СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ

 

София, 1000,
пл. “Славейков“ 6, ет. 1
e-mail: contact@investsofia.com
тел.: 02 980 04 67

Депозитът за участие се внася по банковата сметка на СОАПИ:

  • № BG 49 SOMB 9130 33 26474601 
  • ВІС: SOMBBGSF
  • “Общинска банка” АД – клон “Врабча”,
    гр. София, ул. ”Врабча” № 6

Краен срок за внасяне на депозита: 

  • Не по-късно от работния ден, предхождащ търга

Срок за подаване на предложение за участие в търга:

  • Не по-късно от работния ден, предхождащ търга в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, стая №  2, от 14 до 16 часа.

Оглед на обекта:

  • Всеки работен ден до деня на търга след закупуване на тръжната документация

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ

 РЕШЕНИЕ №  588
 От  04 септември 2023 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 553 от 29.06.2023 г. на Столичния общински съвет, Надзорният съвет на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции реши:

1. На 04.10.2023 г. от 10 часа, в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, пл. “Славейков” № 6, ет. 1, да се проведе  публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 68134.8554.60, представляващ УПИ IХ–60 и сграда с идентификатор 68134.8554.60.1,  кв. 6, м. „Враждебна-юг“,  София, кв. „Враждебна.“, ул. „47-ма“ № 1, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Кремиковци“.
2. Начална тръжна цена – 85 000 лева.
(Сделката се облага с 20% ДДС).
3. Стъпка на наддаване  - 5 000 лева.
4. Депозитът за участие –  8 500 лева, се внася по банкова сметка на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции  № BG 49 SOMB 9130 33 26474601, BIC –SOMBBGSF, при „Общинска банка“ АД,  ул. “Врабча” № 6, гр. София. Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 02.10.2023 г. вкл., в приемното време на СОАПИ – от 14 до 16 часа. Цената на тръжната документация, в размер на 240 лв. (с вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на СОАПИ, пл. “Славейков” 6, ет. 1, стая № 17.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден,  но не по-късно от деня, предхождащ търга, в приемното време на СОАПИ – от 14 до 16 часа, в стая № 1.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня на търга след закупуване на тръжна документация.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ: (п)
(Н. Стойнев)