Новини

Обратно Обява за избор на изпълнителни директори на лечебни заведения (общински ЕАД и ЕООД)

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ОБЯВЯВА

На основание чл. 62, ал. 3 и чл 63, ал. 3 от ЗЛЗ, във връзка с Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, Наредбата за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества и чл. 44-61 от Наредбата за общинските лечебни заведения, с Решение № 557 / 25.10.2012 г. и Решение № 574 / 08.11.2012 г. на СОС

І. Конкурс за избор на изпълнителни директори на следните лечебни заведения – общински еднолични акционерни дружества:

1. «Първа МБАЛ-София» ЕАД
2. «Втора МБАЛ-София» ЕАД
3. «Четвърта МБАЛ-София» ЕАД
4. «Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение «Шейново» ЕАД

II. Конкурс за избор на управители на следните лечебни заведения - еднолични общински търговски дружества с ограничена отговорност:

1. Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация – Бухово ЕООД;
2. Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация – Кремиковци ЕООД;
3. Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация – Панчарево ЕООД;
4. Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация на деца с церебрална парализа „Света София“ ЕООД;
5. Център за психично здраве „Проф. Никола Шипковенски“ ЕООД;
6. Медицински център за пневмо-фтизиатрични заболявания ЕООД;
7. Център за кожно-венерически заболявания ЕООД;
8. Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания ЕООД;

При следните условия:

ІІІ. Изисквания към кандидатите:

ІІІ.1 Да притежават образователно-квалификационна степен „магистър” по медицина, съответно дентална медицина, и квалификация по здравен мениджмънт или образователно-квалификационна степен „магистър” по икономика и управление с призната специалност по медицинска информатика и здравен мениджмънт или по икономика на здравеопазването

ІІІ.2 Да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно дентален лекар, или икономист; кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна степен „магистър” по медицина, съответно дентална медицина, да имат придобита основно специалност.

ІІІ.3 Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.

ІV. Необходими документи:

Документите се подават в запечатан непрозрачен плик, надписан с името на лечебното заведение, името на кандидата, адрес и телефон за обратна връзка. В този плик са поставени два запечатани непрозрачни плика, обозначени с надписи „Плик 1” и „Плик 2”, и със съдържание, както следва:

Плик 1 съдържа следните документи:

ІV.1 Заявление за участие в конкурса (свободен текст) с посочен телефон за връзка и актуален адрес за кореспонденция;

ІV.2 Автобиография;

ІV.3 Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование по медицина, дентална медицина или икономика;

ІV.4 Нотариално заверено копие от документ за придобита специалност за кандидатите с образователно-квалификационна степен „магистър” по медицина, съответно дентална медицина, и от документа удостоверяващ квалификация по „Здравен мениджмънт” със записания хорариум;

ІV.5. Нотариално заверено копие от документ за призната специалност по „медицинска информатика и здравен мениджмънт” или по „Икономика на здравеопазването” за кандидатите с образователно квалификационна степен „магистър” по икономика и управление;

ІV.6 Документ за трудов стаж или нотариално заверено копие от трудова книжка.

ІV.7. Свидетелство за съдимост;

ІV.8 Удостоверение за членство в БЛС;

ІV.9 Декларация, че не са налице пречки по чл. 29 от Наредбата за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества, която се подписва при сключването на договор за управление;

Плик 2 съдържа писмена разработка на Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период.

V. Темата, предмет на събеседване с кандидатите, е: „Мястото и ролята на лечебното заведение в здравната система, повишаване качеството на медицинското обслужване, приоритети за бъдещото развитие”

Допълнителни въпроси по темата:

- характеристики, обуславящи мястото на лечебното заведение в системата на здравеопазването в София;
- виждане и подход за подобряване на финансовото състояние на лечебното заведение;
- системи за управление на качеството в цялостната дейност на лечебното заведение;
- органи на управление на лечебното заведение – права и задължения.

По време на събеседването комисията по провеждане на конкурсите има право на други допълнителни въпроси от областта на здравния мениджмънт и действащата нормативна уредба, прилагана при управлението на общинските лечебни заведения.

VІ. При подаване на заявлението за участие в конкурса се предоставя на кандидата проект на договор за възлагане на управлението за запознаване.

VІІ. Документите се подават в деловодството на Столична община, гр. София, 1000, ул. Московска № 33, в срок до 17.12.2012 г., всеки работен ден от 09.00 до 17.30 ч.

VІІІ. Информацията и данните, необходими за подготовката на писмената разработка, се получават в съответното лечебно заведение всеки работен ден до 17.12.2012 г.

ІХ. Отварянето на документите за проверка на съответствието на представените   документи   с предварително обявените изисквания ще се състои на 18.12.2012 година от 15.00 ч. в Столична община, ет 1, зала „Официална” в присъствието на заявителите.

Х. Представянето на програмите за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период и събеседването ще се проведе след писмено уведомление на допуснатите кандидати.

Допълнителна информация може да се получи на тел. 02/980 75 56 – дирекция „Здравеопазване”, Столична община

                                                                                                                                                Председател на СОС:
                                                                                                                                                                             Елен Герджиков

 

Д   Е   К   Л   А   Р   А   Ц   И   Я*

по чл. 29, ал. 1 от Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и
упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества

 

Подписаният .................................................................... ЕГН, л. карта № ....................... издадена на ...................... от МВР- гр........................  с настоящото декларирам, че:

1. не извършвам от свое или от чуждо име  търговски сделки;
2. не съм съдружник в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
3. не съм лишен с присъда или с административно наказание от правото да заемам материалноотчетническа длъжност;
4. не съм бил член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността;
5. не съм съпруг или роднина до трета степен по права или по съребрена линия, включително по сватовство, на друг член на орган на управление или контрол на дружеството;
6. не съм управител или член на изпълнителни или контролни органи на друго общинско еднолично търговско дружество;
7. не съм народен представител, общински съветник, кмет на община, кмет на район или кметство, кметски наместник, заместник-кмет на община, секретар на община, секретар на район.

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс на Р. България за деклариране на неверни данни в настоящата декларация.

                                                                                                                                   ДЕКЛАРАТОР:

* Представя се в момента на сключване на договора за управление.