Новини

Обратно Столичният общински съвет обявява процедура за публичен подбор за избор на членове на съвета на директорите на „Егида - София" ЕАД

Обява за процедура за публичен подбор за избор на членове на съвета на директорите на „Егида - София" ЕАД, ЕИК 121660480

 

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

на основание чл.21, ал. 1, т.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 33 - 40 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества и Решение № 140 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г. на Столичния общински съвет
 

ОБЯВЯВА
 

Процедура за публичен подбор за избор на членове на съвета на директорите на: „Егида - София" ЕАД, ЕИК 121660480

 

I. Изисквания към кандидатите:

- висше образование;
- най-малко 3 /три/ години управленски опит;
- да не са осъждани за престъпление от общ характер на лишаване от свобода, освен ако са реабилитирани;
- да не са лишени по съответния ред от правото да упражняват търговска дейност и да заемат материалноотчетническа длъжност;
 

II. Необходими документи:

1. писмено заявление за участие в публичния подбор (свободен текст);
2. автобиография;
3. нотариално заверено копие от диплом за завършено висше образование;
4. нотариално заверено копие от документ, удостоверяващ трудов и/или осигурителен стаж;
5. свидетелство за съдимост;
6. декларация за липса на обстоятелствата по чл. 29, ал. 1, т. 3 - 8 от Наредбата за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственост на общината в търговските дружества, която се представя в момента на сключване на договора за управление;
7. бизнес програма за развитие на дружествата, която кандидатите следва да представят до 25 дни от уведомяването им за допускане до публичния подбор.


III. Краен срок и място за подаване на документи:

 

Кандидатите трябва да представят необходимите документи, с изключение на бизнес програмата по т. 7, в срок от един месец от настоящото обявление, в деловодството на Столична община, ул. „Московска" № 33.


Документите следва да се представят в запечатан плик, върху който са изписани името на кандидата, дружеството, за което кандидатства и телефон за обратна връзка.
За допълнителна информация: +3592/981 06 55;


Декларация