Обратно Заседание № 76 от 30.05.2019 година

ДНЕВЕН РЕД
на 76-то заседание на Столичния общински съвет,
проведено на 30 май 2019 г. (четвъртък) от 10:00 часа

 

1. Доклад вх. № СОА19-ВК66-4093/21.05.2019 г.  относно приемане на отчет за изпълнение на Оперативната работна програма на Столичен общински съвет за 2018 г. и приемане на Оперативна работна програма на Столичен общински съвет за 2019 г.
Докл. Елен Герджиков
Решение № 259 по т. 1, обявено на 06.06.2019 г.
Приложение № 1
Приложение № 2
Приложение № 3


2. Доклад вх. № СОА18-ДИ04-3217/9/17.04.2019 г.  относно издаване на Запис на заповед на Министерството на околна среда и водите, Главна дирекция „Оперативна програма околна среда“ – Управляващ орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 260 по т. 2, обявено на 06.06.2019 г.


3. Доклад вх. № СОА19-ВК66-3912/15.05.2019 г. относно отпускане на средства за довършване изграждането или поддръжка на църковни храмове в гр. София.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 261 по т. 3, обявено на 06.06.2019 г.


4. Доклад вх. № СОА19-ВК66-2582/27.03.2019 г. относно приемане на нов Правилник за организацията и дейността на Обществен съвет, за социална политика при Столична община (ООССП) и отмяна на действащия правилник, приет с Решение № 431 от 25.06.2009 г. на СОС.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 262 по т. 4, обявено на 06.06.2019 г.
Приложение № 1


5. Доклад вх. № СОА19-ВК66-3878/15.05.2019 г. относно предложение за преразпределение на бюджетни средства в делегираните от държавата дейности за 2019 г., функция 05 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 263 по т. 5, обявено на 06.06.2019 г.


6. Доклад вх. № СОА19-ВК66-4106/21.05.2019 г. относно заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община, за разплащане на разходи по приключване на проект „Осигуряване на топъл обяд в Столична община – 2016-2019 г.“ към договор № BG05FMOP001-3.002-0040-С04, по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане към Фонд за Европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, изпълняван съвместно със следните райони: „Връбница“; „Възраждане“; „Подуяне“; „Слатина“; „Искър“; „Младост“.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 264 по т. 6, обявено на 06.06.2019 г.


7. Доклад вх. № СОА19-ВК66-3345/22.04.2019 г. относно приемане на План за адаптация към климатичните промени за Столична община 2019-2025 г., неразделна част от Стратегия за адаптация към климатичните промени на Столична община.
Докл. Йоана Христова
Решение № 265 по т. 7, обявено на 06.06.2019 г.
Приложение № 1


8. Доклад вх. № СОА19-ВК66-4013/18.05.2019 г. относно подписване на Споразумение за сътрудничество между Столична община „Екобулпак“ АД и „Соитрон“ ЕООД във връзка с изпълнение на дейности по проект „Stimulating citizens participation to  recycle processes – Benefit  As you Save - BAS“, финансиран от Програмата за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море“ (2014-2020).
Докл. Йоана Христова
Решение № 266 по т. 8, обявено на 06.06.2019 г.

Приложение № 1

9. Доклад вх. № СОА19-ВК08-2139/1/20.05.2019 г. относно отнемане от Общинско предприятие „Столично предприятие за третиране на отпадъците“, поради отпаднала необходимост, предоставените с Решение № 620 по Протокол № 19 от 28.07.2016 г. на Столичен общински съвет, безвъзмездно за управление, девет броя общински жилища.
Докл. Йоана Христова
Решение № 267 по т. 9, обявено на 06.06.2019 г.


10. Доклад вх. № СОА19-ВК66-3257/18.04.2019 г. относно осигуряване на допълнителна численост на персонала в дейност 311 „Целодневни детски градини и ОДЗ“ за разкриване на нови групи.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов
Решение № 268 по т. 10, обявено на 06.06.2019 г.


11. Доклад вх. № СОА19-ВК66-3884/15.05.2019 г. относно преразпределение на средствата за обезпечаване квалификацията на помощник-възпитателите, осигурени от бюджета на функция „Образование“ – местни дейности.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов
Решение № 269 по т. 11, обявено на
  06.06.2019 г.

