Новини

Обратно Обяснителна записка по бюджета на Столична община за 2010 година

С подготвената от Минко Герджиков, заместник-кмет на СО, обяснителна записка и приложенията към нея, се представят основните параметри, залегнали в проекта за бюджет на Столична община за 2010 година, съобразени с целите и приоритетите на общината и с антикризисните мерки, при спазване на основните принципи за съставянето на бюджета.