Обратно Заседание № 96 на ПК по здравеопазване и социална политика на 05.10.2022 г.

Дневен ред на редовно заседание на ПК по здравеопазване и социална политика

05.10.2022 г., 12.00 ч., зала 2, Московска 33

и щ се излъчва във Facebook страницата на СОС

 

№ по ред

 

Наименование

Вносител

1

2

3

1. 

Доклад № СОА22-ВК66-4821/27/21.09.2022 г. относно частична промяна в общата численост на Столичната общинска администрация, в изпълнение на Плана за действие, съдържащ мерките, сроковете и средствата за въвеждане на административното обслужване на глухи и сляпо-глухи граждани на територията на Столичната община, превод на жестов език при провеждане на мероприятия с участие на лица с увреден слух и на сляпо-глухи лица и други дейности.

Й. Фандъкова – кмет на СО

2

Доклад № СОА22-ДИ05-2919/1/23.09.2022 г. относно приемане на решение за промяна на броя на потребителите на Център за обществена подкрепа „Шанс“  с адрес: гр. София, ж.к. „Христо Смирненски“, ул. „Спътник“ № 4, офиси 1 и 2 от 30 от 50 места, считано от 01.10.2022 г.

Й. Фандъкова – кмет на СО

3

Доклад № СОА22-ВК66-11281/29.09.2022 г. относно предоставяне на психологическа помощ като форма на палиативна грижа и грижа за тежкоболни пациенти и техните близки в общински многопрофилни болници за активно лечение.

Георги Георгиев

 д-р Антон Койчев, д.м.

д-р Веселин Милев

Милка Христова

Албена Кръстева

Грети Стефанова

Дончо Барбалов

4

Доклад №СОА22-ВК66-4990/4/29.09.2022 г. относно предприемане на необходимите действия по осигуряване на медицински застраховки за служителите на Столичната община и районните администрации и обобщение на работата на работната група, създадена със Заповед № СОА20-РД91-37/13.02.2020 г. на Кмета на Столичната община.

Д-р Георги Георгиев

Милка Христова

д-р Антон Койчев, д.м.

 д-р Веселин Милев

 Дончо Барбалов

5

Доклад № СОА22-ВК08-14062/26.09.2022 г. относно даване на съгласие район „Слатина“ да кандидатства по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027г.        

Георги Илиев – кмет на р-н „Слатина“

6

Доклад № СОА22-ВК66-11118/27.09.2022 г. относно програма на Столична община за извършване на очни прегледи на децата от първи клас в общинските училища на територията на Столична община.

д-р Антон Койчев, д.м.

 д-р Веселин Милев

 Малина Едрева

 Милка Христова

 Дончо Барбалов

7

Покана № СОА22-МЦ29-457/28.09.2022 г. за определяне на представител в конкурсна комисия – 18.10.2022 г., 10.00 ч.

Д-р К. Петров – управител на ДКЦ ХVІІ-София ЕООД

8

Разни.

 

 

Допълнителни точки

 

 

№ по ред

 

Наименование

вносител

1

2

3

1. 

Доклад № СОА22-НЦ62-749/33/01.10.2022 г. относно приемане на решение за даване на съгласие следните райони: „Възраждане“, „Оборище“, „Подуяне“, „Младост“, „Изгрев“, „Връбница“, „Кремиковци“, „Илинден“, „Средец“, „Триадица“, „Слатина“, „Овча купел“, „Банкя“, „Панчарево“, „Люлин“, „Красна поляна“, „Надежда“, „Нови Искър“, „Сердика“ и район „Красно село“ да кандидатстват за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма за храни и основно материално подпомагане, процедура BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд”.

Й. Фандъкова – кмет на СО

2.

Доклад № СОА22-ДИ05-2917/2/01.10.2022 г. относно приемане на решение за промяна броя на потребителите от 25 на 30 на социалната услуга „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“  с адрес: гр.София, район „Слатина“, ж.к. „Христо Смирненски“, ул. „Роглец“ № 17, ет. 1, считано от 01.10.2022 г. 

Й. Фандъкова – кмет на СО

3

Доклад № СОА22-ДИ05-2917/1/01.10.2022 г. относно приемане на решение за промяна броя на потребителите от 30 на 50 на социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция“ с адрес: гр. София, кв. „Лозенец“, ул. Д. Хаджикоцев“ № 20, считано от 01.10.2022 г. 

Й. Фандъкова – кмет на СО

4

Доклад № СОА22-ВК08-14013/23.09.2022 г. и становище № СОА22-ВК08-14013/1/30.09.2022 г. относно Учредяване безвъзмездно право на ползване за срок от 5 (пет) години на „ДОБРОВОЛЦИТЕ НА СВ. ГЕОРГИ“ фондация за обществено полезна дейност върху общински недвижим имот, находящ се в гр. София, район „Красно село“, ул. „Мъглен“ № 25, ж.к. „Лагера“, представляващ клуб-кафе аперитив (помещение към действащ трафопост) с идентификатор 68134.201.125.3 по КККР, АОС № 767/2001 г., вписан в агенция по вписванията (нов 1969/2022 г.).

Р. Станиславова – кмет на р-н „Красно село“

5

Заявление № СОА22-МЦ29-472/30.09.2022 г. относно кибер-сигурност в „ДКЦ ХХІІ-София“ ЕООД

Д-р Л. Иванова - управител

 

6

Заявление № СОА22-МЦ29-470/30.09.2022 г. относно ехографски апарат

Д-р Л. Иванова - управител

7

Покана № СОА22-МЦ29-474/03.10.2022 г. за определяне на представител в конкурсна комисия – 20.10.2022 г., 11.00 ч.

Проф. Д-р Цв. Димитров – изп. директор на УПМБАЛ-София „Св. Йоан Кръстител“ ЕАД

8

Писмо № СОА22-НЦ62-818/04.10.2022 г. относно покана за партньорство за реализация на инициатива в подкрепа на прехода от училище към зрелостта и трудовата реализация за младежи със Синдром на Даун и други затруднения

Миряна Сирийски – директор на фондация „Светът на Мария“

9

Предложение № СОА22-ТД26-12934/04.10.2022 г. относно провеждане на Mish Mash Fest – Арт курсове за кариерно ориентиране

Косара Чигирева – „Ню Уейв 2“ ООД

 

Видеоизлъчване 

Протокол