12. Доклад вх. № СОА19-ВК66-3660/08.05.2019 г. относно изменение и допълнение на Решение № 159, прието на Заседание на Столичен общински съвет, проведено на 28.03.2018 г. Протокол № 74, за процедура по пряко отдаване под наем на обекти – общинска собственост по реда на Закона за физическото възпитание и спорта /ЗФВС/ и Правилника за прилагане на ЗФВС, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местно самоуправление и местната администрация.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов, Теодор Петков
Решение № 270 по т. 12, обявено на 06.06.2019 г.


13. Доклад вх. № СОА19-ВК66-3910/15.05.2019 г. относно учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 5 (пет) години на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ нежилищно помещение с площ от 120 кв.м., находящ се на бел. "Михай Еминеску" № 5, район „Средец“ за нуждите на Фондация „София – европейска столица на спорта“.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов, Анатоли Илиев, Татяна Георгиева, Светослав Витков, Иветка Петрова
Решение № 271 по т. 13, обявено на 06.06.2019 г.


14. Доклад вх. № СОА19-ВК66-3780/11.05.2019 г. относно финансиране на транспортна услуга за превоз на деца от подготвителни групи и ученици от I до VII клас.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов
Решение № 272 по т. 14, обявено на 06.06.2019 г.


15. Доклад вх. № СОА19-ВК66-3966/17.05.2019 г. относно приемане на безвъзмездно управление имот – публична държавна собственост, представляващ „Археологическа недвижима културна ценност „Средновековна крепост „Урвич“, за срок от 10 години.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов
Решение № 273 по т. 15, обявено на 06.06.2019 г.


16. Доклад вх. № СОА19-ВК66-3962/17.05.2019 г. относно програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от общинските училища на територията на Столична община през 2019 г.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов
Решение № 274 по т. 16, обявено на 06.06.2019 г.
Приложение № 1


17. Доклад вх. № СОА18-ВК66-9738/2/17.05.2019 г. относно завишаване на броя на децата в общинските детски градини на територията на Столична община.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов
Решение № 275 по т. 17, обявено на 06.06.2019 г.


18. Доклад вх. № СОА19-ВК66-2921/08.04.2019 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план – Изменение на улична регулация между о.т. 164е и о.т. 164д и План за регулация и застрояване за образуване на нов УПИ IV-741 „за обществено обслужване, складова дейност и офиси“, нов УПИ V-820 „за бърза закуска, склад и офис“ и нов УПИ VI-822 „за склад, офис и сервиз“, кв. 49а, м. „с. Герман“, район „Панчарево“.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 276 по т. 18, обявено на 06.06.2019 г.


19. Доклад вх. № СОА19-ВК66-3028/11.04.2019 г. относно допускане устройството и застрояването преди 2025 г. на поземлен имот с идентификатор 68134.2808.9 по КККР, попадащ в обхвата на м. „Територии, прилежащи на пътен възел Околовръстен път – бул. Сливница”, район „Връбница” Столична община.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 277 по т. 19, обявено на 06.06.2019 г.


20. Доклад вх. № СОА19-ВК66-3061/12.04.2019 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за регулация – УПИ XX-264, XXI-265 и XXIII-720,241, терен за „корекция на река и озеленяване“ и изменение на улицата от о.т. 325а до о.т. 327 и изменение на план за застрояване – УПИ XXI-265 и XXIII-720,241, кв. 87, м. „кв. Овча купел-актуализация“, район „Овча купел“-СО.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 278 по т. 20, обявено на 06.06.2019 г.


21. Доклад вх. № СОА19-ВК66-3245/18.04.2019 г. относно подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация (ПР) на УПИ V-49,50,222 „за жил. стр. и подземни гаражи“, кв. 45, м. „ж.к. Люлин – 3 мр”, район „Люлин”, представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „ж.к. Люлин - 3 мр”, в граници: бул. „Царица Йоана”, бул. „Добринова скала”, ул. „Захари Стоянов” и бул. „Панчо Владигеров”, одобрен с Решение № 412 по Протокол № 21/19.07.2012 г. на СОС.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 279 по т. 21, обявено на 06.06.2019 г.


22. Доклад вх. № СОА19-ВК66-3263/18.04.2019 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) за създаване на нов УПИ VII-235 „за обществено обслужване“, кв. 2, м. „Модерно предградие-Обеля“, район „Люлин”, пи с идентификатор 68134.4362.235 по КККР и изменение на плана на контактната улична регулация между о.т. 118д и о.т. 118к за създаване на нова задънена улица от о.т. 118п до о.т. 118с.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 280 по т. 22, обявено на 06.06.2019 г.


