Обратно Заседание № 97 на ПК по транспорт и пътна безопасност от 12.12.2022 г.

Дневен ред

на редовно заседание, което ще се проведе на

12.12.2022г./понеделник/,

14:30 часа, ул. „Московска 33“ -зала № 1, както и на  фейсбук страницата на СОС

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: y.tsankova@sofia.bg

 

 

Т.1

Доклад с вх. № СОА22-ТД26-5957/3/07.12.2022 г. относно увеличаване на капитала на ЦГМ ЕАД чрез непарична вноска

Николай Стойнев и  Стефан Марков- общински съветници

Дончо Барбалов- зам. Кмет на Столична община.

Т.2

Доклад с вх. № СОА22-ВК66-14466/29.11.2022 г., относно Актуализация на бюджета на Столична община за 2022 г.

Дончо Барбалов- зам. Кмет на Столична община.

Т.3

Писмо с вх. СОА22-ТД26-16658/08.12.22г. относно изпълнение на решение №859 по протокол №65/10.11.2022 на СОС

Димитър Дилчев- изп. Директор на ЦГМ ЕАД

Иван Антов- Председател на съвета на Директорите

Т.4

Писмо с вх. СОА22-КЦ01-55288/13.11.22г., относно промени в Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община

В. Христовски

Т.5

Информация от ЦГМ ЕАД за въвеждането на нови превозни документи.

Т.6

Разни

 

Допълнителни точки

 

Т.1

Доклад с вх. № СОА22-ТД26-15392/3/09.12.2022 г. относно даване на съгласие за сключване на договор за заем за потребление на парични средства в размер на 1 912 440 лв. /един милион деветстотин и дванадесет хиляди четиристотин и четиридесет/ между СО и "Столичен автотранспорт "ЕАД.

Карлос Контрера и Христиан Петров - общински съветници

Т.2

Доклад с вх.№СОА22-ВК66-14624/02.12.2022г. относно отпускане на средства от бюджета на Столична община за изплащане на работни заплати на служители, работещи по проект "Интегриран столичен градски транспорт - фаза II", сключен между Столична община и Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP001-1.041-0001-C01

Карлос Контрера и Христиан Петров - общински съветници

Видеозапис от заседанието

Протокол от заседанието.