъкова, Елен Герджиков, Малина Едрева, Светозар Ерменков
Решение № 501 по т. 91, обявено на 18.07.2019 г.
 
92. Доклад вх. № СОА19-НЦ62-425/2/04.07.2019 г. относно присъждане на звание „Почетен гражданин на София“ на г-н Николай Михайлов Петков – известен български алпинист.
Докл. Йорданка Фандъкова, Елен Герджиков, Малина Едрева, Светозар Ерменков
Решение № 502 по т. 92, обявено на 18.07.2019 г.
 
93. Доклад вх. № СОА19-ВК66-5379/04.07.2019 г. относно връчване на „Значка на София“ на г-н Фабиен Флори – Съветник по сътрудничеството и културната дейност на Посолството на Франция в България и Директор на Френския културен институт.
Докл. Йорданка Фандъкова, Елен Герджиков
Решение № 503 по т. 93, обявено на 18.07.2019 г.
  
94. Доклад вх. № СОА19-ВК66-5378/04.07.2019г. относно връчване на „Значка на София“ г-н Пиер Гийме – културен аташе на Франция в България.
Докл. Йорданка Фандъкова, Елен Герджиков
Решение № 504 по т. 94, обявено на 18.07.2019 г.
 
95. Питане вх.№СОА19-ГР94-2734/05.06.2019 г. от г-н Борис Цветков – общински съветник относно отчуждаването на частни терени в парка около езерото в жк „Дружба“ и в парка между блокове 105, 120, 99, 125 и 108 СУ „Никола Беловеждов“ в жк „Дружба“ 1, и необходимостта от възстановяване и поддържане на парка да 108 СУ – осветление, пейки, детски и спортни площадки, алеи, озеленяване.
 
96. Питане вх.№СОА19-ГР94-2735/05.06.2019 г. от г-н Борис Цветков – общински съветник относно охраната на вододайните и водоснабдителните зони и на други съоръжения от обществено значение.
 
97. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-5414/05.07.2019 г. относно увеличаване бюджета на Общински културен институт Дом на културата „Искър“ със средства, необходими за средствата за работна заплата на Софийски духов оркестър.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов
Решение № 505 по т. 97, обявено на 18.07.2019 г.
 
98. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-620/7/08.07.2019 г. относно изпълнение на Решение № 160/28.03.2019 г. – шестмесечен отчет за приключили и отчетени проекти по Програма за развитие на физическото възпитание и спорта.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов
Решение № 506 по т. 98, обявено на 18.07.2019 г.
 
99. Доклад вх.№СОА19-ТД26-4692/3/08.07.2019 г. относно даване на съгласие „Метрополитен“ ЕАД да извърши продажба на собствения на дружеството дял в недвижим имот, съсобствен с трето лице.
Докл. Николай Стойнев, Карлос Контрера
Решение № 507 по т. 99, обявено на 18.07.2019 г.
 
100. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-5453/08.07.2019 г. относно изготвяне на оценка на непарична вноска на право на собственост върху недвижим имот за увеличаване на капитала на „Софийски имоти“ ЕАД.
Докл. Николай Стойнев, Милка Христова, Силвия Христова, Лорита Радева, Искра Ангелова, Карлос Контрера, Стефан Марков, Войслав Тодоров, Ботьо Ботев
Решение № 508 по т. 100, обявено на 18.07.2019 г.
 
101. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-5504/09.07.2019 г. относно проведен конкурс за избор на управители на общински лечебни заведения за извънболнична помощ – еднолични дружества с ограничена отговорност по Решение № 226 от 18.04.2019 г. на Столичния общински съвет.
Докл. д-р Веселин Милев, Милка Христова, Симеон Славчев, Карлос Контрера, Дончо Барбалов
Решение № 509 по т. 101, обявено на 18.07.2019 г.
 
102. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-5505/09.07.2019 г. относно проведен конкурс за избор на изпълнителни директори на общински лечебни заведения за болнична помощ – еднолични акционерни дружества по Решение № 231 от 18.04.2019 г. на Столичен общински съвет.
Докл. д-р Веселин Милев, Милка Христова, Симеон Славчев, Карлос Контрера, Дончо Барбалов
Решение № 510 по т. 102, обявено на 18.07.2019 г.
 
103. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-4020/1/08.07.2019 г. относно даване на съгласие за увеличаване на капитала на „Диагностично-консултативен център XII-София“ ЕООД, чрез непарична вноска.
Докл. д-р Веселин Милев, Станил Станилов, Венетка Серафимова, Дончо Барбалов
Решение № 511 по т. 103, обявено на 18.07.2019 г.
 
104.  Доклад вх.№ СОА19-ВК08-7695/1/05.07.2019 г. относно разкриване на Клуб на пенсионера и инвалида в гр. Банкя на територията на район „Банкя“.
Докл. Рангел Марков
Решение № 512 по т. 104, обявено на 18.07.2019 г.
 
105.  Доклад вх.№ СОА19-ГР94-2909/1/05.07.2019 г. относно присъждане на отличие „Значка на София“ на проф. Николай Жечев.
Докл. Йорданка Фандъкова, Елен Герджиков
Решение № 513 по т. 105, обявено на 18.07.2019 г.
 
106.  Доклад вх.№ СОА19-НЦ62-621/1/05.07.2019 г. относно присъждане на отличие „Значка на София“ на Николай Георгиев – режисьор.
Докл. Йорданка Фандъкова, Елен Герджиков
Решение № 514 по т. 106, обявено на 18.07.2019 г.

 

 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:...................................
                           (ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ)