Новини

Обратно Доклад относно План-сметка за дейностите, свързани с битовите отпадъци и за поддържане на чистотата за 2014 г.

Мария Бояджийска и Дончо Барбалов, заместник-кметове на Столична община, внесоха Доклад относно Пплан-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2014 г. и размера на такса битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на предприятия и граждани за 2014 г.

Приложения към Доклада
Проект на решение
План-сметка по чл. 66 от Закона за местните данъци и такси за 2014 г.