Обратно Заседание № 77 от 13.06.2019 година

ДНЕВЕН РЕД
на 77-мо заседание на Столичния общински съвет,
проведено на 13 юни 2019 г. (четвъртък) от 10:00 часа

 

1. Доклад вх.№СОА19-ВК66-4521/06.06.2019 г.  относно избор на Комисия по номинация на обществен посредник на Столична община, съгласно чл.9 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Столична община /ПОДОПТСО/.
Докл. Орлин Иванов, Милка Христова, Борислав Бориславов, Симеон Славчев
Решение № 342 по т. 1, обявено на 20.06.2019 г.


2. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-3835/14.05.2019 г. относно увеличаване на капацитета на социална услуга – държавно-делегирана дейност – Дом за пълнолетни лица с деменция, с адрес: гр. София, кв. Княжево, бул. „Цар Борис III“ № 200-202.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 343 по т. 2, обявено на 20.06.2019 г.


3. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-4268/29.05.2019 г. относно откриване на две нови социални услуги в общността – Център за обществена подкрепа „Щастливо детство“ и Дневен център за деца и/или младежи с увреждания „Развитие“ на територията на Столична община като делегирани от държавата дейности, при провеждане на конкурси за избор на лицензирани доставчици, които притежават опит, капацитет и осигуряват необходимата материална база.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 344 по т. 3, обявено на 20.06.2019 г.


4. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-4519/06.06.2019 г. относно приемане годишните финансови отчети за 2018 година на общинските еднолични дружества с ограничена отговорност и едноличните акционерни дружества и освобождаване от отговорност на управителите и членовете на съветите на директорите.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 345 по т. 4, обявено на 20.06.2019 г.
Приложение № 1 и 2


5. Доклад вх.№СОА19-ВК66-4520/06.06.2019 г. относно приемане годишни финансови отчети и годишните доклади за дейността за 2018 г. на общинските дружества в ликвидация.
Докл. д-р Веселин Милев, Николай Стойнев, Дончо Барбалов
Решение № 346 по т. 5, обявено на 20.06.2019 г.


6. Доклад вх.№ СОА18-ДИ02-49/6/23.05.2019 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 347 по т. 6, обявено на 20.06.2019 г.


7.  Доклад вх.№ СОА19-ВК08-3457/2/23.05.2019 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 348 по т. 7, обявено на 20.06.2019 г.


8. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-3988/17.05.2019 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план-изменение на план за регулация на УПИ XIV-2082 за създаване на нов УПИ XIV-6178-„за ж.с.“, кв. 28, м. „Дървеница”, район „Студентски“ и изменение на улична регулация от о.т.14 до о.т.14а.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 349 по т. 8, обявено на 20.06.2019 г.


9. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-4050/20.05.2019 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) на м. „кв. Филиповци“, район „Люлин“ за създаване на нов УПИ V-219 „за жил. стр.“ в нов кв. 55а за поземлен имот с идентификатор 68134.4397.219 по КККР и нов УПИ VII-171 „за жил. стр.“ в кв. 55 за поземлен имот с идентификатор 68134.4397.171 по КККР, изменение на плана за улична регулация за продължаване на контактната улица от о.т. 18м до нова о.т. 18о.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 350 по т. 9, обявено на 20.06.2019 г.


10. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-4183/23.05.2019 г. относно разрешаване изработването на проект на подробен устройствен план - парцеларен план /ПП/ за инженерна инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за трасе на канален колектор към Столично предприятие за третиране на отпадък - площадка „Хан Богров", с. Горни Богров, район „Кремиковци" - Столична община.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 351 по т. 10, обявено на 20.06.2019 г.


11. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-4181/23.05.2019 г. относно разрешаване изработването на проект на подробен устройствен план - парцеларен план (ПП) за инженерна инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за трасе на канален колектор над река Искър, кв. Враждебна, район „Кремиковци" - Столична община.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 352 по т. 11, обявено на 20.06.2019 г.


12. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-4162/23.05.2019 г. относно прекратяване на производството по одобряване на проект за: План за регулация на м. „Изток-изток част I и част II“ в частта му относно УПИ XIX-1577 от кв. 10, район „Изгрев“, който е изключен от обхвата на одобряване по т. 1 от Решение № 241 по Протокол № 38, т. 35 от 16.04.2009 г. на СОС.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 353 по т. 12, обявено на 20.06.2019 г.


13. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-4203/27.05.2019 г. относно разрешаване изработването на проект на подробен устройствен план – парцеларен план /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура за трасе на подземна кабелна линия – средно напрежение в поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68134.8592.173 за обезпечаване на нов трафопост, разположен в ПИ с идентификатор 68134.8592.181, м. „Могилите”, кв. „Враждебна”, район „Кремиковци” – Столична община.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 354 по т. 13, обявено на 20.06.2019 г.


14. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-4215/28.05.2019 г.  относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) - план-извадка - изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) на УПИ I-247, за създаване на нов УПИ I-1706.631 за "ж.с.", кв. 1, м. "с. Мърчаево" и изменение на план за улична регулация (ИПУР) от о.т. 153-о.т. 154-о.т.139 и от о.т.139 до о.т. 140, район Витоша.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 355 по т. 14, обявено на 20.06.2019 г.


15. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-4381/03.06.2019 г. относно проект за подробен устройствен план –план за регулация на УПИ I-1474 „за жс“, кв. 7, м. НПЗ „Хладилника-Витоша” – част юг, район „Лозенец” и изменение профила на улица от о.т.14 до о.т. 14в, ПИ с идентификатор 68134.903.1474 по КККР, представляващ неразделна част от план за регулация на м. НПЗ „Хладилника-Витоша”, одобрен с Решение № 254 по Протокол № 17/31.05.2012 г. на Столичния общински съвет, поправено с Решение № 703 по Протокол № 42/26.10.2017 г. на Столичния общински съвет за поправка на ОФГ.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 356 по т. 15, обявено на 20.06.2019 г.


16. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-4382/03.06.2019 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план – Изменение на план за регулация за откриване на задънена улица от о.т.153а-нова до о.т.153б-нова; изменение границите на УПИ XV-2188 и разделянето му за създаване на нови УПИ XV-925 „за ЖС” и УПИ XXXII-925 „за ЖС”; изменение границите на контактни УПИ XI-2180, УПИ XVI-2187 и УПИ XXII-2188, кв. 62, м. „гр. Банкя”, район „Банкя”.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 357 по т. 16, обявено на 20.06.2019 г.


17. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-4383/03.06.2019 г. относно одобряване на подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) на УПИ IX-5114-„за КОО“, кв. 250, м. „Студентски град”, район „Студентски”, представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „Студентски град”, одобрен с Решение № 468 по Протокол № 70/22.07.2010 г. на СОС.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 358 по т. 17, обявено на 20.06.2019 г.


18. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-4384/03.06.2019 г. относно одобряване проект за подробен устройствен план (ПУП) –план за регулация и застрояване (ПРЗ) - план-извадка за кв. 2, м. „бул. Баба Парашкева”, район „Люлин” нов УПИ III-230,231,232 „за жил. стр., магазини, гаражи и ателиета” за поземлени имоти с идентификатори 68134.4356.230, 68134.4356.231 и 68134.4356.232 и план за улична регулация между о.т. 315 - о.т. 307в; о.т. 307в - о.т. 306а; о.т. 306а - о.т. 316, м. „бул. „Баба Парашкева”, район „Люлин”.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 359 по т. 18, обявено на 20.06.2019 г.


19. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-4394/04.06.2019 г. относно проект за подробен устройствен план - изменение на план за регулация и застрояване за преструктуриране на кв. 10 и създаване на нови кв. 10, кв. 10а, кв. 10б, кв. 10в, кв. 10г, кв. 10д, кв. 10e, кв. 10ж, кв. 10з, кв. 10и, кв. 10к, м. НПЗ „Захарна фабрика", район „Илинден" и изменение действаща улична регулация.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 360 по т. 19, обявено на 20.06.2019 г.


20. Доклад вх.№СОА19-ВК66-4524/06.06.2019 г. относно отмяна на Решение № 557 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г. на Столичния общински съвет, намаляване и увеличаване на капитала на „Софийски имоти“ ЕАД, утвърждаване на актуализиран устав на дружеството и учредяване на право на строеж.
Докл. Николай Стойнев, Ботьо Ботев
Решение № 361 по т. 20, обявено на 20.06.2019 г.
Приложение А


21. Доклад вх.№СОА19-ВК66-4523/06.06.2019 г. относно даване на мандат на представителя на Столична община в Общото събрание на акционерите на „София Крематориум“ АД за гласуване на точките от дневния ред на обявеното за 24.06.2019 г. редовно Общо събрание на акционерите.
Докл. Мита Георгиева
Решение № 362 по т. 21, обявено на 20.06.2019 г.


22. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-4518/06.06.2019 г. относно изменение и допълнение на Решение № 248, постановено по Протокол № 75 от 18.04.2019г. на Столичен общински съвет.
Докл. Ирина Йорданова, д-р Антон Койчев, Дончо Барбалов
Решение № 363 по т. 22, обявено на 20.06.2019 г.
Приложение № 1


23. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-12789/4/04.06.2019 г. относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на части от имот, публична общинска собственост, находящ се на територията на Район „Красно село“, между улица „Константин Иречек“ и улица „Яков Крайков“, върху които части е предвидено разполагането на преместваеми обекти за търговски и обслужващи дейности по одобрена схема от главния архитект на СО.
Докл. Христо Апостолов
Решение № 364 по т., 23 обявено на 20.06.2019 г.


24. Доклад вх.№ СОА19-ВК08-1066/5/04.06.2019 г. относно определяне предназначението на общинско жилище на бул. „Янко Сакъзов“ № 19 с идентификатор 68134.406.119.12.26 на девети /осми жилищен/ етаж за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди.
Докл. Васил Цолов
Решение № 365 по т. 24, обявено на 20.06.2019 г.


25. Доклад вх.№ СОА19-ВК08-7179/04.06.2019 г. относно придобиване от Столична община на ПИ с идентификатор 68134.905.1230, целият с площ 2078 кв.м, попадащ в улична регулация, в участъка от о.т.701-о.т.702, в обхвата на ул. „Филип Кутев“, обслужващ кв. 41, м. „Витоша-ВЕЦ-Симеоново“ и кв. 1, м. „Зоопарк“, в УПИ V-„За озеленяване“ и в УПИ VI-„За озеленяване“, кв. 1, м. „Зоопарк“, собственост на физическо лице, м. „Витоша-ВЕЦ-Симеоново“, район „Лозенец“.
Докл. Любомир Дреков
Решение № 366 по т. 25, обявено на 20.06.2019 г.


26. Доклад вх.№ СОА19-ВК08-4132/1/05.06.2019 г. относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на рекламни пана с обща площ 43,85 кв.м, разположени на северната стена на главен пешеходен подлез „НДК“  и отразени в проекта за основен ремонт и реконструкция подлеза като три блока от „Разгъвка А1-зона А“.
Докл. Николай Терзиев
Решение № 367 по т. 26, обявено на 20.06.2019 г.


27. Доклад вх.№ СОА18-ТД26-18063/4/04.06.2019 г. относно процедура за прилагане план за регулация и застрояване, одобрен с Решение № 552 по Протокол № 45 от 29.07.2009 г. на Столичен общински съвет за УПИ  I-319,324, кв 14, м. „Младост - 4“.
Докл. Румен Русев
Решение № 368 по т. 27, обявено на 20.06.2019 г.


28. Доклад вх.№ СОА19-ВК08-6158/1/21.05.2019 г. относно предоставяне на финансови средства в размер на 5 840 лв. за инвестиционно проектиране на Паметник на загиналите във войните за свободата и независимостта на България.
Докл. Милко Младенов
Решение № 369 по т. 28, обявено на 20.06.2019 г.


29. Доклад вх.№ СОА19-ВК08-1558/1/22.05.2019 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на помещение за стоматологичен кабинет с площ 11 кв. м., находящо се на втория етаж в сграда с идентификатор 22304.7891.9790.1 – публична общинска собственост, намиращ се на територията на Район „Кремиковци“, село Долни Богров.
Докл. Ивайло Панев
Решение № 370 по т. 29, обявено на 20.06.2019 г.


30. Питане вх.№ СОА19-ГР94-1664/01.04.2019 г. от г-жа Марта Георгиева – общински съветник относно ремонтните дейности в „Централната градска част на град София-зона 2“ по  проект „Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства в Централна градска част на град София“.
Отговор по т. 30

31. Питане вх.№ СОА19-ГР94-1730/04.04.2019 г. от г-н Калоян Паргов и г-жа Милка Христова – общински съветници относно извършван ремонт в 70 ОУ „Св. Климент Охридски“, ул. „Адам Мицкевич“ № 10, район „Връбница“ по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“.
Отговор по т. 31

32. Питане вх.№ СОА19-ГР94-2504/22.05.2019 г. от г-н Альоша Даков – общински съветник относно качество и контрол при извършване на обработки срещу кърлежи, комари и гризачи на територията на зелената система на Столична община.
Отговор по т. 32

33. Доклад вх.№ СОА19-МЦ29-253/1/11.06.2019 г. относно определяне на представител на Столична община в общото събрание на съдружниците в „Диагностично-консултативен център XXIII-София“ ООД, като и конкретизиране на неговите задачи по повод насроченото за 17.06.2019 г. общо събрание на съдружниците в „ДКЦ XXIII-София“ ООД.
Докл. д-р Веселин Милев, Николай Стойнев
Решение № 371 по т. 33, обявено на 20.06.2019 г.


34. Доклад вх.№ СОА19-НЦ62-229/2/10.06.2019 г. относно изменение на Решение № 251 по Протокол № 52 от 26.04.2018 г. на Столичния общински съвет.
Докл. д-р Веселин Милев, Малина Едрева, Живка Новкова, Милка Христова, д-р Антон Койчев д.м., Дончо Барбалов
Решение № 372 по т. 34, обявено на 20.06.2019 г.


35. Доклад вх.№ СОА19-ВК08-2562/1/10.06.2019 г. относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Столична община – Район „Нови Искър“ върху част от имот – частна общинска собственост, находящ се в Столична община, гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 121 за срок от 2 /две/ години.
Докл. д-р Веселин Милев, Милка Христова, д-р Антон Койчев д.м., Дончо Барбалов
Решение № 373 по т. 35, обявено на 20.06.2019 г.

36. Доклад вх.№ СОА19-ВК08-4568/05.04.2019 г. относно процедура по чл. 17, ал. 3 и 5 от ЗУТ, чрез изработване на проект за подробен устройствен план /ПУП/ - план за регулация и застрояване /ПРЗ/ за ПИ с идентификатор №№ 68134.1970.1690, 68134.1970.1820, 68134.1970.2222 и 68134.1970.4304, кв. м. „Ботаническа градина“ и урегулиране на ПИ с идентификатор 68134.1970.1690 и 68134.1970.1222 за образуване на нов УПИ VIII-1690, 2222, за „ЖС“ и урегулиране на ПИ с идентификатор 68134.1970.1820 и 68134.1970.4304 за образуване на нов УПИ VII-1820, 4304, за „ЖС“, кв. м. „Ботаническа градина“, район „Витоша“.
Докл. Теодор Петков
Решение № 374 по т. 36, обявено на 20.06.2019 г.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ................................

                 /ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/