Обратно Заседание № 9 на ПК по здравеопазване и социална политика от 29.01.2020 г.

Дневен ред на редовно заседание на ПК по здравеопазване и социална политика

29.01.2020 г., 12.00 ч., зала 2, Московска 33

 

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1. 

Доклад № СОА20-ВК66-678/23.01.2020 г. относно съставяне и приемане на Сборен бюджет на Столична община за 2020 г.

Йорданка Фандъкова – кмет на СО

2

Доклад № СОА20-ВК66-467/15.01.2020 г. относно откриване на нова социална услуга в общността – Дневен център за деца и/или младежи с увреждания (с приоритет аутистичен спектър) на територията на Столична община като делегирана от държавата дейност, при провеждане на конкурс за избор на лицензиран доставчик, който притежава опит, капацитет и осигурява необходимата материална база

А. Атанасова – зам.кмет на СО

3

Доклад № СОА19-МЦ29-301/3/20.01.2020 г. относно увеличаване на капитала на „Университетска първа многопрофилна болница за активно лечение-София „Св. Йоан Кръстител“ ЕАД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран устав на дружеството

Д-р А. Койчев, дм

Д-р В. Милев

М. Христова

4

Писмо № СОА20-ТД26-735/20.01.2020 г. относно ремонт на канализационна система и покриви на СБПЛР „Кремиковци“ ЕООД

Д-р Цв. Зафирова - управител

5

Писмо № СФИ19-ВК66-56/71/22.01.2020 г. относно финансови отчети на общинските търговски дружества – лечебни заведения за месец ноември на 2019 г.

Д. Барбалов – зам.-кмет на СО

6

Покана № СОА17-МЦ29-126/57/23.01.2020 г. за определяне на представител в конкурсна комисия

Д-р М. Димов – управител на ДКЦ ХІV-София ЕООД

7

Покана № СОА20-МЦ29-36/24.01.2020 г. относно определяне на представител в конкурсна комисия

Л. Асенова – управител на ДКЦ ХХ-София ЕООД

8

Разни