Обратно Заседание № 108 на ПК по транспорт и пътна безопасност на 24.04.23г.

Дневен ред

на редовното заседание, което ще се проведе на

24.04.2023 г. /понеделник/,

14:30 часа, ул. „Московска 33“ - зала № 1, както и на  фейсбук страницата на СОС

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: y.tsankova@sofia.bg

         

№ по ред

Наименование

Вносител

  1

2

3

Доклад с вх.№ СОА23-ВК66-1556/08.02.23г., относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на СО, приета с Решение № 178 по Протокол № 51/2018г., Решение № 490 по Протокол № 22/2020г., Решение № 76 по Протокол № 28/2021г., Решение № 132 по Протокол № 30/2021г., Решение № 400 по Протокол № 36/2021 и Решение № 539 по Протокол № 60/2022

Писмо с вх.№ СОА23-вк66-2569/08.03.23г., относно облекчаване на реда за поучаване на абонаментна карта за пътуване с обществения градски транспорт по преференциална тарифа за лица с увреждания, с вносител Лилия Христова- Обществен посредник

Карлос Контрера- Председател на ПК по транспорт и пътна безопасност

Михаил Петров и Владимир Митов- общински съветници.

Доклад с вх. № СОА23-ВК66-2134/24.02.23г., относно промяна в „Наредба за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община“ (НРУПОГТТСО) за гарантиране най-изгодно таксуване на пътниците.

Симеон Ставрев- общински съветник

Доклад с вх. № СОА23-ВК66-5461/4/06.04.23г., относно даване на съгласие за сключване на споразумение към договор №СОА18-ДГ56-832/21.09.2018г. между Столична община и "Център за градска мобилност" ЕАД.

Карлос Контрера- Председател на ПК по транспорт и пътна безопасност

Зафир Зарков- зам. председател на ПК по транспорт и пътна безопасност

Дончо Барбалв- зам. Кмет на Столична община.

Доклад с вх. № СОА23-ТД26-5677/1/19.04.23г., относно осигуряване на мостово финансиране по АДБФП № BG16M1OP002-5.004-0004-C01/09.10.2019 г., финансиран по ОПС 2014-2020 г. за изпълнение на проект № BG16M1OP002-5.004-0004 с наименование "Изпълнение на дейности за подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез закупуване и доставка на електрически превозни средства за релсов транспорт - трамвайни мотриси" по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020"

в оригинал

Карлос Контрера- Председател на ПК по транспорт и пътна безопасност

Зафир Зарков- зам. председател на ПК по транспорт и пътна безопасност

Дончо Барбалв- зам. Кмет на Столична община.

Доклад с вх. № СОА22-ВК66-11286/11/19.04.23г., относно даване на съгласие на кмета на СО да предостави чрез дарение на СДВР - Отдел ПП Дрегер Дръг Тест 5000

Карлос Контрера- Председател на ПК по транспорт и пътна безопасност

Зафир Зарков- зам. председател на ПК по транспорт и пътна безопасност

Разни

 

Видеозапис от заседанието.

Протокол от заседанието.