Новини

Обратно Проект от Атанас Черешаров, общински съветник, относно изменение в устава на Съвета за безопасност на движението на децата в София (СБДДС)

Приложение № 1

В чл. 7 след думите „от дирекция Култура" се заличават думите „и образование".

В чл. 8, ал. 1 се отменя т. 6.

В чл. 9 се отменя т. 5.

В чл. 10, ал. 1 се отменя шестото предложение „- Държавна агенция за закрила на детето", и на негово място се поставя предложение със следния текст „- Ученически отдих и спорт" ЕАД - методически партньор".

Чл. 11, ал. 2 придобива следната редакция :

„(2) УС се ръководи от председателя на УС, а в неговото отсъствие от Секретаря на УС или заместник председателя на УС, на ротационен принцип".

Чл. 11, ал. З придобива следната редакция :

„(3) Членове на УС са представители на организации или сдружения, които не заемат ръководни длъжности в национални или международни организации и неправителствени сдружения с подобна дейност. Членове на УС са методическите партньори."

Чл. 11, ал. 4 придобива следната редакция :

„(4) УС разглежда, одобрява и приема проектите на детски мероприятия и детски празници по пътна безопасност. Разглеждането на проектите се извършва в присъствието на ръководителя на проекта, а приемането им само в присъствието на членовете на УС."

Чл. 11, ал. 5 придобива следната редакция :

„(5) УС избира членовете на Обществения съвет (ОС), включващ ръководители или представители на столични институции, организации и сдружения, реализиращи политиката за опазване живота и здравето на децата в пътното движение."

В чл. 11 се отменя ал. 6

Чл. 11, ал. 7 придобива следната редакция

Създава нов раздел „IV Заседания на СБДДС" със следните нови членове:

„Чл. 18. (1) УС провежда заседанията си не по-малко от веднъж на три месеца.

(2) Членовете на УС имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите им.

Заседанията се свикват от председателя на УС.

Кворумът за провеждане на заседания на УС и ОС е 2/3 от общия брой на членовете."

„Чл. 19. ОС провежда заседанията си не по-малко от веднъж на четири месеца.

„Чл. 20. (1) Заседанията на УС се ръководят от председателя на УС, а в негово отсъствие от Секретаря на УС или от зам. председателя на УС на ротационен принцип.

За проведените заседания се съставят протоколи, които се подписват от ръководещия заседанието. Протоколите се съхраняват от Секретаря на УС.

Решенията от заседанията на УС и ОС се вземат с обикновено мнозинство от половината плюс един от общия брой на членовете.

Член на УС и член на ОС, отсъствали на три поредни заседания, без основателни причини се предлагат за освобождаване от УС.

Членовете на УС и ОС присъстват лично на заседанията на СБДДС."

„Чл. 21. СБДДС провежда обществени дискусионни форуми не по-малко от веднъж на шест месеца с участието на представители от национални, регионални, държавни, обществени, неправителствени и други организации (ДАЗД, Национална асоциация на пострадалите от ПТП, Национален клуб „Бигбиб" и др.)"

„(7) УС контролира изразходването на бюджетните средства, предоставени за реализиране на проекти, свързано и с пътната безопасност на децата на територията на Столична община."

Чл. 12. придобива следната редакция:

„Чл. 12. УС осъществява сътрудничество с други национални и международни организации с подобна дейност, с домове за деца, лишени от родителски грижи, и домове за сираци на територията на страната."

В чл. 13, ал.1 придобива следната редакция :

„(1) Консултативен орган, който изследва, проучва, анализира причините за пътно-транспортните произшествия и предлага конкретни мерки за опазване живота и здравето и здравето на децата в пътното движение на територията на СО."

В чл. 13 се създават нови ал. З, ал. 4, ал. 5 и ал. 6, както следва:

„(3) Членовете на ОС се предлагат, одобряват и освобождават от УС

Членовете на ОС са ръководители или представители на институции, организации и сдружения, работещи активно на територията на СО за пътната безопасност на децата, които не заемат ръководни длъжности в национални или международни организации и неправителствени сдружения с подобна дейност. Членове на ОС са медийните партньори."

„(5) Членовете на УС са членове и на ОС."

„(6) ОС осъществява сътрудничество с национални международни организации и сдружения с подобна дейност."

В чл. 16, ал. З, първото предложение придобива следната редакция : „- осигурява управлението и опазването на имуществото на съвета в неговото седалище в гр.София, ж.к."Люлин", бл. 437, ет. 1."

В чл. 16, ал. З, второто предложение придобива следната редакция : „- съхранява печата на СБДДС, който се поставя само върху подписите на Председателя, Секретаря и Зам.председателя на УС."

В чл. 16, ал. З се създават две нови предложения, както следва : „- осъществява методическо ръководство на детския клуб „Весел столичен светофар".

„- внася за обсъждане в УС проблеми, свързани с дейността на СБДДС"

В чл. 16 се добавя нова ал.4 със следната редакция :

„(4) ръководи заседанията на СБДДС в отсъствието на председателя на УС".