Обратно Заседание № 95 на ПК по здравеопазване и социална политика на 28.09.2022 г.

Дневен ред на редовно заседание на ПК по здравеопазване и социална политика

28.09.2022 г., 12.00 ч., зала 2, Московска 33

и щ се излъчва във Facebook страницата на СОС

 

№ по ред

 

Наименование

Вносител

1

2

3

1. 

Доклад № СОА22-ВК08-11070/20.07.2022г. r. И становище № СОА22-ВК08-11070/2/08.09.2022г. r.  за откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособена част от имот, публична общинска собственост, представляваща помещение   в с. Световрачене,  район „Нови Искър” – аптека,  за срок от пет години.

Д. Райчева – кмет на р-н „Нови Искър“

2

Доклад № СОА22-МЦ29-338/2/09.08.2022 г. относно даване на съгласи „ДКЦ ХVІІІ-София“ ЕООД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив

Д-р А. Койчев, дм

Д-р В. Милев

Д-р Д. Барбалов

3

Писмо № СОА22-МЦ29-432/13.09.2022 г. относно необходимост от закупуване със собствени средства на медицинска техника – апарат за оптична кохерентна томография за нуждите на отделение по Очни болести при УПМБАЛ-София Св. Йоан Кръстител ЕАД

Проф. Цв. Димитров – изп. директор на УПМБАЛ-София Св. Йоан Кръстител ЕАД

4

Писмо № СОА22-МЦ29-444/20.09.2022 г. относно разрешение за закупуване на ехограф със собствени средства

Д-р Цв. Недялков – управител на ДКЦ ХХХ-София ЕООД

5

Покана № СОА22-МЦ29-431/1/13.09.2022 г. за определяне на представител в конкурсна комисия – 30.09.2022 г., 12.00 ч.

Д-р А. Мишева – управител на МЦ ХХХІ-Нови Искър ЕООД

6

Отчети №№ СФИ22-МЦ29-29/4/16.09.2022 г., СФИ22-ТД26-344/28/15.09.2022 г.

Директори и управители на ОЛЗ

7

Отчет № СОА22-ГР94-2267/2/16.09.2022 г.,

Контрольори на ОЛЗ

8

Оздравителни планове №№ СОА22-МЦ29-434/14.09.2022 г., СОА22-МЦ29-389/15.08.2022 г.

управители на ОЛЗ

9

Разни.

 

 

Видеоизлъчване 

Протокол