Обратно Заседание № 42 на ПК по обществен ред и сигурност от 05.12.2022 г.

Дневен ред на 42- то заседание на ПК по обществен ред и сигурност

05.12.2022 г., 12.00 ч., зала 2, Московска 33

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1. 

Доклад № СОА22-ВК08-7731/18.05.2022 г. и становище № СОА22-ВК08-7731/4/04.07.2022 г. относно предоставяне безвъзмездно за управление за срок от 10 /десет/ години  на  05 РУ-СДВР за    приемна  на полицейските и младши полицейските инспектори и ИДПС  на част от недвижим имот- публична общинска собственост, находящ  се в гр. София,  бул. “Янко Сакъзов“ №  15.

Николай Александров – кмет на р-н „Оборище“

2

Заявление № СОА22-НЦ62-977/14.11.2022 г. относно проблеми на граждани от кв. „Христо Ботев“

Местен обществен комитет

3

Разни

 

Видеозапис 

Протокол