Обратно Заседание № 72 от 14.03.2019 година

ДНЕВЕН РЕД
на 72-то заседание на Столичния общински съвет,
 проведено на 14 март 2019 г. (четвъртък) от 10:00 часа

 

1. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-2057/13.03.2019 г. относно одобряване на мерки за повишаване на възнагражденията на водачите на общинските дружества „Столичен автотранспорт“ ЕАД и „Столичен електротранспорт“ ЕАД.
 Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 127 по т. 1, обявено на 21.03.2019 г.

 

2. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-256/10.01.2019 г. относно приемане на проект за изменение и допълнение на Правила за приемане на деца в общинските самостоятелни детски ясли на Столична община.
Докл. Дончо Барбалов, д-р Веселин Милев
Решение № 128 по т. 2, обявено на 21.03.2019 г.
    
3.
Доклад вх.№ СОА19-ВК66-521/18.01.2019 г.  и доклад вх.№ СОА19-ВК66-1545/22.02.2019 г. относно проект за изменение и допълнение на Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, приета от Столичен общински съвет с Решение № 83 по Протокол № 48 от 22.02.2018 г., в сила от 01.03.2018 г., изм. и доп. (отстранени технически грешки) с Решение № 173 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г., изм. и доп. (отстранени технически грешки) с Решение № 225 по Протокол № 51 от 05.04.2018 г., изм. и доп. (отстранени технически грешки) с Решение № 309 по Протокол № 53 от 17.05.2018 г.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов
Решение № 129 по т. 3, обявено на 21.03.2019 г.
    
4.
Доклад вх.№ СОА19-ВК66-1454/20.02.2019 г. относно проект на Програма за развитие на туризма на територията на Столична община за 2019 г.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов, Екатерина Йорданова
Решение № 130 по т. 4, обявено на 21.03.2019 г.
Приложение № 1
 
    
5.
Доклад вх.№ СОА19-ВК66-1517/21.02.2019 г. относно план за действие по реализация на Стратегията за образование на Столична община за 2019 година. Отчет за изпълнение на Плана за действие по реализация на Стратегията за образование на Столична община за 2018 година.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов
Решение № 131 по т. 5, обявено на 21.03.2019 г.
Приложение № 1 
Приложение № 2

    
6. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-8219/05.11.2018 г. относно подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) на поземлени имоти с идентификатори по КККР 68134.2816.1124 и 68134.2816.1674, образуване на нови УПИ VI-1124 и УПИ IX-1674, кв. 23, м. ж.к. „Обеля-2”, район „Връбница”, представляващ неразделна част от плана за регулация и застрояване на м. ж.к. „Обеля-2”, одобрен с Решение № 491 по Протокол № 25/27.09.2012 г. на СОС.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 132 по т. 6, обявено на 21.03.2019 г.
    
7.
Доклад вх.№ СОА19-ВК66-1736/28.02.2019 г. относно одобряване на подробен устройствен план – План за регулация (ПР) на м. „Суха река-запад“, кв. 12а, УПИ II-564, 2027 „за обществено обслужване“ (идентичен с проектен УПИ II-565а, „за общ. обсл.“), район „Подуяне“, представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „Суха река - запад”, одобрен с Решение № 325 по Протокол № 42/27.06.2013 г. на СОС.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 133 по т. 7, обявено на 21.03.2019 г.
    
8.
Доклад вх.№СОА19-ВК66-1884/07.03.2019 г. относно допълнение и актуализирани Правила за управление на Програма „Зелена София“, приета с Решение № 280 по Протокол № 88 от 28.04.2011 г.
Докл. Лорита Радева, Миглена Горанова, Иван Велков, Альоша Даков
Решение № 134 по т. 8, обявено на 21.03.2019 г.
    
9.
Доклад вх.№ СОА19-ВК66-1698/27.02.2019 г. относно отпускане на еднократна безвъзмездна парична помощ на служител от Столична община.
Докл. д-р Веселин Милев, Ивелина Джартова
Решение № 135 по т. 9, обявено на 21.03.2019 г.
    
 
10.
Доклад вх.№ СОА19-ВК08-1027/1/25.02.2019 г. относно процедура за доброволно прилагане на действащия ПУП – план за регулация за УПИ II-180, кв. 36, местност „ж.к. Левски зона В“, ул. „Ярослав Хашек“ № 12, на основание § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ПР от Закона за устройство на територията.
Докл. Ева Митова
Решение № 136 по т. 10, обявено на 21.03.2019 г.
    
11.
Доклад вх.№ СОА19-УЗ21-85/3/16.02.2019 г. относно одобряване на заемообразно финансиране от бюджета на Столична община във връзка с разплащане на разходи за изпълнение на договор 2017-1-ES01-KA219-037888_3, № КА219/S2S-146/05.10.2017 г. по проект Програма „Еразъм +“ на Европейския съюз от 44 СУ „Неофит Бозвели“, СО-район „Подуяне“.
Докл. Ева Митова
Решение № 137 по т. 11, обявено на 21.03.2019 г.
    
12.
Доклад вх.№ СОА18-ВК08-10333/1/07.11.2018 г. относно продажба на общински поземлен имот, находящ се на ул. „Бабуна планина“ № 5 на собственика на законно построена сграда.
Докл. Любомир Дреков
Решение № 138 по т. 12, обявено на 21.03.2019 г.
    
   
13.
Доклад вх.№ СОА19-ВК08-999/1/25.02.2019 г. относно учредяване възмездно и безсрочно право на строеж „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, за изграждане на подземен шахтов трансформаторен пост със застроена плащ от 26,27 кв.м, ведно със сервитутните права на трафопоста и прилежащите кабелни линии с плащ на сервитутната ивица от 6,47 кв.м, в общински имот – частна общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 68134.1382.2060, съставляващ УПИ III-2036-за „жс и администрация“, кв.85, местност „Надежда 2а и 2б“ СО – район „Надежда“.
Докл. Димитър Димов
Решение № 139 по т. 13, обявено на 21.03.2019 г.
    
