Обратно Заседание № 94 на ПК по здравеопазване и социална политика на 14.09.2022 г.

Дневен ред на редовно заседание на ПК по здравеопазване и социална политика

14.09.2022 г., 12.00 ч., зала 2, Московска 33

и ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

№ по ред

 

Наименование

Вносител

1

2

3

1. 

Доклад № СОА22-ВК66-9826/26.08.2022 г. относно приемане на Годишен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Столична община към 31.12.2021 г.

Й. Фандъкова – кмет на СО

2

Писмо № СОА22-ДИ05-2565/4/23.08.2022 г. относно увеличаване броя на потребителите на разкрити и функциониращи социални услуги на територията на Столична община, предоставени за управление на външен доставчик във връзка с въпроси, поставени на заседание на комисията

А. Атанасова – зам.-кмет на СО

3

Покана № СОА22-МЦ29-408/1/24.08.2022 г. за определяне на представител в конкурсна комисия – 20.09.2022 г., 10.00 ч.

Доц. Ст. Узунов – изп. директор на Втора МБАЛ-София ЕАД

4

Покана № СОА22-МЦ29-429/08.09.2022 г. за определяне на представител в конкурсна комисия – 26.09.2022 г., 10.30 ч.

Проф. Цв. Димитров – изп. директор на УПМБАЛ-София Св. Йоан Кръстител ЕАД

5

Отчети №№ СОА22-МЦ29-367/29.07.2022 г., СОА22-МЦ29-361/28.07.2022 г., СОА22-МЦ29-362/29.07.2022 г., СОА22-МЦ29-363/1/29.07.2022 г., СОА22-МЦ29-364/29.07.2022 г., СОА22-МЦ29-365/29.07.2022 г., СФИ22-ТД26-144/256/29.07.2022 г., СОА22-МЦ29-371/01.08.2022 г., СФИ22-ТД26-144/277/01.08.2022 г., СОА22-МЦ29-370/01.08.2022 г., СОА22-МЦ29-238/2/05.08.2022 г., СОА22-ТД26-9905/26.07.2022 г., СОА22-МЦ29-402/18.08.2022 г.,

Директори и управители на ОЛЗ

6

Отчети №№ СФИ22-ТД26-144/341/25.08.2022 г., СОА20-МЦ29-510/6/10.08.2022 г., СФИ22-ТД26-144/290/02.08.2022г., СФИ22-ТД26-144/289/02.08.2022г., СФИ21-МЦ29-7/193/02.08.2022 г., СОА21-ТД26-1021/5/28.07.2022 г., СФИ22-ТД26-144/249/28.07.2022 г., СФИ22-ТД26-144/248/28.07.2022г., СОА22-МЦ29-361/28.07.2022 г., СОА22-МЦ29-369/29.07.2022 г., СФИ22-ТД26-144/271/29.07.2022 г., СОА20-МЦ29-513/7/01.08.2022 г., СОА21-ТД26-5000/2/28.07.2022 г., СОА17-ГР94-4953/33/29.07.2022 г., СФИ22-ТД26-144/279/01.08.2022 г., СОА21-ГР94-2435/6/02.08.2022 г., СОА22-ГР94-2396/1/09.08.2022 г., СОА19-МЦ29-62/4/08.08.2022 г., СОА22-МЦ29-43/2/28.07.2022 г., СОА22-МЦ29-210/1/27.07.2022 г., СФИ22-ТД26-144/307/09.08.2022г., СОА22-ГР94-2267/1/25.07.2022 г. СОА21-МЦ29-292/5/15.08.2022 г., СОА22-МЦ29-357/28.07.2022 г., СОА22-МЦ29-205/1/26.07.2022 г.,

Контрольори на ОЛЗ

7

Справка № СОА22-ВК66-8695/01.08.2022 г. относно Решение № 31 по Протокол № 46 от 25.01.2018 г. на Столичен общински съвет

Д. Барбалов – зам.-кмет на СО

8

Справка № СФИ22-ВК66-196/3/26.07.2022 г. относно представяне на справки с основните финансово-икономически показатели, отчети за изпълнение на бизнес-плана и справки за възнагражденията на управителните и контролни органи на общинските търговски дружества – лечебни заведения за първо тримесечие на 2022 г.

Д. Барбалов – зам.-кмет на СО

9

Разни.

 

 

Видеоизлъчване 

Протокол