Обратно Заседание № 64 от 08.11.2018 година

 

ДНЕВЕН РЕД
 на 64-то заседание на Столичния общински съвет,
проведено на 08 ноември 2018 г. (четвъртък) от 10:00 часа

 

1. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-7397/08.10.2018 г. относно провеждане на местен референдум в Столична община с въпроси: 1. Съгласни ли сте Столична община да изразходва 157 мил. Евро, от които 67 мил. Евро заем за изграждане на инсталация за изгаряне на RDF/отпадъци? 2.Съгласни ли сте инсталацията за изгаряне на RDF/отпадъци да се построи в центъра на София, район Сердика, бул. „История Славянобългарска“, на територията на ТЕЦ – София? 3. Съгласни ли сте инсталацията за изгаряне на RDF/отпадъци да се построи до Завода за механично и биологично третиране на отпадъци в местността „Садината“ до село Яна.
Докл. Група общински съветници
Решение № 754 по т. 1, обявено на 15.11.2018 г.

 
2. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-7598/15.10.2018 г. относно присъединяване на Столична община към Глобалното споразумение на кметовете за климат и енергия за периода 2020-2030 г.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 755 по т. 2, обявено на 15.11.2018 г.
Приложение № 1

 
3. Доклад вх.№ СОА18-ТД26-13000/1/26.10.2018 г. относно изграждане на проекти от „Софийска вода“ АД, финансирани чрез Допълнителните средства, съгласно Трето допълнително споразумение (ТДС) към Договор за концесия (ДК), сключен между Столична община и „Софийска вода“ АД от 23.03.2018 г.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 756 по т. 3, обявено на 15.11.2018 г.

 
4. Доклад вх.№ СОА18-ТД26-5704/3/30.10.2018 г. относно изграждане на обекти от „Софийска вода“ АД съгласно чл. 2.3 от Анекс към Второ допълнително споразумение към Договора за концесия, сключен между Столична община и „Софийска вода“ АД.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 757 по т. 4, обявено на 15.11.2018 г.

 
5. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-8121/31.10.2018 г. относно даване на съгласие за дарение на 2 /два/ броя стационарно-преносими уреди за осъществяване на контрол на пътното движение.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 758 по т. 5, обявено на 15.11.2018 г.

 
6. Доклад вх.№ СОА17-ДИ02-22/7/23.10.2018 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 759 по т. 6, обявено на 15.11.2018 г.

 
7. Доклад вх.№ СОА18-ДИ02-30/8/23.10.2018 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 760 по т. 7, обявено на 15.11.2018 г.

 
8. Доклад вх.№ СОА18-ДИ02-31/4/23.10.2018 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 761 по т. 8, обявено на 15.11.2018 г.

 
9. Доклад вх.№ СОА18-КИ18-331/2/23.10.2018 г. относно разсрочване на публични общински вземания за данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци по смисъла на Закона за местните данъци и такси – административно производство по чл. 183 и сл. от ДОПК.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 762 по т. 9, обявено на 15.11.2018 г.
Приложение № 1

 
10. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-8069/30.10.2018 г. относно предложение за прехвърляне на средства за работна заплата 11 щатни бройки, с които е завишен числения състав на ОП „Гробищни паркова“, съгласно Решение № 517/26.07.2018 г. на Столичен общински съвет, без промени в стойностното изражение на бюджета на ОП „Гробищни паркова“, считано от 01.08.2018 г.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов
Решение № 763 по т. 10, обявено на 15.11.2018 г.

 
11. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-7688/17.10.2018 г. относно проект за подробен устройствен план – План-извадка – Изменение на план за регулация на м. ,,СПЗ Слатина – север”, кв. 2, район ,,Слатина”. Изменение регулацията на ,,Източна тангента” от о.т. 95 до о.т. 89 (нова). Изменение регулацията на локално платно на ,,Източна тангента” от о.т. 95а до о.т. 91 (нова). Изменение границите на УПИ XIII-815,,за складове и офис”, поземлен имот с идентификатор 68134.710.815.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 764 по т. 11, обявено на 15.11.2018 г.

 
12. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-7743/18.10.2018 г. относно одобряване проект за ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) на м. „в. з. Врана-Герман”, район „Панчарево”, кв. 12 (нов) за нови УПИ I-6721.8,6527.392 „за офиси, магазини, складове и автосервиз“ и УПИ II-6527.1 „за офиси, магазини, складове и производство“, изменение на план за регулация за улица от о. т. 246 до о. т. 501 и от о. т. 500е до о. т. 510 и нова задънена улица по нови о.т. 509 - о. т. 511 - о. т. 512 - о. т. 513.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 765 по т. 12, обявено на 15.11.2018 г.

