Обратно Заседание № 46 на ПК по обществен ред и сигурност от 10.04.2023 г.

Дневен ред на 46- то заседание на ПК по обществен ред и сигурност

10.04.2023 г., 13.30 ч., зала 1, Московска 33

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1

Среща с кмета на р-н „Възраждане“ по повод жалби №№ СОА22-ГР94-6076/28.11.2022 г. и СОА22-ГР94-6076/4/13.02.2023 г. относно шум от дискотека „ДаВинчи“, находяща се на партерен етаж на сграда на ул. Позитано № 22, р-н „Възраждане“

2

Писмо № СОА22-ВК66-15514/1/08.02.2023 г. за сформиране на работна група по повод провеждане на продължителни във времето събития на територията на Столична община

М. Боршош – зам.-кмет на СО

3

Отговор № СОА23-ВК66-932/1/06.03.2023 г. относно план за изграждане на видеонаблюдение.

Кр. Лазарова – директор на дирекция „Сигурност“

4

Отговор № СОА23-ВК66-933/1/06.03.2023 г. относно план за изграждане на видеонаблюдение.

Кр. Лазарова – директор на дирекция „Сигурност“

5

Отчет № СОА23-ДИ04-850/08.03.2023 г. за работата на местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/ към районите на Столична община през 2022 г.

М. Боршош – зам.-кмет на СО

6

Разни