14.
Доклад вх.№ СОА16-ВК66-2762/15/20.12.2018 г. относно процедура по чл. 15, ал. 5 от Закона за устройство на територията и сключване на предварителен договор за прехвърляне на собственост.
Докл. Теодор Петков
Решение № 140 по т. 14, обявено на 21.03.2019 г.
    
15.
Доклад вх.№ СОА18-ВК08-5533/4/25.02.2019 г. относно предложение за продажба на имот – частна общинска собственост, на собственика на построената върху него сграда с отстъпено право на строеж, находящ се в район „Витоша“, представляващ застроен урегулиран поземлен имот с идентификатор 68134.1935.2328 с площ 677 кв.м, по действащ регулационен план УПИ XXXIII-200, кв. 190, местност „Гърдова глава“. 
Докл. Теодор Петков
Решение № 141 по т. 15, обявено на 21.03.2019 г.
    
16.
Доклад вх.№ СОА18-ВК08-10940/3/25.02.2019 г. относно провеждане на процедура по реда на § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ПР на Закона за устройство на територията.
Докл. Христина Семерджиева
Решение № 142 по т. 16, обявено на 21.03.2019 г.
    
17.
Доклад вх.№ СОА19-ВК08-379/1/25.02.2019 г. относно провеждане на процедура по реда на § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ПР на Закона за устройство на територията.
Докл. Христина Семерджиева
Решение № 143 по т. 17, обявено на 21.03.2019 г.
    
18.
Доклад вх.№ СОА19-ВК08-380/1/25.02.2019 г. относно провеждане на процедура по реда на § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ПР на Закона за устройство на територията.
Докл. Христина Семерджиева
Решение № 144 по т. 18, обявено на 21.03.2019 г.
    
19.
Доклад вх.№ СОА19-ВК08-1517/1/25.02.2019 г. относно провеждане на процедура по реда на § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ПР на Закона за устройство на територията.
Докл. Димитър Сичанов
Решение № 145 по т. 19, обявено на 21.03.2019 г.
    
20.
Доклад вх.№ СОА19-ВК66-1897/07.03.2018 г. относно именуване на улица в район „Средец“ на името на Димитър Паница.
Докл. Малина Едрева, Калоян Паргов, Борислав Бориславов, Светослав Витков
Решение № 146 по т. 20, обявено на 21.03.2019 г.
    
21.
Доклад вх.№СОА19-НЦ62-225/3/07.03.2019 г. относно поставяне на мемориален знак на Панчо Владигеров – композитор.
Докл. Елен Герджиков, Анета Григорова
Решение № 147 по т. 21, обявено на 21.03.2019 г.
    
22.
Питане вх.№ СОА19-ВК66-593/22.01.2019 г. от г-н Карлос Контрера – общински съветник, относно спазване на изискванията на Държавния образователен стандарт за физическата среда, информационното и библиотечно осигуряване на детските градини, училища и центровете за подкрепа на личностно развитие; Наредба № 3 от 5 февруари 2007 г. за здравите изисквания към детските градини.
Отговор по т. 22    

23. Питане вх.№ СОА19-ГР94-501/31.01.2019 г. от г-н Альоша Даков и Иван Таков – общински съветници, относно качествени показатели на произвежданият RDF в Завода за механично и биологично третиране на битови отпадъци – площадка „Садината“.
Отговор по т. 23
    
24. Питане вх.№ СОА19-ГР94-826/19.02.2019 г. от г-н Калоян Паргов – общински съветник, относно изпълнение изискванията на Наредба Н-18 на Министерство на финансите в Центъра за градска мобилност и общинските транспортни дружества.
Отговор по т. 24    

25. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-1958/09.03.2019 г. относно заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община за разплащане на разходи по Проект № BG16RFOP001.-5.002-0007 „Изграждане на инфраструктура за 9 нови социални услуги в Столична община в 2 обекта на интервенция“, финансиран по процедура BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни хора с увреждания“, Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 148 по т. 25, обявено на 21.03.2019 г.

    
26. Доклад вх.№СОА19-ВК66-2042/12.03.2019 г. относно програма на Столична община за скринингово изследване за рак на млечната жлеза (РМЖ).
Докл. д-р Веселин Милев, Малина Едрева, Живка Новкова, Милка Христова, Силвия Христова, д-р Антон Койчев, д.м, Дончо Барбалов
Решение № 149 по т. 26, обявено на 21.03.2019 г.

Приложение №1 
    
27. Доклад вх.№СОА19-ВК66-2045/12.03.2019 г. относно удължаване срока на действие на Програма на Столична община за скринингово изследване на щитовидната жлеза на педагогическия персонал от училищата и детските градини на територията на Столична община.
Докл. д-р Веселин Милев, Милка Христова, Силвия Христова, д-р Антон Койчев, д.м Дончо Барбалов
Решение 150 № по т. 27, обявено на 21.03.2019 г.

    
28. Доклад вх.№СОА19-ВК66-2044/12.03.2019 г. относно промяна на Решение № 78 по Протокол № 70 от 14.02.2019 г. на Столичен общински съвет за откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на нежилищно помещение, находящо се на партерния етаж в сградата на улица „Большая Димитровка“, дом 8/1, строение 5 град Москва, Руска Федерация.
Докл. Искра Ангелова, Орлин Иванов, Милка Христова, Прошко Прошков
Решение № 151 по т. 28, обявено на 21.03.2019 г.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:....................................

                             (ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ)