Обратно Заседание № 40 на ПК по обществен ред и сигурност от 07.11.2022 г.

Дневен ред на редовно заседание на ПК по обществен ред и сигурност

07.11.2022 г., 12.00 ч. зала 1, ул. Московска 33 

ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

 

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1. 

Доклад № СОА22-ВК08-14457/05.10.2022 г. и становище № СОА22-ВК08-14457/3/28.10.2022 г.  относно Участие на Столична община, чрез район „Лозенец“ като партньор по проектно предложение: „Предоставяне на комплексни услуги и повишаване на националния капацитет в областта на убежището и миграцията“, финансирана от Програма „Вътрешни работи“ на Норвежкия финансов механизъм за периода 2014-2021г. с номер от ИСУН BGHOMEAFFAIRS-1.005, по процедура „Подобряване на националния капацитет в областта на убежището и миграцията, по-специално предоставяне на услуги на граждани на трети държави, търсещи международна закрила и граждани на трети държави, получили временна закрила със специален фокус върху уязвими лица“.

К. Павлов – кмет на р-н „Лозенец“

2

Разни

 

 

Видеозапис

Протокол