23. Доклад вх. № СОА19-ВК66-3295/19.04.2019 г. относно одобряване проект за ПУП – Изменение на план за улична регулация (ИПУР) между о.т. 42 и о.т. 43 и създаване на нова задънена улица от о.т. 42а (нова) до о.т. 42б (нова), изменение на план за регулация (ИПР) на УПИ XII-2091, 2120 за образуване на нов УПИ XII-3850 „за жс“ и нов УПИ XVII-2120 "за жс", кв. 4м, м. „в.з. Бистрица - Манастира“, район „Панчарево“.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 281 по т. 23, обявено на 06.06.2019 г.


24. Доклад вх. № СОА19-ВК66-3412/24.04.2019 г. относно одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на УПИ III-3029,3030 "за жс и маг.", кв. 68, м. ж.к. "Връбница-1", представляващ неразделна част от плана за регулация и застрояване на м. ж.к. "Връбница-1", район Връбница, одобрен с Решение № 167 по Протокол № 79/26.03.2015 на Столичния общински съвет.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 282 по т. 24, обявено на 06.06.2019 г.


25. Доклад вх. № СОА19-ВК66-3432/25.04.2019 г. относно проект за подробен устройствен план - изменение на план за улична регулация - откриване на нова задънена улица от о.т. 635а до о.т. 635в, изменение границите на УПИ III-75 и създаване на нови УПИ III-75 "за ЖС" и УПИ XVII-75 "за ЖС", кв. 17, м. "с. Бистрица", район "Панчарево".
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 283 по т. 25, обявено на 06.06.2019 г.


26. Доклад вх. № СОА19-ВК66-3519/02.05.2019 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) - Изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) и работен устройствен план (РПУ) за УПИ VII-1189, кв. 7, м. "Овча купел", район Овча купел и изменение на план за улична регулация (ИПУР) за ул. "761" в участъка между о.т. 110 и о.т. 126, прилежащ на УПИ VII-1189 и ул. "661" - от о.т. 134 до о.т. 133.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 284 по т. 26, обявено на 06.06.2019 г.


27. Доклад вх. № СОА19-ВК66-3842/14.05.2019 г. относно одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ IV-876, 2153 „за Ж.С.”, кв. 82, м. „Надежда 4”, район „Надежда”, представляващ неразделна част от плана за регулация и застрояване на м. „Надежда 4”, район „Надежда”, одобрен с Решение № 342 по Протокол № 83 от 11.06.2015 г. на СОС.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 285 по т. 27, обявено на 06.06.2019 г.


28. Доклад вх. № СОА19-ВК66-3858/14.05.2019 г. относно проект за подробен устройствен план – Изменение на план за улична регулация от о.т. 919б - о.т. 919в (нова) - о.т. 919г (нова) до о.т. 919д (нова), в следствие на което се изменя контактен УПИ XXIV-424 от кв. 159, м. „гр. Банкя – разширение”; План за регулация и застрояване в обхвата на пи с идентификатор 02659.2193.400 по КККР на гр. Банкя, създаване на УПИ XXV-2193.400 “за ЖС”, кв. 36а, м. „гр. Банкя”, район „Банкя”.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 286 по т. 28, обявено на 06.06.2019 г.


29. Доклад вх. № СОА19-ВК66-3859/14.05.2019 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план - Изменение на улична регулация между о.т. 30г и о.т. 30д за откриване на нова задънена улица от о.т. 30е (нова) до о.т. 30ж (нова) и План за регулация и застрояване на нов УПИ V-7020, 7021 „за ЖС” и нов УПИ VI-7020, 7021 „за ЖС”, кв. 53а, м. „с. Герман”, район „Панчарево”.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 287 по т. 29, обявено на 06.06.2019 г.


30. Доклад вх. № СОА19-ВК66-3869/14.05.2019 г. относно разрешаване изработването на проект на подробен устройствен план – парцеларен план (ПП) за инженерна инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за трасе на канален колектор от кв. Челопечене до съществуващ канален колектор V Ф500 в землището на кв. Ботунец, район „Кремиковци” – Столична община.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 288 по т. 30, обявено на 06.06.2019 г.


31. Доклад вх. № СОА18-ВК66-5615/2/22.05.2019 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и застрояване (ПРЗ) на м. „в.з. Симеоново – север - разширение”, с териториален обхват: „Софийски околовръстен път”, западна регулационна граница на път към лифтова станция „Симеоново”, северна регулационна граница на м. „в.з. Симеоново – север”, ул. „Неофит Хилендарски” и ул. „53-та”, район „Витоша”, изработен по реда на чл. 16 от ЗУТ, с придружаващите го план-схеми на инженерната инфраструктура в обхвата на проекта.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 289 по т. 31, обявено на 06.06.2019 г.


