Обратно Заседание № 45 на ПК по обществен ред и сигурност от 06.03.2023 г.

Дневен ред на 45- то заседание на ПК по обществен ред и сигурност

06.03.2023 г., 12.00 ч., зала 1, Московска 33

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1. 

Писмо № СОА23-ВК66-1193/30.01.2023 г. относно насрочване на закрито заседание или закрита точка в открито заседание за изслушване на директора на 9-та ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“ и представители на училищното настоятелство – отложено от предишното заседание

Карлос Контрера – зам.-председател на ПК по ОРС

2

Доклад № СОА23-ВК66-1335/02.02.2023 г. относно Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред на територията на Столична община, приета с Решение № 676 по Протокол № 61 от 27.09.2018 г., в сила от 1.12.2018 г., с изключение на чл. 5, ал. 1 и чл. 17, които влизат в сила три месеца след влизане в сила на наредбата (1.03.2019 г.), изм. - Решение № 5055 от 18.07.2019 г. на АССГ по адм. д. № 12193/2018 г., V тричленен състав, потвърдено с Решение № 3815 от 12.03.2020 г. на ВАС по адм. д. № 13541/2019 г., изм. - Решение № 6819 от 13.11.2019 г. на АССГ по адм. д. № 2510/2019 г., потвърдено с Решение № 16039 от 31.12.2020 г. на ВАС по адм. д. № 4401/2020 г., изм. и доп. - Решение № 45 по Протокол № 46 от 27.01.2022 г., в сила от 1.03.2022 г.

Д-р Г. Георгиев – председател на СОС

Арх. Здр. Здравков – гл. архитект на СО

М. Едрева, Ивайло Петков – общински съветници

3

Отчет № СОА23-ВК66-1883/16.02.2023 г. за дейността на Наблюдателната комисия към СОС по Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража /ЗИНС/ през 2022 г. и план за 2023 г.

Б. Иванов – общински съветник, председател на Наблюдателната комисия

4

Жалби №№ СОА22-ГР94-6076/28.11.2022 г. и СОА22-ГР94-6076/4/13.02.2023 г. относно шум от дискотека „ДаВинчи“, находяща се на партерен етаж на сграда на ул. Позитано № 22, р-н „Възраждане“

Граждани

5

Жалба № СОА23-КЦ01-8819/20.02.2023 г. за свободно разхождащи се коне на главен път в кв. Филиповци

С. Йорданова - гражданин

6

Разни