Обратно Заседание № 75 от 18.04.2019 година

ДНЕВЕН РЕД
на 75-то заседание на Столичния общински съвет,
 проведено на 18 април 2019 г. (четвъртък) от 10:00 часа

 

1. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-2990/11.04.2019 г. относно промяна на бюджета на Столична община за I-то тримесечие на 2019 година.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 189 по т. 1, обявено на 25.04.2019 г.


2. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-2854/06.04.2019 г. относно издаване на Запис на заповед в полза на Министерството на регионалното развитие и благоустройството с издател Столична община, обезпечаваща авансово плащане по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-5.001-0030, за проект „Осигуряване на инфраструктура за създаване на 5 нови социални услуги в общността“, одобрен за финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 190 по т. 2, обявено на 25.04.2019 г.


3. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-2858/06.04.2019 г. относно издаване на Запис на заповед в полза на Министерството на регионалното развитие и благоустройството с издател Столична община, обезпечаваща авансово плащане по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-5.001-0048, за проект „Осигуряване на инфраструктура за създаване на 2 нови социални услуги в общността на територията на Столична община“, одобрен за финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 191 по т. 3, обявено на 25.04.2019 г.


4. Доклад вх.№ СОА19-НЦ62-147/2/06.04.2019 г. относно учредяване право на безвъзмездно ползване за срок от 10 (десет) години на Фондация „Светът на Мария“, върху кухненски блок – част от общински имот – частна общинска собственост в гр. София, район „Надежда“, ж.к. „Надежда 1“, ул. „Сава Филаретов“ № 23, за създаване на учебна кухня за хора с увреждания.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 192 по т. 4, обявено на 25.04.2019 г.


5. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-3019/11.04.2019 г. относно заемообразно отпускане на средства за разплащане на разходи по Проект № BG05M9OP001-2.008-0005-C01 „Център за подкрепа на лица с увреждания - София“, финансиран по процедура BG05M9OP001-2.008 „Подкрепа за лицата с увреждания“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 193 по т. 5, обявено на 25.04.2019 г.


6. Доклад вх.№ СОА19-ВК08-2040/1/15.03.2019 г. относно сключване на споразумение между Столична община и Сдружение „Щройнерхилфе Булгариен“ за осиновяване на безстопанствени кучета във Федерална република Германия.
Докл. Йоана Христова
Решение № 194 по т. 6, обявено на 25.04.2019 г.

Приложение

7. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-2690/02.04.2019 г. относно учредяване на Конкурс за облагородяване на пространствата към жилищни и бизнес сгради, фасадно и покривно озеленяване на територията на Столична община „Зелени решения за София“.
Докл. Йоана Христова
Решение № 195 по т. 7, обявено на 25.04.2019 г.

Приложение

8. Доклад вх.№ СОА16-ПП00-141/101/07.02.2019 г. относно даване на съгласие за заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община за 2019 г. за разплащане на разходи по II-ра фаза на проект „Нови мерки в подкрепа на творческите индустрии в градовете“ (Creative Spirits), идентификационен № 2290, финансиран по Програма УРБАКТ III на Европейския съюз.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов
Решение № 196 по т. 8, обявено на 25.04.2019 г.


9. Доклад вх.№ СОА19-КИ18-103/2/03.04.2019 г. относно създаване на Професионален общински музикален състав „Средец“ и промяна в структурата на Общински културен институт Дом на културата „Средец“.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов
Решение № 197 по т. 9, обявено на 25.04.2019 г.

Приложения № 1 и № 2

10. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-2338/20.03.2019 г. относно приемане на план за действие към Стратегия „Споделена визия“ на Столична община 2018-2025 г.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов
Решение № 198 по т. 10, обявено на 25.04.2019 г.

Приложение № 1

11. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-2759/33/08.04.2019 г. относно присъждане на ежегодни награди на Столична община в областта на предучилищното и училищното образование.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов
Решение № 199 по т. 11, обявено на 25.04.2019 г.


12. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-2238/2/10.04.2019 г. относно изпълнение на т. 3 от Решение № 70 по Протокол № 70/12.02.2019 г. на СОС  - допълнително включване на събития в Годишен план на Програма за съфинансиране на спортни събития, форуми, кампании и инициативи под патронажа на кмет на Столична община за 2019 . и насочване на наличен финансов ресурс по Програмата към стипендии на кмета на Столична община за ученици, завоювали високи постижения в областта на спорта по повод 17 май – Ден на Българския спорт.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов
Решение № 200 по т. 12, обявено на 25.04.2019 г.

Приложение

13. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-2984/10.04.2019 г. относно осигуряване на средства от бюджета на Столична община за осъществяване на необходими СМР и КРР с цел въвеждане в експлоатация на обект „Консервация, реставрация и експониране на късноантичен мавзолей, обслужващи постройки и навес“, находящи се в УПИ, кв. 3, жилищна група „Южен парк, район „Триадица“, гр. София.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов
Решение № 201 по т. 13, обявено на 25.04.2019 г.


14. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-3018/11.04.2019 г. относно план за действие по реализация на Стратегия за личностно развитие на децата и учениците за 2019 г. и отчет за изпълнение на план за действие по реализация на Стратегия за личностно развитие на децата и учениците за 2018 г.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов
Решение № 202 по т. 14, обявено на 25.04.2019 г.

Приложение № 1

15. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-2563/27.03.2019 г. относно прекратяване на производството по одобряване на подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация /ПР/ за кв. 217, УПИ III-278,281, м. „Надежда 2б“, изключен от обхвата на одобряване с т. 4 от Решение № 409 по Протокол №43 от 18.07.2013 г. на СОС, с което е одобрен ПУП – план за регулация и застрояване /ПРЗ/ за м. „Надежда част 2б“ в граници: от о.т. 80 до о.т. 14; от о.т. 14 до о.т. 33; от о.т. 33 – о.т. 215 – о.т. 210 – о.т. 207 – о.т. 80, район „Надежда“.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 203 по т. 15, обявено на 25.04.2019 г.


16. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-2431/22.03.2019 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план – изменение на план за улична регулация за създаване на тротоар между о.т. 300д-о.т. 300г и о.т. 300б и план за регулация за създаване на нов УПИ XV-3171 "за жс", кв. 22а, м. "Детски град", район "Панчарево".
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 204 по т. 16, обявено на 25.04.2019 г.


17. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-2436/22.03.2019 г. относно разрешаване изработването на проект на подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на план за регулация (ИПР), План за регулация (ПР), План за регулация и застрояване (ПРЗ), м. кв. „Абдовица“, с. Бусманци и кв. „Димитър Миленков“, район „Искър“ и парцеларен план (ПП) за трасе на отливен канал клон 412 по идеен проект на ВиК мрежите на територията на район „Искър“ и район „Слатина“.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 205 по т. 17, обявено на 25.04.2019 г.

Приложение

18. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-2693/02.04.2019 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – изменение на плана за регулация и застрояване (ИПРЗ) на УПИ XXXI-167, ПИ с идентификатор 68134.2040.2197, за образуване на нови УПИ XXXI-2197 „за ЖС“ и УПИ XLII-2197 „за ЖС“, изменение на плана за улична регулация (ИПУР) от о.т. 70 до о.т. 72а за създаване на нова задънена улица от о.т. 71а (нова) до о.т. 71б (нова), свързаното с това изменение на терен за „озеленяване и трафопост“, кв. 13, м. „в.з. Симеоново-север“, район „Витоша“, Столична община.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 206 по т. 18, обявено на 25.04.2019 г.


19. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-2993/11.04.2019 г. относно проект за подробен устройствен план – Изменение на плана за регулация на УПИ „за озеленяване“ по плана на с. “Александър Войков“ от 1967 г.; Изменение на плана за улична регулация за отпадане на улица по о.т.1286 – о.т.1287 – о.т.1298б – 1298а – о.т.1298 – о.т.1299, кв. 264 по плана на м. “гр. Нови Искър, кв. Славовци“; Изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ IX-707, УПИ X-708, УПИ XI-710, УПИ XII-709 от кв. 264 на м. “гр. Нови Искър, кв. Славовци“ за създаване на нов УПИ I-36-„за инженерна инфраструктура-КПС, трафопост и озеленяване“ от кв. 264а по плана на м. “гр. Нови Искър, кв. Славовци“; нова улица по о.т.1286 – о.т.1299ж – о.т.1299е – о.т.1299в – о.т.1299б – о.т.1299г – о.т.1299 от кв. 264; нова задънена улица по о.т.1299в – о.т.1299д; нови УПИ IX-65-„за жилищно строителство“, УПИ X-708-„за жилищно строителство“, УПИ XI-710-„за жилищно строителство“, УПИ XII-709, УПИ XV-711-„за жилищно строителство“, УПИ XVI-710-„за жилищно строителство“ от кв. 264, м. “гр. Нови Искър, кв. Славовци“; ПИ с идентификатори 00357.5362.710, 00357.5362.711, 00357.5362.708, 00357.5362.65, 00357.5362.117, 00357.5362.107, 00357.5362.89 и 00357.5058.36 по КККР на гр. Нови Искър, район „Нови Искър” – СО.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 207 по т. 19, обявено на 25.04.2019 г.


20. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-2994/11.04.2019 г.  относно проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация на УПИ I-„за училище, спорт и озеленяване“, кв.125, м.“гр. Нови Искър, кв. Гниляне“ за предвиждане на сервитут на тласкател и ГКК1(главен канализационен клон 1) и Парцеларен план „за ЛПСОВ (локална пречиствателна станция за отпадни води), ПС (помпена станция) и трафопост“, попадащ в ПИ с идентификатори 00357.5295.81, 00357.5295.408, 00357.5295.174 и 00357.5354.946 от КККР на гр. Нови Искър и „за тласкател Ф280“, попадащ в ПИ с идентификатори 00357.5295.74 и 00357.5295.75 от КККР на гр. Нови Искър, район „Нови Искър“.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 208 по т. 20, обявено на 25.04.2019 г.


21. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-1669/1/05.04.2019 г. относно приемане на Отчет за дейността на Специализирания общински приватизационен фонд през 2018 г.
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов
Решение № 209 по т. 21, обявено на 25.04.2019 г.

Приложение № 1

22. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-2744/1/05.04.2019 г. относно приемане на Годишна програма на Специализирания общински приватизационен фонд за 2019 г.
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов
Решение № 210 по т. 22, обявено на 25.04.2019 г.

Приложение № 1

23. Доклад вх.№ СОА19-ВК08-4286/1/05.04.2019 г. относно финансиране със средства от СОПФ за изпълнението на проект: „Ремонтно-възстановителни дейности на 3 броя спортни площадки“ ж.к. “Дружба" -1 ч., район „Искър“ Столична община.
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов
Решение № 211 по т. 23, обявено на 25.04.2019 г.


24. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-7763/5/05.04.2019 г. относно дофинансиране със средства от СОПФ изпълнение на СМР за обект: „Пристройка, реконструкция, частично надстрояване и преустройство на бивша топлоцентрала на НДК в Център за изкуства и култура, УПИ I – за спорт и атракции, кв. 1, м. „Южен парк – II част”, район „Триадица“ – Столична община, гр. София“.
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов
Решение № 212 по т. 24, обявено на 25.04.2019 г.


25. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-2874/7/05.04.2019 г. относно финансиране със средства от СОПФ за закупуване на 10 бр. употребявани трамваи тип Т6А5 за междурелсие 1435 mm за нуждите на „Столичен електротранспорт” ЕАД.
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов
Решение № 213 по т. 25, обявено на 25.04.2019 г.

Приложение № 1

26. Доклад вх.№ СОА18-МЦ29-215/3/05.04.2019 г. относно осигуряване на финансови средства от Специализирания общински приватизационен фонд за доставка и монтаж на пожароизвестителна система в Специализирана болница за рехабилитация на детска церебрална парализа „Света София” ЕООД.
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов
Решение № 214 по т. 26, обявено на 25.04.2019 г.


27. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-2818/1/08.04.2019 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за извършване на строително-монтажни работи в „Диагностично-консултативен център XV – София” ЕООД.
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов
Решение № 215 по т. 27, обявено на 25.04.2019 г.


28. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-8106/1/08.04.2019 г. относно финансиране със средства от СОПФ за изпълнение на Първи етап на инвестиционен проект „Преустройство и промяна на предназначението на сграда, общинска собственост – баня в читалище, находяща се в с. Чепинци, СО - Район „Нови Искър“, Идентификатор 80409.5996.1005.
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов
Решение № 216 по т. 28, обявено на 25.04.2019 г.


29. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-7284/1/08.04.2019 г. относно финансиране със средства от СОПФ възстановяване на детска и фитнес площадки и оформяне на парково пространство в УПИ-V, кв. 13, м. кв. „Бояна", р. „Витоша".
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов
Решение № 217 по т. 29, обявено на 25.04.2019 г.


30. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-5189/1/05.04.2019 г. относно финансиране със средства от СОПФ на основен ремонт на Център за временно настаняване, находящ се в район „Красна поляна", ул. „Ришки проход" № 2.
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов
Решение № 218 по т. 30, обявено на 25.04.2019 г.


31. Доклад вх.№ СОА19-ВК08-2864/2/08.04.2019 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за ремонт на покрив и електроинсталация в детска градина № 37 „Вълшебство“, кв. Павлово, р-н „Витоша“.
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов
Решение № 219 по т. 31, обявено на 25.04.2019 г.


32. Доклад вх.№ СОА19-ВК08-2666/1/11.04.2019 г. относно финансиране със средства от СОПФ извършването на основен ремонт в междублоково пространство с площ от 11 557 м², разположено между бл.15, бл.16, бл.18, ж.к. „Зона Б-5”, район „Възраждане“.
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов
Решение № 220 по т. 32, обявено на 25.04.2019 г.


33. Доклад вх.№ СОА19-ВК08-2668/3/11.04.2019 г. относно финансиране със средства от СОПФ за ремонт и обзавеждане на Център за информация и обслужване на граждани в сградата на район „Възраждане".
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов
Решение № 221 по т. 33, обявено на 25.04.2019 г.


34. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-2808/05.04.2019 г. относно изпълнение на Решение № 79, по Протокол № 70 от 14.02.2019 г. на СОС във връзка с обявена сесия за набиране на проектни предложения по Програма за развитие на детско – юношеския спорт за 2019 г.
Докл. Анатоли Илиев, доц. д-р Тодор Чобанов
Решение № 222 по т. 34, обявено на 25.04.2019 г.
Приложения № 1 и № 2


35. Доклад вх.№СОА19-ВК66-3029/11.04.2019 г. относно създаване на Общински културен институт „Топлоцентрала“ и утвърждаване на Устройствен правилник за дейността му.
Докл. Малина Едрева, доц. д-р Тодор Чобанов
Решение № 223 по т. 35, обявено на 25.04.2019 г.

Приложение № 1

36. Доклад вх.№СОА19-ВК66-3030/11.04.2019 г. относно поставяне на временна художествена инсталация „Един човек“ с автор Венелин Шурелов на пл. „Княз Александър I“ на площадка „Мавзолей“.
Докл. Малина Едрева, доц. д-р Тодор Чобанов
Решение № 224 по т. 36, обявено на 25.04.2019 г.


37. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-2687/02.04.2019 г. относно провеждане на конкурс за избор на управители на общински лечебни заведения – еднолични дружества с ограничена отговорност.
Докл. Дончо Барбалов, д-р Веселин Милев, Милка Христова, д-р Антон Койчев, Симеон Славчев, Карлос Контрера
Решение № 225 по т. 37, обявено на 25.04.2019 г.


38. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-2686/02.04.2019 г. относно провеждане на конкурс за избор на управители на общински лечебни заведения.
Докл. Дончо Барбалов, д-р Веселин Милев, Милка Христова, д-р Антон Койчев, Симеон Славчев, Карлос Контрера
Решение № 226 по т. 38, обявено на 25.04.2019 г.


39. Доклад вх.№ СОА19-МЦ29-18/2/26.03.2019 г. относно даване на съгласие „Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение - Шейново“ ЕАД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив.
Докл. д-р Веселин Милев, Милка Христова, Силвия Христова, Дончо Барбалов
Решение № 227 по т. 39, обявено на 25.04.2019 г.


40. Доклад вх.№ СОА19-МЦ29-122/2/04.04.2019 г. относно даване на съгласие „Диагностично-консултативен център XXII-София“ ЕООД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив – ехокардиографски апарат.
Докл. д-р Веселин Милев, д-р Антон Койчев, Силвия Христова, Дончо Барбалов
Решение № 228 по т. 40, обявено на 25.04.2019 г.


41. Доклад вх.№ СОА19-МЦ29-126/2/04.04.2019 г. относно даване на съгласие „Диагностично-консултативен център VII-София“ ЕООД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив – 1 (един) брой безконтактен тонометър.
Докл. д-р Веселин Милев, Милка Христова, д-р Антон Койчев, Дончо Барбалов
Решение № 229 по т. 41, обявено на 25.04.2019 г.


42. Доклад вх.№ СОА19-МЦ29-125/2/10.04.2019 г. относно даване на разрешение за сключване на договор за наем на самостоятелен обект, находящ се в сградата на „Диагностично-консултативен център VII-София“ ЕООД за срок от 10 (десет) години.
Докл. д-р Веселин Милев, Живка Новкова, д-р Антон Койчев, Иветка Петрова, Симеон Славчев,  Дончо Барбалов
Решение № 230 по т. 42, обявено на 25.04.2019 г.

Приложение № 1

43. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-2960/10.04.2019 г. относно провеждане на конкурс за избор на изпълнителни директори на лечебни заведения за болнична помощ – общински еднолични акционерни дружества.
Докл. Дончо Барбалов, д-р Веселин Милев, Милка Христова, д-р Антон Койчев, Симеон Славчев,  Карлос Контрера
Решение № 231 по т. 43, обявено на 25.04.2019 г.


44. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-2962/10.04.2019 г. относно проведен конкурс за избор на контрольор на „Диагностично-консултативен център XXV-София“ ЕООД.
Докл. д-р Веселин Милев, д-р Антон Койчев, Карлос Контрера, Дончо Барбалов
Решение № 232 по т. 44, обявено на 25.04.2019 г.


45. Доклад вх.№ СОА19-ВК08-2130/1/28.03.2019 г. относно придобиване от Столична община на поземлен имот, попадащ в улична регулация на улица „Филип Кутев“, собственост на физически лица.
Докл. Любомир Дреков
Решение № 233 по т. 45, обявено на 25.04.2019 г.


46. Доклад вх.№ СОА19-ВК08-4721/09.04.2019 г. относно Решение на СОС за издаване на запис на Заповед на кмета на Район „Красна поляна“ Иван Чакъров във връзка с Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Оперативна програма  „Наука и образование за интелигентен растеж“, процедура чрез директно предоставяне с интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.018 “Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1.
Докл. Иван Чакъров
Решение № 234 по т. 46, обявено на 25.04.2019 г.


47. Доклад вх.№ СОА16-ГР94-5942/7/28.03.2019 г. относно изкупуване от страна на Столична община на поземлен имот с идентификатор 68134.1383.678, с площ 266 кв.м., собственост на физически лица, попадащи в реализирани УПИ II-за озеленяване с режим ТГО, УПИ I-за жс и подземни гаражи, кв. 73д, и в улична регулация, по действащ регулационен план на местност „Надежда 2а и 2б“.
Докл. Димитър Димов
Решение № 235 по т. 47, обявено на 25.04.2019 г.


48. Доклад вх.№ СОА19-ВК08-462/1/29.03.2019 г. относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на части от поземлени имоти – публична общинска собственост, представляващи паркова и озеленени площи на територията на Район „Надежда“ за поставяне на преместваеми обекти по схеми, одобрени от общинския съвет по реда на Закона за устройство на територията.
Докл. Димитър Димов
Решение № 236 по т. 48, обявено на 25.04.2019 г.


49. Доклад вх.№ СОА19-ВК08-798/1/29.03.2019 г. относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на части от поземлени имоти – публична общинска собственост, представляващ зелена площ – „Северен парк“, находящ се на територията на Район „Надежда“, ж.к. „Свобода“ за поставяне на преместваеми обекти по схема, одобрена от общинския съвет по реда на Закона за устройство на територията.
Докл. Димитър Димов
Решение № 237 по т. 49, обявено на 25.04.2019 г.


50. Доклад вх.№ СОА19-ВК08-1890/1/29.03.2019 г. относно откриване на процедура за повеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от поземлен имот, означен с идентификатор 68134.1374.2009 – публична общинска собственост, за поставяне на преместваеми обекти по схема, попадащи в улична регулация – тротоар на бул. „Рожен“ между о.т.42-о.т.3а-о.т.3, съгласно ПУП на местност „Складова зона Илиянци-Връбница“, СО – район „Надежда“.
Докл. Димитър Димов
Решение № 238 по т. 50, обявено на 25.04.2019 г.


51. Доклад вх.№ СОА19-ВК08-2527/1/19.03.2019 г. относно продажба на имот – частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху него сграда, находяща се на ул. „86“ № 2-А, район „Витоша“.
Докл. Теодор Петков
Решение № 239 по т. 51, обявено на 25.04.2019 г.


52. Доклад вх.№ СОА19-ВК08-4566/1/10.04.2019 г. относно учредяване безвъзмездно и безсрочно право на строеж на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, за изграждане на трансформаторен пост – тип КТП със застроена площ от 9,00 кв.м и сервитутна зона на трафопоста с площ 22,5 кв.м в общински имот – публична общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 68134.1970.4550, съставляващ част от УПИ II – за „озеленяване и трафопост“, кв.27, местност „в.з. Киноцентър – III част - разширение“, СО – район „Витоша“.
Докл. Теодор Петков
Решение № 240 по т. 52, обявено на 25.04.2019 г.


53. Доклад вх.№ СОА19-ВК08-2546/4/10.04.2019 г. относно отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, чрез провеждане на публично оповестен конкурс.
Докл. Ивайло Панев
Решение № 241 по т. 53, обявено на 25.04.2019 г.


54. Доклад вх.№ СОА19-ВК08-567/1/10.04.2019 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на помещение за аптека с площ 41 кв.м, представляващо сграда с идентификатор 16448.7721.244.4 – публична общинска собственост, находяща се на територията на Райно „Кремиковци“, село Горни Богров, ул. „Трети март“ № 12.
Докл. Ивайло Панев
Решение № 242 по т. 54, обявено на 25.04.2019 г.

55. Доклад вх.№ СОА19-ВК08-3544/18.03.2019 г. относно отпускане на еднократна безвъзмездна помощ на общински служител.
Докл. Димитър Сичанов
Решение № 243 по т. 55, обявено на 25.04.2019 г.


56. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-2676/1/09.04.2019 г. относно удостояване със званието „Почетен гражданин на София“ на Васил Георгиев /Васко Кръпката/ - музикант.
Докл. Йорданка Фандъкова, Елен Герджиков, Малина Едрева, Светозар Ерменков
Решение № 244 по т. 56, обявено на 25.04.2019 г.


57. Доклад вх.№ СОА19-НЦ62-426/1/09.04.2019 г. относно присъждане на звание „почетен гражданин на София“ на г-н Дойчин Венциславов Боянов – известен български алпинист и главен асистент в Национална спортна академия „Васил Левски“.
Докл. Йорданка Фандъкова, Елен Герджиков, Малина Едрева, Светозар Ерменков
Решение № 245 по т. 57, обявено на 25.04.2019 г.


58. Доклад вх.№ СОА19-НЦ62-433/2/09.04.2019 г. относно присъждане на звание „Почетен гражданин на София“ на г-жа Здравка Йорданова Йорданова – известна българска олимпийска шампионка по академично гребане.
Докл. Йорданка Фандъкова, Елен Герджиков, Малина Едрева, Светозар Ерменков
Решение № 246 по т. 58, обявено на 25.04.2019 г.


59. Питане вх.№ СОА19-ГР94-1041/28.02.2019 г. от г-н Войслав Тодоров – общински съветник относно състоянието на площад Света Неделя.

60. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-3071/12.04.2019 г. относно сключване на споразумение за сътрудничество в областта на културата между Столична община и Национален дворец на културата.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов
Решение № 247 по т. 60, обявено на 25.04.2019 г.
Приложение № 1

61. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-3062/12.04.2019 г. относно одобряване на класиране и финансиране на проекти по Програма „Акселератор Стартъп София“ за улесняване достъпа до финансиране на иновативни, стартиращи и социални предприемачи на територията на Столична община.
Докл. Николай Стойнев, Ирина Йорданова, д-р Антон Койчев, Станчо Станков, Николай Николов
Решение № 248 по т. 61, обявено на 25.04.2019 г.

