Обратно Заседание № 110 на ПК по транспорт и пътна безопасност на 22.05.23г.

Дневен ред

на редовното заседание, което ще се проведе на

22.05.2023 г. /понеделник/,

14:30 часа, ул. „Московска 33“ - зала № 1, както и на  фейсбук страницата на СОС

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: y.tsankova@sofia.bg

         

№ по ред

Наименование

Вносител

  1

2

3

Доклад с вх. № СОА23-ВК66-1849/2/16.05.23г., относно разчети за финансиране на капиталови разходи за срока до приемане на  бюджета на Столична община за 2023 г. съобразно Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022г. от 30.12.2022г., ПМС №7/19.01.2023г. за уреждане на бюджетните взаимоотношения през 2023 година, ФО-1/20.01.2023г. и ФО-2/20.01.2023г. на Министерство на финансите и завишение на ангажиментите за разходи.

Йорданка Фандъкова- кмет на Столична община

Писмо с вх. № СОА22-ВК66-6323/1/10.05.23г., относно процедура за предоставяне на концесия за Управление и поддържане на система за отдаване под наем на велосипеди и рекламни елементи, разположени върху части от улици, булеварди и площади на град София, представляващи имоти-публична общинска собственост

Дончо Барбалов- зам. Кмет на Столична община

Писмо с вх. № СОА23-ГР94-2125/3/20.04.23г. относно сигнал от граждани, касаещ ул.“Шумако“, район „Витоша“.

Предложения от СДВР и Пътна полиция- СДВР за мерки за пътна безопасност.

 

Видеозапис на заседанието.

Протокол от заседанието.