Обратно Заседание № 74 от 28.03.2019 година

ДНЕВЕН РЕД
на 74-то заседание на Столичния общински съвет,
 проведено на 28 март 2019 г. (четвъртък) от 12:00 часа

 

1. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-2429/22.03.2019 г. относно одобрение на Годишен отчет за 2018 г. за изпълнението на „Програма за управление качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община 2015 - 2020 г.“
Докл. Йорданка Фандъкова  
Решение № 152 по т. 1, обявено на 04.04.2019 г.
Приложение № 1

2.
Доклад вх.№ СОА19-ВК66-2393/21.03.2019 г. относно отпускане на еднократна безвъзмездна парична помощ на общински служител.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов
Решение № 153 по т. 2, обявено на 04.04.2019 г.


3. Доклад вх.№СОА19-ВК66-2401/21.03.2019 г. относно даване на съгласие „Пазари Север“ ЕАД  за увеличаване на капитала чрез апорт на имот (пазар) в ж.к. „Дружба“ 2.
Докл. Николай Стойнев, Ботьо Ботев
Решение № 154 по т. 3, обявено на 04.04.2019 г.
Приложение А и Б


4. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-2142/15.03.2019 г. относно кандидатстване с проектно предложение „Патронажна грижа - София“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.0040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020“.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 155 по т. 4, обявено на 04.04.2019 г.


5. Доклад вх.№ СОА19-НЦ62-104/3/20.03.2019 г. относно допълнение на Решение № 246/31.03.2016 г. на Столичния общински съвет относно Център за социална рехабилитация и интеграция с адрес гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 128, ет. 2, западно крило.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 156 по т. 5, обявено на 04.04.2019 г.


6. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-2157/15.03.2019 г. относно преструктуриране на общинско предприятие (ОП) „Екоравновесие“.
Докл. Йоана Христова
Решение № 157 по т. 6, обявено на 04.04.2019 г.
Приложение № А


7. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-2129/14.03.2019 г. относно дейности по управление, стопанисване и ползване на горските територии, общинска собственост през 2020 г. 
Докл. Йоана Христова
Решение № 158 по т. 7, обявено на 04.04.2019 г.
Приложение № 1, 2 и 3


8. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-1863/06.03.2019 г.  относно процедура по пряко отдаване под наем на обекти – публична общинска собственост, със спортно предназначение по реда на Закона за физическото възпитание и спорта (ЗФВС, отм. ДВ бр.86 от 18.10.2018 г.) и Правилника за прилагане на ЗФВС, на основание чл.50а, ал. 1 от ЗФВС, Раздел II „Предоставяне на спортни, обекти и съоръжения – държавна и общинска собственост“ от ППЗФВС (чл. 71 – чл. 78), чл. 14 от Закона за общинска собственост (ЗОС) и чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА).
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов, Теодор Петков
Решение № 159 по т. 8, обявено на 04.04.2019 г.


9. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-620/3/18.03.2019 г. относно решение № 39/31.01.2019 г. за финансиране на проектни предложения през 2019 г. по Програма за изпълнение на Общинска Стратегия за развитие на физическото възпитание и спората (ФВС).
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов
Решение № 160 по т. 9, обявено на 04.04.2019 г.
Приложение № 1 и 2


10. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-2013/11.03.2019 г. относно одобряване на проект на подробен устройствен план - парцеларен план /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за реконструкция участъка от трасето на тласкателен водопровод от Помпена станция „Кремиковци“ до резервоар „Сеславци“, район „Кремиковци“ – Столична община.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 161 по т. 10, обявено на 04.04.2019 г.


11. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-470/2/19.03.2019 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план: План за регулация и застрояване по чл. 17 от ЗУТ, план – схеми на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура на м. „кв. Кремиковци”, план за регулация и застрояване по чл. 22, ал. 4 от ЗУТ и план – схеми на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура на м. „кв. Кремиковци – жилищен комплекс”, район „Кремиковци”. 
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 162 по т. 11, обявено на 04.04.2019 г.


12. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-2310/20.03.2019 г. относно одобряване на проект за ПУП – План за регулация и застрояване ПРЗ) и пи с идентификатор 29430.4703.10 от КККР на с. Житен, район „Нови Искър“ за създаване на нови УПИ II-4703.10 – “за жс“, УПИ III-4703.10 – “за жс“, УПИ IV-4703.10 – “за жс“, УПИ V-4703.10 – “за жс“, УПИ VI-4703.10 – “за жс“ и нова задънена улица по о.т.80а – о.т.80б – о.т.80в, кв. 2а, м. „с. Житен“, район „Нови Искър“, Столична община.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 163 по т. 12, обявено на 04.04.2019 г.


13. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-2309/20.03.2019 г. относно прекратяване на производството по одобряване на проект за план за регулация и застрояване на м. „кв. Абдовица“, район „Искър“ в частта му относно УПИ IX-288,290 от кв. 22, който е изключен от обхвата на одобряване с т. 4 от Решение № 15 по Протокол № 75 от 22.01.2015 на Столичен общински съвет.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 164 по т. 13, обявено на 04.04.2019 г.


14. Доклад вх.№СОА18-ТД26-12591/4/21.03.2019 г. относно даване на разрешение на “Пазари Изток” ЕАД да проведе конкурс за учредяване право на строеж за построяване на сграда върху недвижим имот, собственост на дружеството.
Докл. Николай Стойнев, Орлин Алексиев
Решение № 165 по т. 14, обявено на 04.04.2019 г.
Приложение № 1


15. Доклад вх.№СОА19-ВК66-2400/21.03.2019 г. относно даване на съгласие „Пазари Изток“ ЕАД да закупи 1 бр. МПС.
Докл. Николай Стойнев, Дончо Барбалов
Решение № 166 по т. 15, обявено на 04.04.2019 г.


16. Доклад вх.№СОА19-ВК66-2399/21.03.2019 г. относно даване на съгласие „Център за градска мобилност“ ЕАД да закупи със собствени средства на 1 бр. автомат с ел. задвижване.
Докл. Зафир Зарков, Борислав Борисов
Решение № 167 по т. 16, обявено на 04.04.2019 г.


17. Доклад вх.№СОА19-ВК66-2345/21.03.2019 г. относно отчет за дейността на Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия за 2018 г. и Програма за дейността на ОГФМСП за 2019 г.
Докл. Ирина Йорданова, д-р Антон Койчев, Андрей Иванов, Владимир Данев, Светослав Витков
Решение № 168 по т. 17, обявено на 04.04.2019 г.
Приложение № 1 и 2


18. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-2339/20.03.2019 г. относно приемане на Отчет за изпълнение на Програма „Европа“ на Столична община за 2018 г.
Докл. Ирина Йорданова, Станчо Станков, Михаела Иванова, доц. д-р Тодор Чобанов
Решение № 169 по т. 18, обявено на 04.04.2019 г.

Приложение № 1
 
19.
Доклад вх.№СОА19-ВК66-2395/21.03.2019 г. относно даване на съгласие „Пета МБАЛ-София“ ЕАД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив – 1 (един) брой наркозно-дихателен апарат.
Докл. д-р Веселин Милев, д-р Антон Койчев, Силвия Христова, Дончо Барбалов
Решение № 170 по т. 19, обявено на 04.04.2019 г.


20. Доклад вх.№СОА19-ВК66-2396/21.03.2019 г. относно даване на съгласие „Диагностично-консултативен център XXV-София“ ЕООД да закупи със собствени средства дълготрайни материални активи – 2 (два) броя ехографски апарати.
Докл. д-р Веселин Милев, Милка Христова, Живка Новкова, Дончо Барбалов
Решение № 171 по т. 20, обявено на 04.04.2019 г.


21. Доклад вх.№СОА19-ВК66-2397/21.03.2019 г. относно даване на съгласие „Първа САГБАЛ-Света София“ ЕАД да закупи със собствени средства дълготрайни материални активи.
Докл. д-р Веселин Милев, Станил Станилов, Иветка Петрова, Дончо Барбалов
Решение № 172 по т. 21, обявено на 04.04.2019 г.


22. Доклад вх.№СОА19-ВК66-2398/21.03.2019 г. относно придобиване от Столична община на части и цели имоти частна собственост, попадащи в обект: „Транспортен тунел под бул. „Цар Борис III“ с прилежащи рампи по бул. „Гоце Делчев“ и ул. „Житница“ съгласно действащ ПУП-ПРЗ, одобрен с Решение № 108, по Протокол № 32 от 10.12.2001 г., на Столичен общински съвет, м. „Лагера“, район „Красно село“.
Докл. Христо Апостолов
Решение № 173 по т. 22, обявено на 04.04.2019 г.


23. Доклад вх.№ СОА19-ВК08-3146/1/21.03.2019 г. относно изкупуване на имоти с КИ: 68134.1006.1233 и 68134.1006.1265, собственост на физическо лице, попадащи изцяло в улична регулация, м. „Манастирски ливади - изток“.
Докл. Николай Терзиев
Решение № 174 по т. 23, обявено на 04.04.2019 г.


24. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-8090/6/18.03.2019 г. относно предложение за прогласяване на погасено по давност право на строеж върху общински имот, представляващ част от УПИ I-„за ЖС, магазини, подземни гаражи с МТЦ, хидрофор и трафопост“, местност ж.к. „Вълчо Иванов-2000 г.“, Район „Илинден“, нанесен в кадастралната карта с идентификатор 68134.1201.67.
Докл. Иван Божилов
Решение № 175 по т. 24, обявено на 04.04.2019 г.