Приложение № 1

62. Доклад вх.№ СОА19-ТД26-5214/1/16.04.2019 г. относно даване на разрешение на „Софийски имоти“ ЕАД за сключване на договор за кредит за финансиране на проект „Парк „Възраждане“ – етап IV – изграждане на парк термо-минерална развлекателно-рекреационен комплекс“ върху УПИ I, кв.1, м. „Зона Б-5-4“, район „Възраждане“, гр. София и учредяване на обезпечения.
Докл. Николай Стойнев, Ботьо Ботев, Дончо Барбалов
Решение № 249 по т. 62, обявено на 25.04.2019 г.

Приложение А

63. Доклад вх.№ СОА19-ТД26-1953/7/16.04.2019 г. относно даване на съгласие „Топлофикация София“ ЕАД да учреди банкова гаранция в полза на Столична община, съгласно договор № РД-56-611/15.06.2011 г., сключен със Столична община.
Докл. Николай Стойнев, Валя Чилова, Дончо Барбалов
Решение № 250 по т., обявено на 25.04.2019 г.

Приложения № 1 и № 2

64. Доклад вх.№ СОА19-ТД26-4021/2/16.04.2019 г. относно освобождаване на „Пазари Юг“ ЕАД от заплащане на цените по т. 19 и т.19а от Приложение №12 „Услуги, извършени от Направление „Транспорт и транспортни комуникации““ от приложения към Глава Трета на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична Община.
Докл. Николай Стойнев, Ботьо Ботев
Решение № 251 по т. 64, обявено на 19.04.2019 г.

65. Доклад вх.№ СОА19-ТД26-5070/1/16.04.2019 г. относно даване на съгласие „Пазари Възраждане“ ЕАД да разходва собствени средства за изграждане на система за видеонаблюдение на пазарна площадка „Женски пазар“.
Докл. Николай Стойнев, Ботьо Ботев
Решение № 252 по т. 65, обявено на 25.04.2019 г.


66. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-3139/16.04.2019 г. относно одобряване на статут на одитния комитет на „Топлофикация София“ ЕАД.
Докл. Мита Георгиева, Дончо Барбалов
Решение № 253 по т. 66, обявено на 25.04.2019 г.

Приложение № 1

67. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-3146/16.04.2019 г. относно разсрочване на публични общински вземания.
Докл. д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
Решение № 254 по т. 67, обявено на 25.04.2019 г.

Приложение

68. Доклад вх.№ СОА19-МЦ29-146/1/16.04.2019 г. относно извършване на съвместна медицинска дейност.
Докл. д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
Решение № 255 по т. 68, обявено на 25.04.2019 г.


69. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-2042/4/16.04.2019 г. относно отпускане на заем от Столична община на „Диагностично-консултативен център XII-София“ ЕООД.
Докл. д-р Веселин Милев, Живка Новкова, Симеон Славчев, Дончо Барбалов
Решение № 256 по т. 69, обявено на 25.04.2019 г.

Приложение № 1

70. Доклад вх.№ СОА19-ВК08-5049/15.04.2019 г. относно даване на съгласие за кандидатстване пред Фонд „Социална закрила“ към Министерството на труда и социалната политика с проект за осигуряване на оборудване и обзавеждане на материална база и осигуряване на 10 % съфинансиране от бюджета на Столична община – район „Люлин“ във връзка с изпълнение  на проект „Оборудване и обзавеждане на материална база в Разливна кухня „Люлин“. 
Докл. Милко Младенов
Решение № 257 по т. 70, обявено на 25.04.2019 г.


71. Доклад вх.№ СОА19-НЦ62-472/1/17.04.2019 г. относно придобиване безвъзмездно от Столична община право на собственост върху недвижим имот – собственост на Националния дарителски фонд „13 Века България“, находящ се в район „Витоша“.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 258 по т. 71, обявено на 25.04.2019 г.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ....................................

                           (ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ)