Обратно Заседание № 113 на ПК по транспорт и пътна безопасност на 29.06.23г.

Дневен ред

на извънредно заседание, което ще се проведе на

29.06.2023г./четвъртък/,

09:30 часа, ул. „Московска 33“ -зала № 1, както и на  фейсбук страницата на СОС

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: y.tsankova@sofia.bg

Т.1

Доклад с вх. № СОА23-ТД26-6885/3/27.06.23г., относно увеличаване на капитала на "Столичен  автотранспорт" ЕАД чрез извършване на непарична вноска и утвърждаване на  актуализиран устав

Карлос Контрера, Стефан Марков, Христиан Петров и Николай Стойнев- общински съветници

Т.2

Доклад с вх. № СОА23-ТД26-8713/1/27.06.23г., относно даване на съгласие за увеличаване капитала на Столичен електротранспорт ЕАД чрез непарична вноска и сключване на допълнително споразумение към Договор за паричен заем, сключен между Столична община и Столичен електротранспорт ЕАД

Карлос Контрера, Стефан Марков, Христиан Петров и Николай Стойнев- общински съветници

 

Протокол №113 от заседание на ПК по ТПБ от 29.06.2023г. 

Видео запис от заседанието