Обратно Заседание №35 на ПК по обществен ред и сигурност от 06.06.2022 г.


Дневен ред на редовно заседание на ПК по обществен ред и сигурност

06.06.2022 г., 12.00 ч. зала 1, ул. Московска 33 

ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

 

№ по ред

Наименование

Вносител

1

2

3

1. 

Доклад вх.№ СОА22-ВК08-6412/2/13.05.2022 г. относно предоставяне безвъзмездно за управление за срок от 10 (десет) години на Столична дирекция на вътрешните работи, за приемни на районните полицейски инспектори Второ районно управление (02 РУ – СДВР), недвижими имоти – общинска собственост, находящи се на територията на район „Надежда“.

Д. Димов – кмет на р-н „Надежда“

2

Отчет № СОА22-ДИ04-1805/20.05.2022 г. за работата на местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/ към районите на Столична община през 2021 г.

М. Боршош – зам.-кмет на СО и председател на МКБППМН

3

Писмо № СОА22-ВК66-5664/01.06.2022 г. относно хулигански прояви по време на абитуриентските тържества на площад „Св. Александър Невски“

Л. Христова – обществен посредник на територията на СО

4

Доклад № СОА22-УЗ21-1133/18.05.2022 г. относно разрушаване на имуществото на ДГ № 80

Н. Иванова - директор

5

Отговор № СОА22-ГР94-1632/4/27.05.2022 г. относно петиция на граждани

К. Павлов – кмет на р-н „Лозенец“

6

Разни