Обратно Заседание № 44 на ПК по обществен ред и сигурност от 20.02.2023 г.

Дневен ред на 44- то заседание на ПК по обществен ред и сигурност

20.02.2023 г., 12.00 ч., зала 1, Московска 33

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1. 

Доклад вх.№ СОА22-ВК08-7731/5/13.02.2023 г. и становище № СОА22-ВК08-7731/7/17.02.2023 г. относно предоставяне безвъзмездно за управление за срок от 10 /десет/ години  на  05 РУ-СДВР за    приемна  на полицейските и младши полицейските инспектори и ИДПС  на част от недвижим имот- публична общинска собственост, находящ  се в гр. София,  ул. “Кракра“ №  2-а.

Н. Аллександров – кмет на р-н Оборище

2

Писмо № СОА23-ВК66-1193/30.01.2023 г. относно насрочване на закрито заседание или закрита точка в открито заседание за изслушване на директора на 9-та ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“ и представители на училищното настоятелство

Карлос Контрера – зам.-председател на ПК по ОРС

3

Разни