32. Доклад вх. №СОА19-ТД26-6594/1/23.05.2019 г. относно приемане на дарение от БЛД 33 ЕООД, ЕИК 203784972 под формата на стойност над 136 200 лева за извършване на строително-ремонтни работи на обект публична общинска собственост ул. „Малко Търново“.
Докл. арх. Здравко Здравков, Дончо Барбалов, Малина Едрева, Силвия Христова, Борислав Бориславов, Милка Христова, Карлос Контрера, Светослав Витков
Решение № 290 по т. 32, обявено на 06.06.2019 г.


33. Доклад вх. № СОА19-ТД26-6141/2/23.05.2019 г. относно даване на мандат на представителя на „Водоснабдяване и канализация - София“ ЕАД в Общото събрание на акционерите на „Софийска вода“ АД за гласуване на точките от дневния ред на обявеното за 04.06.2019 г. Общото събрание на акционерите.
Докл. Николай Стойнев, Валя Чилова
Решение № 291 по т. 33, обявено на 03.06.2019 г.


34. Доклад вх. № СОА19-ТД26-5671/3/23.05.2019 г. относно даване на мандат на представител на Столична община в Общото събрание на акционерите на Интер Експо и Конгресен център за гласуване на точките от дневния ред на обявеното за 31.05.2019 г. Общото събрание на акционерите.
Докл. Йордан Господинов
Решение № 292 по т. 34, обявено на 31.05.2019 г.


35. Доклад вх. № СОА19-ВК66-3067/12.04.2019 г. относно приемане на Програма „Културно наследство“ на Столична община за подпомагане собствениците на недвижими културни ценности за извършване на необходимите дейности по опазването, реставрацията, консервацията и социализацията им.
Докл. Малина Едрева, Силвия Христова, Борислав Бориславов, доц. д-р Тодор Чобанов, арх. Здравко Здравков
Решение № 293 по т. 35, обявено на 06.06.2019 г.
Приложение № 1
Приложение № 2


36. Доклад вх. № СОА19-ВК66-3558/03.05.2019 г. относно изменение на Решение № 146 по Протокол № 72/14.03.2019 г. на Столичен общински съвет.
Докл. Малина Едрева
Решение № 294 по т. 36, обявено на 06.06.2019 г.


37. Доклад вх. № СОА19-УЗ21-486/1/16.05.2019 г. относно допълнение на Решение № 248/26.04.2018 г. на Столичен общински съвет.
Докл. Малина Едрева, Христина Семерджиева
Решение № 295 по т. 37, обявено на 06.06.2019 г.


38. Доклад вх. № СОА19-ВК66-4157/23.05.2019 г. относно решения, приети от Творческия съвет на Столична програма „Култура“ за финансиране на проектни предложения от Втора сесия на СП „Култура“- 2019 г.
Докл. Малина Едрева, доц. д-р Тодор Чобанов, Венцислав Мицов
Решение № 296 по т. 38, обявено на 06.06.2019 г.

Приложение № 1

39. Доклад вх. № СОА19-ВК66-4135/22.05.2019 г. относно удължаване крайния срок за изпълнение на договорите по одобрени проекти по Програма „Зелена София“ за 2018 г.
Докл. Лорита Радева
Решение № 297 по т. 39, обявено на 06.06.2019 г.


40. Доклад вх. № СОА19-ВК66-4105/21.05.2019 г. относно отпускане на еднократна безвъзмездна помощ на служител от Столична община.
Докл. д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
Решение № 298 по т. 40, обявено на 06.06.2019 г.


41. Доклад вх. № СОА19-ВК66-3144/16.04.2019 г. относно даване на съгласие за увеличаване на капитала на „Диагностично-консултативен център XX – София“ ЕООД, чрез непарична вноска.
Докл. д-р Веселин Милев, Симеон Славчев, Станил Станилов, Дончо Барбалов
Решение № 299 по т. 41, обявено на 06.06.2019 г.


42. Доклад вх. № СОА19-ВК66-3199/17.04.2019 г. относно даване на съгласие за увеличаване на капитала на „Диагностично-консултативен център XXIV – София“ ЕООД, чрез непарична вноска.
Докл. д-р Веселин Милев, Иветка Петрова, Йоанна Драгнева, Дончо Барбалов
Решение № 300 по т. 42, обявено на 06.06.2019 г.


