Обратно Заседание № 66 от 06.12.2018 година

ДНЕВЕН РЕД
на 66-то заседание на Столичния общински съвет,
проведенo на 6 декември 2018 г. (четвъртък) от 10:00 часа

 

1. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-8974/28.11.2018 г. относно промяна на бюджета на Столична община за III-то тримесечие на 2018 година.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 813 по т. 1, обявено на 13.12.2018 г.


2. Доклад вх. № СОА18-ВК66-8868/23.11.2018 г. относно участие на Столична община в процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  „Разработване/Актуализация на общинските програми за качеството на атмосферния въздух“ по Приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ (ОПОС 2014 – 2020 г.) с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Кохезионния фонд – за разработване на Програма за качеството на атмосферния въздух 2021 – 2026 г.
Докл. Йоана Христова
Решение № 814 по т. 2, обявено на 13.12.2018 г.


3. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-8165/02.11.2018 г. относно участие и членство на Столична община в Организация за управление на туристически район „София“.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов
Решение № 815 по т. 3, обявено на 13.12.2018 г.


4. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-8102/31.10.2018 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план – изменение на плана за регулация (ИПР) на УПИ VII-1306 за обособяване на нов УПИ VII-1306 „за маг. и офиси”, кв. 40, м. „Витоша-ВЕЦ Симеоново” и изменение на плана за улична регулация (ИПРУ) от о.т. 704 до о.т. 705 и от о.т. 705 до о.т. 290а, район „Лозенец“.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 816 по т. 4, обявено на 13.12.2018 г.


5. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-8145/01.11.2018 г. относно одобряване проект за ПУП – Изменение на план за улична регулация /ИПУР/ между о.т. 267 и о.т. 268 и създаване на нова улица от о.т. 271т (нова) до о.т. 271х (нова), изменение на план за регулация /ИПР/ за преномериране на УПИ I-2222 в УПИ IX-2222 и УПИ III-404 „за жс“ в УПИ X-404 „за жс“ и план за регулация и застрояване /ПРЗ/ за поземлен имот с идентификатор 04234.6966.406 по КККР на с. Бистрица за образуване на УПИ XI-406 „за жс“ и УПИ XII-406 „за жс“, кв. 5м, с. Бистрица, район „Панчарево“.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 817 по т. 5, обявено на 13.12.2018 г.


6. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-8326/08.11.2018 г. относно одобряване проект за ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) на м. „с. Доброславци“, район „Нови Искър“, кв. 53, УПИ III-595 „за жилищно строителство“, поземлен имот с идентификатор 21662.4821.595, изменение на план за регулация за улица от о. т. 12 – о. т. 13 до о. т. 14 и нова улица по о. т. 13а – о. т. 13б - о. т. 13в – о. т. 13г.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 818 по т. 6, обявено на 13.12.2018 г.


7. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-8364/09.11.2018 г. относно одобряване на подробен устройствен план – изменение план за регулация на м. „бул. „Копенхаген“ в участък от Метростанция 18 („Младост 3“) до бул. „Цариградско шосе”, район „Младост”-СО, район „Искър“ СО.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 819 по т. 7, обявено на 13.12.2018 г.


8. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-8626/15.11.2018 г. относно одобряване проект за ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) на м. „кв. Суходол”, район „Овча купел”, кв. 44 (нов), УПИ LIV-20 „за производство, складове, офиси и трафопост“ и УПИ LV-6 „за производство, складове и офиси“, изменение на план за регулация за улица между о.т. 2г и о.т. 2д и нови задънени улици по о.т. 2е- о.т. 2ж - о.т. 2з и по о.т. 2ж - о.т. 2и - о.т. 2к - о.т. 2л.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 820 по т. 8, обявено на 13.12.2018 г.


9. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-8616/15.11.2018 г. относно поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 411 по Протокол № 21/19.07.2012 г. на СОС за одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и режим на застрояване за преструктуриране на жилищен комплекс за ж.к. „Люлин – 5 м.р.” и план-схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ към него в граници: бул. „Райко Даскалов“, бул. „Добринова скала” и бул. „Панчо Владигеров”.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 821 по т. 9, обявено на 13.12.2018 г.


10. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-14285/15.11.2018 г. относно проект за подробен устройствен план – Изменение на план за регулация (ИПР) за УПИ V-414 с цел образуване на нови УПИ V-414 “за жс” и УПИ VI-414 “за жс” в обхвата на ПИ с идентификатор 02659.2196.414 по КККР на гр. Банкя, кв. 10а, м. „кв. Вердикал”, район „Банкя” и изменение на план за улична регулация – създаване на задънена улица от о.т. 37а (нова) - о.т. 37б (нова) до о.т. 37в (нова) с цел осигуряване на транспортен достъп за новообразуваните урегулирани поземлени имоти.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 822 по т. 10, обявено на 13.12.2018 г.


11. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-8703/19.11.2018 г. относно прекратяване на производството по одобряване на подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за кв. 10, УПИ XXI-562 „за ОО“ и УПИ XXII-100 “за жс и ОО“, м. „Илиянци“, изключен от обхвата на одобряване с т. 5 от Решение № 542 по Протокол № 86 от 23.07.2015 на СОС, с което е одобрен ПУП – изменение на план за регулация и застрояване за НПЗ „Илиянци запад“ и кв. Илиянци в обхвата на бул. „Рожен“ и ж.п. линия „Биримирци-Волуяк“ до северна скоростна тангента.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 823 по т. 11, обявено на 13.12.2018 г.


12. Доклад вх.№СОА18-ТД26-15955/2/29.11.2018 г. относно даване на мандат на представителя на „Водоснабдяване и Канализация“ ЕАД в общото събрание на акционерите на „Софийска вода“ АД за гласуване на точките от дневния ред на обявеното за 13.12.2018 г. извънредно общо събрание на акционерите.
Докл. Николай Стойнев, Валя Чилова
Решение № 824 по т. 12, обявено на 13.12.2018 г.


13. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-8984/28.11.2018 г. относно приемане на Правила за работа на Столичния съвет по библиотечно дело.
Докл. Малина Едрева, доц. д-р Тодор Чобанов
Решение № 825 по т. 13, обявено на 13.12.2018 г.

Приложение № 1

14. Доклад вх.№ СОА18-НЦ62-1308/1/29.11.2018 г. относно учредяване на втора стипендия „С усилия към звездите“ за подкрепа на млади български артисти съвместно с Фондация „Културни перспективи“.
Докл. Малина Едрева, доц. д-р Тодор Чобанов
Решение № 826 по т. 14, обявено на 13.12.2018 г.


15. Доклад вх.№ СОА18-МЦ29-500/2/19.11.2018 г. относно даване на съгласие „Диагностично-консултативен център XVIII - София“ ЕООД да закупи със собствени средства дълготрайни материални активи.
Докл. д-р Веселин Милев, Иветка Петрова, Станил Станилов, Дончо Барбалов
Решение № 827 по т. 15, обявено на 13.12.2018 г.


16. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-8801/21.11.2018 г. относно провеждане на конкурс за избор на контрольор на „Диагностично-консултативен център XXV - София“ ЕООД.
Докл. Дончо Барбалов, д-р Веселин Милев, Милка Христова, д-р Антон Койчев
Решение № 828 по т. 16, обявено на 13.12.2018 г.
Приложение № 1


17. Доклад вх.№ СОА18-МЦ29-493/2/21.11.2018 г. относно даване на съгласие „Първа многопрофилна болница за активно лечение - София“ ЕАД да закупи със собствени средства дълготрайни материални активи.
Докл. д-р Веселин Милев, Милка Христова, д-р Антон Койчев, Дончо Барбалов
Решение № 829 по т. 17, обявено на 13.12.2018 г.


18. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-9046/29.11.2018 г. относно приемане на Програма на Столична община за превенция на употребата на наркотични вещества за периода 2019-2023 г.
Докл. д-р Веселин Милев, Живка Новкова, д-р Антон Койчев, Йоанна Драгнева, Карлос Контрера, Иван Велков, Николай Николов, Венцислав Мицов, Дончо Барбалов
Решение № 830 по т. 18, обявено на 13.12.2018 г.

Приложение № 1

19. Доклад вх.№ СОА16-ВК08-14929/3/21.11.2018 г. относно промяна предназначението на общинска жилище от фонд „Резервен“ във фонд „Настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди“.
Докл. Ева Митова
Решение № 831 по т. 19, обявено на 13.12.2018 г.


20. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-2886/7/17.11.2018 г. относно провеждане по процедура по реда на Закона за устройство на територията.
Докл. Ева Митова
Решение № 832 по т. 20, обявено на 13.12.2018 г.


21. Доклад вх.№ СОА16-ГР94-7063/10/17.11.2018 г. относно сключване на договор за определяне на квоти на съсобственост по реда на § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ПР на ЗУТ и чл. 80, ал. 2 от НОС.
Докл. Ева Митова
Решение № 833 по т. 21, обявено на 13.12.2018 г.


22. Доклад вх.№ СОА16-ВК08-10506/12/31.10.2018 г. относно изкупуване на имот с идентификатор 68134.1005.240 по КККР, между кв. 7 и кв. 151 на м. „Жилищна група Мотописта – II част“, собственост на физически лица, който попада в изграден участък от улица с о.т. 151-о.т.625а.
Докл. Николай Терзиев
Решение № 834 по т. 22, обявено на 13.12.2018 г.

23. Доклад вх.№ СОА18-ТД26-7383/4/07.11.2018 г. относно провеждане на процедура по реда на чл. 17, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ.
Докл. Николай Терзиев
Решение № 835 по т. 23, обявено на 13.12.2018 г.


24. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-8066/3/07.11.2018 г. относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от поземлен имот с идентификатор 68134.1201.5, попадащ частично в нереализирана улична регулация на ул. „Крум Христов Стоянов“, която е публична общинска собственост и в незастроена реална част от имот – частна общинска собственост, находящи се на територията на Район „Илинден“, ж. к.  „Света Троица“, както и две сгради с обща плащ 71 кв. м, построени в имот публична собственост.
Докл. Иван Божилов
Решение № 836 по т. 24, обявено на 13.12.2018 г.


25. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-3956/3/07.11.2018 г. относно продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, на собственика на законно построената върху имота сграда, представляващ поземлен имот с идентификатор 68134.1387.2311, съставляващ УПИ  VI-435, кв. 860, местност „Триъгълника“, с административен адрес: гр. София, ул. „Стефансон“ № 5А, район „Надежда“.
Докл. Димитър Димов
Решение № 837 по т. 25, обявено на 13.12.2018 г.


26. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-11855/1/07.11.2018 г. относно учредяване възмездно и безсрочно право на пристрояване върху поземлен имот с идентификатор 68134.1385.2367, съставляващ УПИ IX-за ТП и ОО, кв. 36, местност „ж.к. Надежда 3“, СО – район „Надежда“, за изграждане на едноетажна пристройка към съществуващ обект.
Докл. Димитър Димов
Решение № 838 по т. 26, обявено на 13.12.2018 г.


27. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-11180/5/17.11.2018 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на едноетажна сграда с площ 203 кв.м. – публична общинска собственост, находяща се в двора на 141 ОУ „Народни будители“, на територията на Район „Надежда“, ж.к. „Свобода“.
Докл. Димитър Димов
Решение № 839 по т. 27, обявено на 13.12.2018 г.


28. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-7738/1/08.11.2018 г. относно процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 във връзка с чл. 17, ал. 2, т. 3 от Закона за устройство на територията и сключване на предварителен и окончателен договор за определяне на квоти на съсобственост между Столична община и частни лица в УПИ на територията на район „Надежда“.
Докл. Димитър Димов
Решение № 840 по т. 28, обявено на 13.12.2018 г.


29. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-13200/1/28.11.2018 г. относно отпускане на еднократна безвъзмездна финансова помощ в размер на 4 500 лева от бюджета на Столична община по § 4214 „Обезщетения и помощи по решение на общинския съвет“.
Докл. Димитър Димов
Решение № 841 по т. 29, обявено на 13.12.2018 г.


30. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-2233/5/17.11.2018 г. относно процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 във връзка с чл. 17, ал. 2, т. 3 от Закона за устройство на територията и сключване на предварителен и окончателен договор за определяне на квоти на съсобственост между Столична община и частни лица в урегулиран поземлен имот на територията на район „Овча купел“.
Докл. Христина Семерджиева
Решение № 842 по т. 30, обявено на 13.12.2018 г.


31. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-12813/12/09.11.2018 г. относно отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, чрез провеждане публично оповестен конкурс.
Докл. Димитър Сичанов
Решение № 843 по т. 31, обявено на 13.12.2018 г.


32. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-6907/4/17.11.2018 г. относно прилагане на влязъл в сила ПУП за УПИ IV-770, кв. 46а, м. „Стърната“, кв. „Изгрев“.
Докл. Рангел Марков
Решение № 844 по т. 32, обявено на 13.12.2018 г.


33. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-12061/1/08.11.2018 г. относно именуване на безименна улица в район „Слатина“ с името „Райна Касабова“.
Докл. Наталия Стоянова
Решение № 845 по т. 33, обявено на 13.12.2018 г.


34. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-13352/30.10.2018 г. относно именуване на безименна улица в кв. „Полигона“, район „Младост“ с името „Иван Абаджиев“.
Докл. Румен Русев
Решение № 846 по т. 34, обявено на 13.12.2018 г.


35. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-13804/07.11.2018 г. относно именуване на безименна улица по плана на м. „кв. Овча купел-актуализация“ като продължение на бул. „Президент Линкълн“.
Докл. Христина Семерджиева
Решение № 847 по т. 35, обявено на 13.12.2018 г.


36.  Доклад вх.№ СОА18-ВК08-13018/1/10.11.2018 г. относно именуване на безименни улици в район „Панчарево“  с имената „Джурджа“, „Велин Динчев“ и  „Трилистна детелина“.
Докл. Димитър Сичанов
Решение № 848 по т. 36, обявено на 13.12.2018 г.

37. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-7763/2/03.12.18 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за изпълнение на СМР, доставка на оборудване и обзавеждане, осъществяване на строителен и авторски надзор за обект: „Пристройка, реконструкция, частично надстрояване и преустройство на бивша топлоцентрала на НДК в Център за изкуства и култура, УПИ I – за спорт и атракции, кв. 1, м. „Южен парк – II част”, район „Триадица“ – Столична община, гр. София“.
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов
Решение № 849 по т. 37, обявено на 13.12.2018 г.

38. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-7803/1/03.12.18 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за доизграждане на системата за видеонаблюдение на СО в ж.к. Красна поляна, р. Красна поляна, кв. Орландовци - р. Сердика,  кв. „Димитър Миленков" и кв. Абдовица - р. „Искър“.
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов
Решение № 850 по т. 38, обявено на 13.12.2018 г.


39. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-10429/1/03.12.18 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за реновиране на съществуващи детски площадки в ДГ №132, филиал с. „Подгумер“ и закупуване на моторна тракторна косачка, район „Нови Искър“, Столична община.
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов
Решение № 851 по т. 39, обявено на 13.12.2018 г.


40. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-14503/1/03.12.18 г. относно изменение на решение  № 748 по Протокол № 63 от 25.10.2018 г. на Столичния общински съвет за финансиране на обекти на район Панчарево със средства от СОПФ.
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов
Решение № 852 по т. 40, обявено на 13.12.2018 г.


41. Доклад вх.№СОА18-ДИ09-1836/3/04.12.2018 г. относно участие на „Столичен автотранспорт“ ЕАД в обществена поръчка с предмет „Доставка на употребявани соло автобуси за градски условия“, провеждан от Община Габрово с номер на обявата в РОП 9083499 от 26.11.2018 г., с цел продажба на 10 бр. употребявани автобуси MAN SL 232.
Докл. Зафир Зарков
Решение № 853 по т. 41, обявено на 13.12.2018 г.
Приложение


42. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-10909/15/03.12.2018 г. относно придобиване от Столична община чрез изкупуване на имоти, собственост на граждани, попадащи в ул. „Орех“ по действащия регулационен план на кв. Суходол, район „Овча купел“.
Докл. Христина Семерджиева
Решение № 854 по т. 42, обявено на 13.12.2018 г.


43. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-9218/05.12.2018 г. относно промяна на Механизъм с оперативни мерки за обособяване на зони с ниски емисии на вредни вещества чрез ограничаване на движението на МПС на територията на Столична община в случай на прогноза за висока степен на замърсяване на атмосферния въздух, приет с Решение № 21 по Протокол № 46/25.01.2018 г. на Столичен общински съвет.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 855 по т. 43, обявено на 13.12.2018 г.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
                        (ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ)