Обратно Заседание № 103 на ПК по Транспорт и пътна безопасност от 20.02.2023г.

Дневен ред

на редовно заседание, което ще се проведе на

20.02.2023 г. /понеделник/,

14:30 часа, ул. „Московска 33“ - зала № 1, както и на  фейсбук страницата на СОС

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: y.tsankova@sofia.bg

         

 

по ред

Наименование

Вносител

1

2

3

Доклад с вх. № СОА21-ВК66-10032/20/20.01.23г., относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община

Георги Георгиевредседател на Столичния общински съвет, Грети Стефанова-общински съветник

Доклад с вх. № СОА21-ВК66-10032/18/12.01.23г., относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община

Георги Георгиев- Председател на Столичния общински съвет

Доклад с вх. № СОА23-ВК66-1219/30.01.23г.,относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община.

Грети Стефанова, Иво Божков, Борис Бонев – общински съветници

Доклад с вх. № СОА21-ВК66-10032/25/31.01.23г., относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община.

Зафир Зарков – общински съветник и д-р Дончо Барбалов – заместник-кмет на Столична община

Доклад с вх. № СОА23-ВК66-771/19.01.23г., относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община.

Общински съветници от ПГ "БСП за България"

Доклад с вх. № СОА23-ВК66-1556/08.02.23г., относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община

Карлос Контрера- Председател на ПК по транспорт и пътна безопасност

Владимир Митов и Михаил Петров – общински съветници

Доклад с вх. № СОА21-ВК66-10032/16/04.01.23г., относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община.

Зафир Зарков, Христиан Петров, Радослав Влахов – общински съветници

Доклад с вх. № СОА23-ВК66-1007/25.01.23г. относно Промяна в „НАРЕДБА за организация на движението на територията на Столична община“-Промяна в „НАРЕДБА за организация на движението на територията на Столична община“ към условието за издаване на винетен стикер за локално паркиране свидетелство за регистрация на ППС, в което адресът, посочен в сектор С 2.3, да е идентичен с постоянния адрес на собственика на същото ППС

Симеон Ставрев- общински съветник

Доклад с вх. № СОА23-ВК66-1581/08.02.2023г. , относно даване на съгласие Столичен автотранспорт ЕАД да сключи договор, по силата на който в полза на Електроразпределителни мрежи Запад ЕАД да бъдат учредени, възмездно и безсрочно, сервитутни права  

Николай Стойнев и Карлос Контрера- общински съветници и Дончо Барбалов- зам. Кмет на Столична община

Доклад с вх. № СОА23-ВК66-1890/16.02.2023г., относно даване на съгласие за закупуване на шест броя употребявани туристически автобуси за увеличаване капитала на "Столичен Автотранспорт" ЕАД.

Карлос Контрера- Председател на ПК по транспорт и пътна безопасност и Зафир Зарков- общински съветник

Доклад с вх. № СОА23-ВК66-1891/16.02.2023г., относно разширяване и увеличаване на маршрутните линии по проект "Автобуси до училища на територията на Столична община"

Карлос Контрера- Председател на ПК по транспорт и пътна безопасност и Зафир Зарков- общински съветник

Доклад с вх. № СОА23-ВК66-1902/16.02.2023г., относно въвеждане на Иновативен градски транспорт в изпълнение на проект ИНДЕКС: UIA05-202, АКРОНИМ: INNAIR, ИМЕ: "Иновативен обществен транспорт, отговарящ на търсенето на потребителите, за по-чист въздух в градска среда" (Innovative demand respmsive green public trensportation for cleaner air in urban environment) на Европейската комисия.

Карлос Контрера- Председател на ПК по транспорт и пътна безопасност и Зафир Зарков- общински съветник и Дончо Барбалов- зам. Кмет на Столична община

Доклад с вх. № СОА23-ВК66-1849/15.01.23г. относно прилагане на Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г от 30.12.2022г., ПМС №7/19.01.2023г. за уреждане на бюджетните взаимоотношения през 2023 година, ФО-1/20.01.2023г. и ФО-2/20.01.2023г. на Министерство на финансите.

Йорданка Фандъкова- кмет на Столична община

Доклад с вх. № СОА23-ВК66-1859/15.02.23г. относно подписване на споразумение за сътрудничество между между Столична община, "Столичен автотранспорт" ЕАД, "Столичен електротранспорт" ЕАД, "Метрополитен" ЕАД, "Център за градска мобилност" ЕАД и социални партньори

Дончо Барбалов- зам. Кмет на Столична община

Доклад с вх. № СОА23-ВК66-1877/16.02.23г., относно участие на Столична община като координиращ бенефициент в проектно предложение по Програма LIFE 2021-2027 на ЕС, покана 2022г. за Стратегически интегрирани проекти - действия по климата.

Дончо Барбалов- зам. Кмет на Столична община

Разни

 

Видеозапис от заседанието на комисията.

Протокол от заседанието.