43. Доклад вх. № СОА19-ВК66-3200-17.04.2019 г. относно даване на съгласие за увеличаване на капитала на „Първа САГБАЛ - Света София“ ЕАД, чрез непарична вноска.
Докл. д-р Веселин Милев, д-р Антон Койчев, Милка Христова, Дончо Барбалов
Решение № 301 по т. 43, обявено на 06.06.2019 г.


44. Доклад вх. № СОА19-ВК66-3201/17.04.2019 г. относно даване на съгласие за увеличаване на капитала на „Диагностично-консултативен център XII – София“ ЕООД, чрез непарична вноска.
Докл. д-р Веселин Милев, Тодор Цанев, Живка Новкова, Дончо Барбалов
Решение № 302 по т. 44, обявено на 06.06.2019 г.


45. Доклад вх. № СОА19-ВК66-4065/20.05.2019 г. относно удължаване на гратисния период по договор за отпускане на  заем от Столична община на „Диагностично-консултативен център XXIX - София“ ЕООД. 
Докл. д-р Веселин Милев, Милка Христова, Симеон Славчев, Дончо Барбалов
Решение № 303 по т. 45, обявено на 06.06.2019 г.
Приложение № 1


46. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-4136/22.05.2019 г. относно програма на Столична община за скринингово флуорографско изследване на състоянието на дихателната система на жителите на столицата.
Докл. д-р Веселин Милев, Малина Едрева, Нина Чанева, Дончо Барбалов
Решение № 304 по т. 46, обявено на 06.06.2019 г.
Приложение № 1


47. Доклад вх. № СОА19-ВК66-4022/18.05.2019 г. относно провеждане на конкурс за избор на управители на общински лечебни заведения.
Докл. Дончо Барбалов,  д-р Веселин Милев, Милка Христова, Д-р Антон Койчев, Симеон Славчев, Карлос Контрера
Решение № 305 по т. 47, обявено на 06.06.2019 г.


48. Доклад вх. № СОА19-ВК66-1488/3/20.05.2019 г. относно изменение и допълнение на Решение № 117 по Протокол № 71 от 28.02.2019 г. на СОС, за обявяване на имоти – публична общинска собственост за частна общинска собственост и прехвърляне на държавата безвъзмездно право на собственост върху недвижими имоти – частна общинска собственост, попадащи в Софийски околовръстен път от пътен възел „Цариградско шосе“ до пътен възел „Младост“.
Докл. д-р Ваня Тагарева, Теодор Петков, Румен Русев, Димитър Сичанов
Решение № 306 по т. 48, обявено на 31.05.2019 г.


49. Доклад вх. № СОА19-ВК08-3179/1/23.04.2019 г. относно отдаване под наем на обособена част от имот – частна общинска собственост.
Докл. Христо Апостолов
Решение № 307 по т. 49, обявено на 06.06.2019 г.


50. Доклад вх. № СОА19-ВК08-1025/1/18.05.2019 г. относно отмяна на Решение № 702/13.11.2008 г. по Протокол № 24, точка 41 на Столичен общински съвет, относно процедура по § 6 и § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ПЗР на Закона за устройство на територията за доброволно прилагане на план за регулация за урегулиран поземлен имот II-53 от квартал № 56 в местност „Лагера“ по плана на град София.
Докл. Христо Апостолов
Решение № 308 по т. 50, обявено на 06.06.2019 г.


51. Доклад вх. № СОА19-ВК08-2888/1/10.05.2019 г. относно предложение за прекратяване на съсобственост чрез продажба на съсобственика на 0,67% идеални части – частна общинска собственост от бивш магазин № 1, находящ се на ул. „Сердика“ № 2.
Докл. Васил Цолов
Решение № 309 по т. 51, обявено на 06.06.2019 г.


52. Доклад вх. № СОА19-ВК08-2867/28.02.2019 г. относно предоставяне безвъзмездно  за управление за срок от 10 години на недвижим имот - частна общинска собственост на  бул. „Васил Левски“ № 122-124 - партер, за разкриване на Клуб на пенсионера.
Докл. Васил Цолов
Решение № 310 по т. 52, обявено на 06.06.2019 г.


53. Доклад вх. № СОА18-ГР94-6063/4/19.04.2019 г. относно приемане на дарение от Столична община на поземлен имот, собственост на физическо лице, с проектен идентификатор 68134.513.629, попадащ по действащия подробен устройствен план в на м. „ГГЦ – Зона В-17“, в УПИ VI – за ОЖС и магазини, кв. 24.
Докл. Тодор Кръстев
Решение № 311 по т. 53, обявено на 06.06.2019 г.