 
13. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-7749/18.10.2018 г. относно одобряване на подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) на м. „Надежда 2а и 2б”, кв.86, УПИ I-2197, район „Надежда”, представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „Надежда част 2а” в граници: от о.т.80 - о.т.207 -о.т.210 - о.т.215 до о.т.33; от о.т.33 до о.т.35; от о.т.35 до о.т.51; от о.т.51 до о.т.80 и м. „Надежда част 2б ” в граници: от о.т.80 до о.т.14; от о.т.14 до о.т.33; от о.т.33-о.т.215-о.т.210-о.т.207-о.т.80, одобрен с Решение № 409 по Протокол № 43 от 18.07.2013 г. на СОС.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 766 по т. 13, обявено на 15.11.2018 г.

  
14. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-7859/22.10.2018 г. относно поправка на допусната очевидна фактическа грешка в текстовата и графичната част на Решение № 218/11.04.2011 г. по Протокол № 87, т. 22 на СОС, с което е одобрен проект за: Изменение на плана за регулация на м. „Подуяне-Редута“, кв. 206г. Изменение на задънена улица при о.т. 103в и откриване на задънената улица от о.т. 103в - о.т. 103с до о.т. 103д. изменение границите на УПИ XXXIII-30 и отреждане на нови УПИ: XXXIII-30 и XXXVI-30. изменение границите на УПИ XXXV – „за трафопост“. Изменение на плана за застрояване за УПИ XXXIII-30 и XXXIV-30, кв. 206г, м. „Подуяне-Редута“, район „Слатина“.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 767 по т. 14, обявено на 15.11.2018 г.

 
15. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-7916/24.10.2018 г. относно подробен устройствен план – Изменение на план за регулация на улица между о.т. 617 и о.т 618 и откриване на нова задънена улица от о.т. 617а до о.т. 617б и план за регулация и застрояване за нови УПИ XII – 874 „за жилищно строителство”, УПИ XIII – 874 „за жилищно строителство”, УПИ XIV – 874 „за жилищно строителство”, УПИ XV – 875 „за жилищно строителство”, УПИ XVI – 875 „за жилищно строителство” и УПИ XVII-875 „за жилищно строителство”, кв. 90б, м. „с. Бистрица”, район „Панчарево”.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 768 по т. 15, обявено на 15.11.2018 г.

 
16. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-7921/24.10.2018 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план – Изменение на улична регулация между о.т. 594а и о.т. 594б е създаване на нова задънена улица от о.т. 594 г и нова до о.т. 594д нова, м. „с. Бистрица“, район „Панчарево“ и План за регулация и застрояване на нов УПИ XXIV-140 „за ЖС“ и нов УПИ XXV-140 „за ЖС“, кв. 11, м. „с. Бистрица“, район „Панчарево“.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 769 по т. 16, обявено на 15.11.2018 г.

 
17. Доклад вх.№ СОА18-ТД26-13986/1/22.10.2018 г. относно одобряване статут на одитния комитет на „Център за градска мобилност“ ЕАД.
Докл. Николай Стойнев, Дончо Барбалов
Решение № 770 по т. 17, обявено на 15.11.2018 г.
Приложение № 1

 
18. Доклад вх.№ СОА18-ТД26-9116/4/01.11.2018 г. относно даване на разрешение на „Софийски имоти“ ЕАД за провеждане на конкурс за отдаване под наем на 4 /четири/ броя имоти.
Докл. Николай Стойнев, Орлин Алексиев
Решение № 771 по т. 18, обявено на 15.11.2018 г.

Приложение № 1
Приложение № 2а
Приложение № 2б
Приложение № 2в
Приложение № 2г
Приложение № 3

 
19. Доклад вх.№СОА18-ТД26-6696/7/01.11.2018 г. относно намаляване на капитала и утвърждаване на актуализиран Устав на „Пазари Изток“ ЕАД.
Докл. Николай Стойнев, Ботьо Ботев
Решение № 772 по т. 19, обявено на 15.11.2018 г.
Приложение № 1, 2, 3 и 4

 
20. Доклад вх.№СОА18-ТД26-1246/17/01.11.2018 г. относно увеличаване капитала на „Пазари Север“ ЕАД чрез непарична вноска.
Докл. Николай Стойнев, Ботьо Ботев
Решение № 773 по т. 20, обявено на 15.11.2018 г.
Приложение № 1

 
21. Доклад вх.№ СЗД18-ВК08-219/1/25.10.2018 г. относно допълнение към Програмата на Столична община за скринингово изследване за рак на млечната жлеза (РМЖ).
Докл. Д-р Веселин Милев, Малина Едрева, Милка Христова, Д-р Антон Койчев, д.м., Дончо Барбалов
Решение № 774 по т. 21, обявено на 15.11.2018 г.

 
22. Доклад вх.№ СОА18-МЦ29-417/5/31.10.2018 г. относно допълнение на Решение № 715/11.10.2018 г. на Столичен общински съвет.
Докл. Д-р Веселин Милев, Силвия Христова, Тодор Цанев, Дончо Барбалов
Решение № 775 по т. 22, обявено на 15.11.2018 г.

 
23. Доклад вх.№ СОА17-ТД26-13399/3/15.10.2018 г. относно прехвърляне на „ЧЕЗ Разпределение България“ право на собственост върху бетонов фундамент със съответното право на строеж за монтаж на Метален комплектен трансформаторен пост /МКТП/, с площ от 6 кв. м. с идентификатор 68134.1935.2223.1, изграден в общински имот с идентификатор № 68134.1935.2223, представляващ УПИ XIII – за трафопост, кв. 190, м. жк. Гърдова глава.
Докл. Теодор Петков
Решение № 776 по т. 23, обявено на 15.11.2018 г.

 
24. Доклад вх.№ СИС18-ВК08-675/2/19.10.2018 г. относно изкупуване от страна на Столична община на частни поземлени имоти, попадащи по действащия подробен устройствен план в „Разширение Гробищен парк – кв. Горна баня“, район „Овча купел“.
Докл. Христина Семерджиева
Решение № 777 по т. 24, обявено на 15.11.2018 г.

 
25. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-11239/2/26.10.2018 г. относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляващ обект от образователната инфраструктура – плувен басейн и прилежащите спомагателни помещения в сграда на 90-то СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“ с идентификатор 68134.4356.424.3 по КККР, находящ се в гр. София, жк „Люлин 2 м.р.“, ул. „Стефана Клинчарова“ № 3, за срок от 10 /десет/ години.
Докл. Милко Младенов
Решение № 778 по т. 25, обявено на 15.11.2018 г.

 
26. Доклад вх.№ СОА18-ТД26-3329/3/15.10.2018 г. относно учредяване възмездно и безсрочно право на строеж на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, за изграждане на трансформаторен пост тип БКТП с площ от 8 кв.м., върху общински имот – частна общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 04234.6906.1890, в.з. „Малинова долина - Герена“ в землището на с. Бистрица, заедно със сервитутните права на трафопоста и прилежащите кабелни линии с площ от 26.16 кв. м.
Докл. Димитър Сичанов
Решение № 779 по т. 26, обявено на 15.11.2018 г.

 
27. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-12169/1/19.10.2018 г. относно закриване на  155 ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Кривина, район „Панчарево“, поради намаляване на броя на учениците.
Докл. Димитър Сичанов
Решение № 780 по т. 27, обявено на 15.11.2018 г.

 
28. Доклад вх.№ СОА18-ДИ04-1331/6/18.10.2018 г. относно предоставяне на имот от общинския поземлен фонд (ОПФ) по реда на § 27 от ПЗР на ЗИД на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) на територията на район „Банкя“.
Докл. Рангел Марков
Решение № 781 по т. 28, обявено на 15.11.2018 г.

29. Доклад вх.№ СОА18-ТД26-14596/2/05.11.2018 г. относно освобождаване на „Пазари Юг“ ЕАД от заплащане на цените по т. 19 и т. 19а от Приложение  № 12 „Услуги, извършване от Направление „Транспорт и транспортни комуникации“ от приложения към Глава Трета от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.
Докл. Николай Стойнев, Орлин Алексиев
Решение № 782 по т. 29, обявено на 15.11.2018 г.
 
30. Доклад вх.№СОА18-ВК66-8259/06.11.2018 г. относно дарение на сума за постигнати високи постижения в областта на спорта – шахмат.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов
Решение № 783 по т. 30, обявено на 15.11.2018 г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:....................................
                           (ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ)