Обратно Заседание № 97 на ПК по здравеопазване и социална политика на 19.10.2022 г.

Дневен ред на редовно заседание на ПК по здравеопазване и социална политика

19.10.2022 г., 12.00 ч., зала 2, Московска 33

и щ се излъчва във Facebook страницата на СОС

 

№ по ред

 

Наименование

Вносител

1

2

3

1. 

Доклад № СОА22-ВК66-11538/05.10.2022 г. относно предстоящо кандидатстване с проектно предложение по Операция „Грижа в дома“ на Програма „Развитие на човешките ресурси“2021 - 2027.

А. Атанасова – зам.-кмет на СО

2

Доклад № СОА22-МЦ29-432/2/05.10.2022 г. относно даване на съгласие УПМБАЛ-София „Св. Йоан Кръстител“ ЕАД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив

Д-р А. Койчев, дм

Д-р В. Милев

Д-р Д. Барбалов

3

Доклад № СОА22-ВК66-11827/11.10.2022 г. относно даване на съгласие за увеличаване на капитала на Първа САГБАЛ „Св. София“ ЕАД чрез непарична вноска

Д-р А. Койчев, дм

Д-р В. Милев

Д-р Д. Барбалов

4

Доклад № СОА22-ВК66-11828/11.10.2022 г. относно даване на съгласие за увеличаване на капитала на Четвърта МБАЛ-София ЕАД чрез непарична вноска

Д-р А. Койчев, дм

Д-р В. Милев

Д-р Д. Барбалов

5

Доклад № СОА22-ВК66-11830/11.10.2022 г. относно даване на съгласие за увеличаване на капитала на Многопрофилна болница за активно лечение „Княгиня Клементина“-София ЕАД чрез непарична вноска

Д-р А. Койчев, дм

Д-р В. Милев

Д-р Д. Барбалов

6

Доклад № СОА22-ВК66-11831/11.10.2022 г. относно даване на съгласие за увеличаване на капитала на Втора САГБАЛ „Шейново“ ЕАД чрез непарична вноска

Д-р А. Койчев, дм

Д-р В. Милев

Д-р Д. Барбалов

7

Доклад № СОА22-ВК66-11543/05.10.2022 г. относно даване на съгласие ДКЦ ХХХ-София ЕООД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив

Д-р А. Койчев, дм

Д-р В. Милев

И. Йорданова

Д-р Д. Барбалов

8

Писмо № СОА22-МЦ29-488/14.10.2022 г. относно закупуване на анестезиологичен апарат за нуждите на УПМБАЛ-София „Св. Йоан Кръстител“ ЕАД

Проф. д-р Цв. Димитров – изп. директор

9

Писмо № СФИ22-ВК66-196/12/06.10.2022 г. относно представяне на справки с основните финансово-икономически показатели и отчети за изпълнение на бизнес плана на общинските търговски дружества – лечебни заведения за първо шестмесечие на 2022 г., справки за възнагражденията на техните управителни и контролни органи за второ тримесечие на 2022 г., както и обобщена информация с констатациите и препоръките на регистрираните одитори към междинните финансови отчети на дружествата за първото шестмесечие на 2022 г. Приложени са и съответните справки и отчети за първо тримесечие на 2022 г. на лечебните заведения за извънболнична помощ, съобразно писмо рег. № СФИ22-ВК66-196/3/26.07.2022 г.

Д-р Д. Барбалов – зам.-кмет на СО

10

Оздравителни планове №№ СОА22-МЦ29-464/28.09.2022 г., СОА22-ВК66-7118/3/28.09.2022 г., СОА22-МЦ29-471/30.09.2022 г.,

Управители на ОЛЗ

11

Отговор № СОА22-МЦ29-477/1/10.10.2022 г. относно оздравителен план на СБРДЦП „Св. София“ ЕООД

Доц. д-р Ив. Чавдаров - управител

12

Отчети №№ СОА22МЦ29-358/28.07.2022 г., СОА22-МЦ29-411/26.08.2022 г., СОА22-МЦ29-29/10/20.09.2022 г., СОА22-МЦ29-446/1/21.09.2022 г.

Управители на ОЛЗ

13

Покана № СОА22-МЦ29-486/11.10.2022 г. за определяне на представител в конкурсна комисия – 21.10.2022 г., 10.00 ч.

Д-р Цв. Недялков – управител на ДКЦ ХХХ-София ЕООД

14

Разни.