54. Доклад вх .№ СОА19-ВК08-3678/20.03.2019 г. относно разкриване на Клуб на пенсионера на територията на район „Изгрев“.
Докл. Цветомир Жеков
Решение № 312 по т. 54, обявено на 06.06.2019 г.


55. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-6473/5/09.04.2019 г. относно прекратяване на съсобственост между общината и физическо лице, чрез продажба на общинския дял от апартамент, находящ се на втория етаж в жилищната сграда на бл. № 119, улица „Персенк“, Район „Лозенец“ и представляващо самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.901.892.1.8
Докл. Любомир Дреков
Решение № 313 по т. 55, обявено на 06.06.2019 г.


56. Доклад вх. № СОА19-ВК08-4110/1/23.04.2019 г. относно придобиване от Столична община на поземлен имот, попадащ в улична регулация на улица „Филип Кутев“, собственост на физически лица.
Докл. Любомир Дреков
Решение № 314 по т. 56, обявено на 06.06.2019 г.


57. Доклад вх. № СОА19-ВК08-2834/1/23.04.2019 г. относно изкупуване от страна на Столична община на част от недвижим имот – собственост на физическо лице,  попадащ по действащия подробен устройствен план в обект за транспортна инфраструктура – ул. „Филип Кутев“ (бъдещо трасе на бул. „Тодор Каблешков“), която обслужва кв. 41, м. „Витоша - ВЕЦ-Симеоново“ и кв. 1, м. „Зоопарк“, район „Лозенец“, съгласно действащ ПУП-ПРЗ, одобрен с Решение № 44, т. 2 по Протокол № 24/30.03.2001 г. и Решение № 21 по Протокол № 55/23.01.2013 г. на Столичен общински съвет.
Докл. Любомир Дреков
Решение № 315 по т. 57, обявено на 06.06.2019 г.


58. Доклад вх. № СОА19-ВК08-3572/1/23.04.2019 г. относно придобиване от Столична община на поземлен имот, попадащ в улична регулация на улица „Филип Кутев“, собственост на физически лица.
Докл. Любомир Дреков
Решение № 316 по т. 58, обявено на 06.06.2019 г.


59. Доклад вх. № СОА19-ВК08-3170/1/23.04.2019 г. относно придобиване от Столична община на поземлен имот, попадащ в улична регулация на улица „Филип Кутев“, собственост на юридическо лице.
Докл. Любомир Дреков
Решение № 317 по т. 59, обявено на 06.06.2019 г.


60. Доклад вх. № СОА19-ВК08-2422/1/25.04.2019 г. относно процедура по реда на § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията, относно доброволно прилагане на подробен устройствен план на УПИ  XV-989, кв. 19, м. „Витоша - ВЕЦ-Симеоново“, район „Лозенец“.
Докл. Любомир Дреков
Решение № 318 по т. 60, обявено на 06.06.2019 г.


61. Доклад вх.№ СОА19-ВК08-6590/22.05.2019 г. относно предоставяне безвъзмездно право на ползване на част от общински имот – частна общинска собственост, за срок от 10 години, на Фондация „Майко Мила“, за подпомагане на майки на деца с увреждания.
Докл. Любомир Дреков, Прошко Прошков
Решение № 319 по т. 61, обявено на 06.06.2019 г.


62. Доклад вх. № СОА19-ВК08-6592/22.05.2019 г. относно придобиване от Столична община на реална част от ПИ с идентификатор 68134.905.8897, с площ от 1156 кв.м., собственост на физически лица, попадаща в улична регулация, в участъка от о.т. 345 – о.т. 344 – о.т. 363, в обхвата на ул. „Константин Петканов“, обслужващ кв. 19, кв. 20 и кв. 25, м. „Витоша - ВЕЦ-Симеоново“, район „Лозенец“.
Докл. Любомир Дреков, Прошко Прошков
Решение № 320 по т. 62, обявено на 06.06.2019 г.


63. Доклад вх. № СОА16-ДИ04-311/52/29.03.2019 г. относно отмяна на част от Решение № 495 по Протокол № 18 от 14.07.2016 г. на Столичен общински съвет и процедура по принудително отчуждаване на недвижим имот, собственост на физически лица, попадащ в улична регулация, във връзка с изграждане на ЛОТ 70 „Северна скоростна тангента“, доизграждане на пътен възел „Северна скоростна тангента“ – бул. „Рожен“, район „Надежда“.
Докл. Димитър Димов
Решение № 321 по т. 63, обявено на 06.06.2019 г.