25. Доклад вх.№ СОА19-ВК08-3633/19.03.2019 г. относно кандидатстване пред Националния Доверителен ЕкоФонд за финансиране на проектно предложение „Подобряване на енергийната ефективност на 86 ОУ „Св. Климент Охридски, ул. „Брезова гора“  № 2, с. Владая.
Докл. Теодор Петков
Решение № 176 по т. 25, обявено на 04.04.2019 г.


26. Доклад вх.№СОА18-ВК08-5824/2/08.02.2019 г. относно прекратяване на съсобственост върху поземлен имот, чрез продажба на общинската част на физическото лице, съсобственик  в имота.
Докл. Теодор Петков
Решение № 177 по т. 26, обявено на 04.04.2019 г.


27. Доклад вх.№СОА19-УЗ21-58/1/21.03.2019 г. относно именуване на безименна улица, м „Витоша ВЕЦ Симеоново“, район „Лозенец“ – Столична община, с името ул. „Акад. Димо Велев“.
Докл. Любомир Дреков
Решение № 178 по т. 27, обявено на 04.04.2019 г.


28. Доклад вх.№ СОА19-ВК08-2264/15.02.2019 г. относно именуване на улица, находяща се в гр. София, район „Студентски“, м. „Малинова долина“ с името „Иван Кирилов“.
Докл. Димитър Дилчев
Решение № 179 по т. 28, обявено на 04.04.2019 г.


29. Доклад вх.№ СОА18-ТД26-11606/1/12.02.2019 г. относно именуване на безименна улица, находяща  се в с. Чепинци, Район „Нови Искър“ с името улица „Дюлите“.
Докл. Даниела Райчева
Решение № 180 по т. 29, обявено на 04.04.2019 г.


30. Доклад вх.№ СОА19-ВК08-2038/12.02.2019 г. относно именуване на безименна улица,  находяща се в гр. Нови Искър, СО-Район „Нови Искър“ с името „Ягодина“.
Докл. Даниела Райчева
Решение № 181 по т. 30, обявено на 04.04.2019 г.


31. Доклад вх.№ СОА19-ВК08-372/09.01.2019 г. относно именуване на безименна улица в с. Панчарево – район „Панчарево“ с името „Кракови Ливади“.
Докл. Димитър Сичанов
Решение № 182 по т. 31, обявено на 04.04.2019 г.

 
32. Доклад вх.№ СОА19-ВК08-2645/25.02.2019 г. относно именуване на улица на територията на район „Банкя“ с името „Мито Младенов Иванов“.
Докл. Рангел Марков
Решение № 183 по т. 32, обявено на 04.04.2019 г.


33. Доклад вх.№СОА19-ВК66-2403/21.03.2019 г. относно удостояване с отличие „Значка на София“ проф. д-р Цветомир Димитров, дм.
Докл. Йорданка Фандъкова, Елен Герджиков
Решение № 184 по т. 33, обявено на 04.04.2019 г.


34. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-2112/1/20.03.2019 г. относно удостояване с „Почетен знак на Столична община“ на доц. д-р Михаил Груев.
Докл. Йорданка Фандъкова, Елен Герджиков, Малина Едрева, Светозар Ерменков
Решение № 185 по т. 34, обявено на 04.04.2019 г.


35. Доклад вх.№СОА19-ВК66-2404/21.03.2019 г. относно удостояване със званието „Почетен гражданин на София“ на Стефан Димитров – композитор.
Докл. Йорданка Фандъкова, Елен Герджиков, Малина Едрева, Светозар Ерменков
Решение № 186 по т. 35, обявено на 04.04.2019 г.


36. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-2113/1/20.03.2019 г. относно удостояване с „Почетен знак на Столична община“ на доц. д-р Георги Николов – историк.
Докл. Йорданка Фандъкова, Елен Герджиков, Малина Едрева, Светозар Ерменков  
Решение № 187 по т. 36, обявено на 04.04.2019 г.


37. Питане вх.№ СОА19-ГР94-1041/28.02.2019 г. от г-н Войслав Тодоров – общински съветник  относно състоянието на площад Света Неделя.
Отговор по т. 37

38. Доклад вх.№ СОА19-ТД26-513/7/25.03.2019 г. относно разсрочване на публични общински вземания за данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци по смисъла на Закона за местните данъци и такси – административно производство по чл. 183 и сл. от ДОПК.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 188 по т. 38, обявено на 04.04.2019 г.
Приложение

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:....................................
                             (ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ)