Обратно Заседание № 112 на ПК по транспорт и пътна безопасност на 27.06.23г.

Дневен ред

на редовното заседание, което ще се проведе на

27.06.2023 г. /вторник/,

15:00 часа, ул. „Московска 33“ - зала № 1, както и на  фейсбук страницата на СОС

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: y.tsankova@sofia.bg

         

№ по ред

Наименование

Вносител

  1

2

3

Доклад с вх. № СОА23-ВК66-5619/08.06.23г., относно пълна забрана общинските търговски дружества да рекламират хазарт пряко или през трети страни

Симеон Ставрев, Бойко Димитров и Борис Бонев- общински съветници

       2.

Доклад с вх. № СОА23-ТД26-4644/4//22.06.23г., относно даване на съгласие за увеличаване на капитала на "Метрополитен" ЕАД, чрез напречна вноска и отмяна на Решение № 47 по протокол № 26 от 14.01.21г.

Карлос Контрера, Николай Стойнев, Стефан Марков- общински съветници

Дончо Барбалов- зам. Кмет на Столична община

3.

Доклад с вх. № СОА23-ВК66-4499/05.05.23г., относно приемане на Наредба за проучване, анализ и симулация на транспортното обслужване в Столична община

Зафир Зарков, Борис Петров, Ивайло Петков, Лорита Радева и Симеон Колев- общински съветници

Дончо Барбалов- зам. Кмет на Столична община

Арх. Здравко Здравков- гл. архитект на Столична община

4.

Доклад с вх. № СОА20-ВК66-10129/1/14.06.23г., относно одобряване на проект за подробен устройствен план - Изменение на плана за улична регулация по бул. "Царица Йоана" от МС "Люлин" до пътен възел със СОП и   прилежащите на булеварда УПИ, специализиран план по реда на чл. 111 във връзка с чл. 189 от ЗУТ и план-схеми по чл. 108 от ЗУТ, район "Люлин".                               

Арх. Здравко Здравков- гл. архитект на Столична община

5.

Доклад с вх. № СОА23-ВК08-6350/2/30.05.23г., относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем за срок до започване на действия за реализиране на подробния устройствен план, но не повече от 10 години на имоти - частна общинска собственост, обособени в обект № 1, включващ 10 поземлени имота и обект № 2, включващ 2 поземлени имота, находящи се в местност "Предгаров площад" ("ГГЦ-зона В-15 и части от зона В-16 и В-17"), Район "Сердика"

Тодор Кръстев- кмет на район „Сердика“

6.

Доклад с вх. № СОА23-ВК08-556/7/26.04.23г., относно относно откриване на процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем, за срок от 10 години, на част от поземлен имот-публична общинска собственост, при специфично конкурсно условие-за охраняем автопаркинг.

Димитър Димов- кмет на район „Надежда“

7.

Предложения, относно мерки за пътна безопасност на територията на Столична община

8.

Разни

 

Протокол №112 от заседание на ПК по ТПБ от 27.06.2023г. 

Видеозапис от заседанието