64. Доклад вх. № СОА19-ВК08-3881/1/10.05.2019 г. относно отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, чрез провеждане на публично оповестен конкурс.
Докл. Димитър Димов
Решение № 322 по т. 64, обявено на 06.06.2019 г.


65. Доклад вх. № СОА19-ВК08-3858/1/18.05.2019 г. относно процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на реални части от имоти – публична общинска собственост.
Докл. Димитър Димов
Решение № 323 по т. 65, обявено на 06.06.2019 г.


66. Доклад вх. № СОА16-ВК08-3677/8/18.05.2019 г. относно провеждане на процедура по реда на § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията.
Докл. Ивайло Цеков
Решение № 324 по т. 66, обявено на 06.06.2019 г.


67. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-10593/3/18.05.2019 г. относно процедура по реда на § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията, относно доброволно прилагане на подробен устройствен план за УПИ VI-1007, кв. 53, м. „Манастирски ливади - запад“, район „Витоша“.
Докл. Теодор Петков
Решение № 325 по т. 67, обявено на 06.06.2019 г.


68. Доклад вх. № СОА18-ВК08-10077/3/18.05.2019 г. относно обявяване от публична в частна общинска собственост на поземлен имот и сграда и отдаване под наем за пощенски услуги, без търг или конкурс на помещение с площ 46,50 кв. м, представляващо реална част от сграда с идентификатор 68134.4141.2001.1, построената в поземлен имот с идентификатор 68134.4141.2001, находящи се на територията на Район „Овча купел“, квартал „Суходол“, улица „Овчо поле“ № 26А.
Докл. Христина Семерджиева
Решение № 326 по т. 68, обявено на 06.06.2019 г.


69. Доклад вх. № СОА19-ВК08-2706/4/10.05.2019 г. относно откриване но процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на части от имоти, които са публична общинска собственост, находящи се в училища и в административната сграда на район „Люлин“.
Докл. Милко Младенов
Решение № 327 по т. 69, обявено на 06.06.2019 г.


70. Доклад вх.№ СОА19-ВК08-4506/1/18.05.2019 г. относно провеждане на процедура по чл. 15, ал. 5 от Закона за устройство на територията.
Докл. Младен Младенов
Решение № 328 по т. 70, обявено на 06.06.2019 г.


71. Доклад вх.№ СОА16-ВК08-11922/6/09.04.2019 г. относно провеждане на процедура по чл. 15, ал. 3 и 5 от Закона за устройство на територията, във връзка с допуснато ИПР на съществуващи УПИ I-479 и УПИ II-587, кв. 15 и улична регулация от о.т. 54 - о.т. 57 по регулационния план на с. Мировяне, гр. Нови Искър с сключване на предварителен и окончателен договор за прехвърляне на собственост.
Докл. Даниела Райчева
Решение № 329 по т. 71, обявено на 06.06.2019 г.


72. Доклад вх. № СОА19-ВК08-4536/1/18.05.2019 г. относно процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията  за процедура по изменение на ПУП за УПИ  XI-530, 533 , кв.51, с. Доброславци, Район „Нови Искър“ и сключване на предварителен и окончателен договор за прехвърляне на собственост.
Докл. Даниела Райчева
Решение № 330 по т. 72, обявено на 06.06.2019 г.


73. Доклад вх. № СОА19-ВК08-1036/1/18.05.2019 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на помещение за стоматологичен кабинет с площ 14,5 кв. м, находящо се в едноетажна сграда (здравно заведение) с идентификатор 44224.5806.147.2 – публична общинска собственост, намиращ се на територията на Район „Нови Искър“, село Локорско.
Докл. Даниела Райчева
Решение № 331 по т. 73, обявено на 06.06.2019 г.


74. Доклад вх.№ СОА19-ВК08-3505/1/25.04.2019 г. относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот с идентификатор 04234.6971.987, с площ 511 кв.м., находящ се в с. Бистрица, чрез продажба на общинските 365/511 ид.ч. на собствениците.
Докл. Димитър Сичанов
Решение № 332 по т. 74, обявено на 06.06.2019 г.


