Обратно Заседание № 105 на ПК по Транспорт и пътна безопасност на 06.03.23г.

Дневен ред

на редовно заседание, което ще се проведе на

06.03.2023 г. /понеделник/,

14:30 часа, ул. „Московска 33“ - зала № 1, както и на  фейсбук страницата на СОС

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: y.tsankova@sofia.bg

         

№ по ред

Наименование

Вносител

  1

2

3

Доклад с вх. № СОА23-ВК66-1219/30.01.23г.,относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община.

Писмо с  вх. № СОА23-ВК66-1219/2/21.02.23 относно обобщена справка на постъпили становища по доклада.

Грети Стефанова, Иво Божков, Борис Бонев – общински съветници

Доклад с вх. № СОА22-ВК66-16836/35/02.02.23г. относно приемане на Програма за придобиване, управление и разпореждане с  общинска собственост на  Столична община за 2023 г.

Йорданка Фандъкова- кмет на Столична община

Разни

 

Видеозапис от заседанието 

Протокол от заседанието.