75. Доклад вх. № СОА19-ВК08-2735/1/09.04.2019 г. относно процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ и изменение на подробен устройствен план – изменение на плана за регулация за УПИ X-846, кв. 13а, кв. Вердикал, гр. Банкя, чрез закупуване на придаваем ПИ с идентификатор 02659.2196.2289 с площ 22 кв.м. – частна общинска собственост на основание АОС № 1638/13.09.2018 г. на район „Банкя“.
Докл. Рангел Марков
Решение № 333 по т. 75, обявено на 06.06.2019 г.


76. Доклад вх.№ СОА19-ВК08-3410/1/25.04.2019 г. относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на част с площ 1 кв.м. за поставянето на кафе автомат в имот – публична общинска собственост, представляващ административната сграда на район „Банкя“, находящ се на улица „Цар Симеон“ № 1.
Докл. Рангел Марков
Решение № 334 по т. 76, обявено на 06.06.2019 г.


77. Доклад вх. № СОА19-ВК08-2218/2/25.04.2019 г. относно процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, чрез изменение на плана за регулация в обхвата на УПИ  XII-646 и УПИ  XIII-646, кв. 9, м. „в.з. Бели брег“, район „Банкя“.
Докл. Рангел Марков
Решение № 335 по т. 77, обявено на 06.06.2019 г.


78. Доклад вх. № СОА18-ВК08-16351/3/18.05.2019 г. относно продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 02659.2198.809, находящ се на територията на Район „Банкя“, включен в програмата за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост за 2019 година.
Докл. Рангел Марков
Решение № 336 по т. 78, обявено на 06.06.2019 г.


79. Доклад вх. № СОА19-НЦ62-643/1/23.05.2019 г. относно удостояване със званието „Почетен гражданин на София” на Веселин Пантелеев - Веско Ешкенази.
Докл. Йорданка Фандъкова, Елен Герджиков, Малина Едрева, Светозар Ерменков
Решение № 337 по т. 79, обявено на 06.06.2019 г.


80. Доклад вх. № СОА19-НЦ62-541/1/23.05.2019 г. относно удостояване с „Почетен знак на Столична община“ на г-жа Аделина Филева.
Докл. Йорданка Фандъкова, Елен Герджиков, Малина Едрева, Светозар Ерменков
Решение № 338 по т. 80, обявено на 06.06.2019 г.


81. Питане вх. № СОА19-ГР94-1348/20.03.2019 г. от г-н Симеон Славчев и Иван Велков – общински съветници относно изкоренени дървета на ул. „Граф Игнатиев“.
Отговор по т. 81

82. Питане вх. № СОА19-ГР94-1466/26.03.2019 г. от г-н Симеон Славчев – общински съветник относно регистър на общинските жилища.
Отговор по т. 82

83. Питане вх. № СОА19-ГР94-1730/04.04.2019 г. от г-н Калоян Паргов и г-жа Милка Христова – общински съветници относно извършван ремонт в 70 ОУ „Св. Климент Охридски“, ул. „Адам Мицкевич“ № 10, район „Връбница“ по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“.
Отговор по т. 83

84. Питане вх. № СОА19-ГР94-2067/22.04.2019 г. от г-н Альоша Даков и г-н Иван Таков – общински съветници относно сеч на десетки дървета в обхвата на футболен стадион, стопанисван от ФК „Витоша“, в с. Бистрица, район „Панчарево“, Столична община.
Отговор по т. 84

85. Доклад вх. № СОА19-МЦ29-223/1/22.05.2019 г. относно предоставяне на целева субсидия на „Диагностично-консултативен център XVI - София“ ЕООД, като лечебно заведение, което се намира в район с повишен здравен риск.
Докл. д-р Веселин Милев, Иветка Петрова, Ивелина Джартова, Дончо Барбалов
Решение № 339 по т. 85, обявено на
06.06.2019 г.

86. Доклад вх. № СОА19-МЦ29-128/3/27.05.2019 г. относно даване на съгласие „Втора МБАЛ - София“ ЕАД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив – 1 (един) брой видеогастроскоп.
Докл. д-р Веселин Милев, Тодор Цанев, Силвия Христова, Дончо Барбалов
Решение № 340 по т. 86, обявено на 06.06.2019 г.

87. Доклад вх .№ СОА19-МЦ29-89/3/28.05.2019 г. относно увеличаване на капитала на „Университетска Първа МБАЛ - София „Св. Йоан Кръстител“ ЕАД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран устав на дружеството.
Докл. д-р Веселин Милев, Станил Станилов, Йоанна Драгнева, Дончо Барбалов
Решение № 341 по т. 87, обявено на 06.06.2019 г.
Приложение № 1

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ....................................

                           (ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ)